ČLÁNOK
Obchody s dlhopismi na medziročnej báze stúpli o 74,9 %
23. januára 2003

Celkový finančný objem obchodov s dlhopismi uzatvorenými vlani na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) dosiahol 608,3 mld. Sk, čo znamená 74,9-percentný medziročný nárast. Nárast objemu o 129,6 % na 53,5 mld. Sk zaznamenali kurzotvorné transakcie, zatiaľ čo suma priamych obchodov vzrástla o 71 % na 554,8 mld. Sk. Informovala o tom BCPB.

Najobchodovanejšími titulmi boli štátne dlhopisy zo série 142 v objeme 67,6 mld. Sk, séria 131 vo výške 48,8 mld. Sk, séria 149 v objeme 30,1 mld. Sk, séria 143 v 29,8 mld. Sk a séria 132 s celkovými 29,6 mld. Sk. Z neštátnych emisií sa najviac darilo kótovaným podnikovým dlhopisom SE 3 vo výške 3,6 mld. Sk a B.O.F. 04 vo výške 1,5 mld. Sk, ako aj bankovým dlhopisom VÚB VII., ktorých sa zobchodovalo 2,2 mld. Sk a Poľnobanky III v objeme 1,5 mld. Sk.

Hodnota trhovej kapitalizácie dlhových emisií na konci roka predstavovala 290,9 mld. Sk, čo je o 0,9 % menej v porovnaní s rokom 2001. Na kótované emisie z toho pripadá 243,8 mld. Sk, čo je medziročne o 1,7 % viac.

Podiel BCPB na celkovom objeme obchodov s dlhopismi na slovenskom kapitálovom trhu v roku 2001 bol 100 %. Ku koncu roka 2002 bolo v module tvorcov trhu (MTT) možné obchodovať so šiestimi emisiami štátnych dlhopisov zo série 174, 166, 122, 131, 133, 147, s tromi emisiami podnikových dlhopisov (B.O.F. 04, Dlhopis CAC 1, Dlhopis SHS II) a s tromi emisiami hypotekárnych záložných listov (HZL VÚB 06, HZL Tatra banka 01, HZL Istrobanka I). Objem obchodov s nimi dosiahol v MTT hodnotu 1,8 mld. Sk v 134 transakciách, čo predstavuje 3,4-percentný podiel na všetkých kurzotvorných transakciách s dlhopismi.

Počas roka sa na trhu kótovaných cenných papierov začalo obchodovanie s 29 novoemitovanými emisiami dlhopisov a tromi už existujúcimi emisiami preradenými z voľného na kótovaný trh. Burza prijala k obchodovaniu tri emisie podnikových dlhopisov v hodnote 700 mil. Sk, štyri emisie bankových hypotekárnych záložných listov v hodnote 2,9 mld. Sk a 22 emisií štátnych dlhopisov v hodnote 58,03 mld. Sk.

V súvislosti so splatením dlhopisov v priebehu roka bolo zrušené kótovanie a následne ukončené obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov s 18 emisiami dlhopisov. Predčasne bol splatený reštrukturalizačný dlhopis série 150 v objeme 9,1 mld. Sk. V súvislosti so splatením dlhopisov v priebehu roka bolo ukončené aj obchodovanie s 15 emisiami podnikových dlhopisov v objeme 4,4 mld. Sk a 4 emisiami komunálnych obligácií vo výške 655 mil. Sk na voľnom trhu.

Koncom roka bolo na troch burzových trhoch možné obchodovať so 79 emisiami dlhopisov, z toho s 59 na kótovanom hlavnom trhu, s 5 emisiami na kótovanom paralelnom trhu a s 15 emisiami na voľnom trhu. Dve emisie na voľnom trhu z toho predstavujú eurobondy.

Zložka SDX pre dlhopisy bánk a spoločností uzatvárala posledný obchodný deň roka 2002 s 10,7-percentným ročným ziskom na priemernej hodnote 222,916 % nominálu svojho portfólia pri priemernom výnose do splatnosti 7,798 % a durácii 1,5 roka. Minimum 201,299 % dosiahla 7. januára, maximum 222,916 % 20. decembra. Priemerná cena portfólia štátnych dlhopisov v báze SDX ku koncu roka bola 208,426 %, čo znamená nárast o11,9 % za rok, pričom hodnota priemerného výnosu predstavovala 6,274 % a durácie 1,6 roka. Minimum 186,524 % dosiahla táto zložka 7. januára, maximum 208,503 % dosiahla 18. decembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS