ČLÁNOK
Obchodníci pred integráciou do Európskej únie
4. júna 2001

Vstup Slovenska do štruktúr Európskej únie bude mať dôsledky najmä pre tie firmy, ktoré sa bezprostredne dostanú do kontaktu s konkurenciou v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Činnosť obchodníkov s cennými papiermi sa V EÚ riadi Direktívou 93/22/EEC o investičných službách. Táto direktíva stanovuje jednotné pravidlá pre podnikanie investičných firiem. Výraz „investičná firma“ sa používa namiesto pojmu investičná spoločnosť, pretože slovenské investičné spoločnosti sa zaoberajú len správou investičných a podielových fondov. Pojmu investičná firma sa najviac na Slovensku približujú obchodníci s cennými papiermi. V rámci Európskej únie môže ísť o ekvivalenty slovenských investičných spoločností. Preto boli direktívy o kapitálovej primeranosti a investičných službách prijaté naraz. Vyššie spomínaná direktíva je známa aj pod skratkou ISD (Investment service directive) do veľkej miery stiera rozdiely medzi investičným a ostatným bankovníctvom. Táto direktíva stanovuje spoločné podmienky pre aktivity bánk a a investičných firiem. Ide najmä o podliehanie špeciálnemu dozoru, dodržiavanie, prísnych pravidiel na ochranu vkladateľov a pod.

Základné okruhy ktoré direktíva rieši, sú (1) definície pojmov, (2) zriadenie podnikania, (3) vzťahy s tretími krajinami, (4) všeobecný režim podnikania, (5) podnikanie a výkon služieb v inom členskom štáte a (6) dozor nad podnikaním investičných firiem. Podľa článku 1 sa za investičnú firmu pokladá každá právnická osoba, ktorej predmetom pravidelného zamestnania, alebo podnikania je poskytovanie investičných služieb pre tretie strany. Za investičné služby sa považujú tie, ktoré sú uvedené v prílohe. Pre zriadenie podnikania v investičných službách direktíva vyžaduje, aby investičná firma bola svojim domovským štátom autorizovaná na výkon špecifických investičných služieb z prílohy direktívy, investičná firma mala dostatočný kapitál v súlade s pravidlami ustanovenými v príslušnej direktíve s prihliadnutím na povahu dotyčnej investičnej služby. Osoby, ktoré účinne riadia podnikanie investičnej firmy by mali mať dostatočne dobrú povesť a boli dostatočne skúsené.

Vzťahy s tretími krajinami sa budujú na základe princípu rovnakého zaobchádzania s ich firmami ako domácimi subjektami, pri dodržiavaní podmienok platných pre spoločnosti z Európskej únie. Jednotlivé členské krajiny sa navzájom informujú na základe reciprocity. Každá investičná firma musí po získaní autorizácie vo svojom domovskom štáte dodržiavať určité pravidlá. Sú to pravidlá o kapitálovej primeranosti, administratívne a účtovné postupy a pravidlá etiky podnikania. Všetky majú spoločný cieľ – aby spoločnosti konali čestne a kvalifikovane v záujme svojich klientov a integrity trhu. Dozorné orgány sledujú personálne vybavenie firiem. Každé prekročenie limitov 20%, 33 %, alebo 50 % v investičnej firmy musí byť nahlásené kompetentným orgánom. Každá investičná firma z jedného členského štátu si môže otvoriť pobočku, alebo poskytovať služby v inom štáte. Hostiteľský členský štát musí umožniť spoločnosti z iného členského štátu rovnaký prístup na trh, ako majú domáce subjekty, vrátane členstva na burzách cenných papierov. Dozor nad investičnou firmou z iného členského štátu vykonávajú tak orgány z domovského ako aj hostiteľského štátu. Domovský štát vykonáva dozor nad kapitálovou primeranosťou. Orgány hostiteľské štátu vykonávajú dozor v oblasti marketingu a etiky podnikania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS