ČLÁNOK
Nový zákon o bankách má zvýšiť zodpovednosť manažmentov bánk
25. októbra 2000

V direktóriu Národnej banky Slovenska (NBS) prerokujú novela zákona o bankách. Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ povoľovacieho odboru úseku bankového dohľadu Vladimír Hromý, novela bude svojou podstatou prakticky úplne novým zákonom. Hlavným dôvodom jej vypracovania je zosúladenie právnych predpisov s legislatívou EÚ a s Bazilejským výborom pre bankový dohľad.
V pripravovanom zákone sa sprísňujú požiadavky na vnútornú organizačnú štruktúru bánk. Tu budú jednoznačne formulované práva a povinnosti jednotlivých riadiacich pracovníkov. Za plnenie každého kritéria obozretného podnikania bude niesť určený pracovník priamu zodpovednosť. Táto skutočnosť bude upravená aj v pracovných zmluvách, ktoré budú musieť byť s vedúcimi pracovníkmi nanovo uzatvorené. Ako povedal V. Hromý, „doposiaľ v mnohých bankách práva vedúcich pracovníkov tvorili 90 % zmluvy a všeobecne stanovené povinnosti tvorili zvyšok“. Menia sa aj názvy jednotlivých kritérií obozretného podnikania bánk, keď kapitálová primeranosť sa premenuje na primeranosť vlastných zdrojov a úverová angažovanosť sa zmení na majetkovú primeranosť.
Dopĺňajú sa aj nápravné opatrenia uvaľované NBS. Novým prvkom bude „Výzva NBS“ štatutárom banky na odstránenie zhoršujúcich sa hospodárskych výsledkov. Zákon priamo stanovuje limity charakterizujúce obozretné podnikanie bánk. „Ak primeranosť vlastných zdrojov klesne na úroveň 6 %, bude v banke zavedená nútená správa. Pri poklese pod 3 % bude banke odobratá licencia,“ povedal Hromý, podľa ktorého bude nútená správa zavedená aj v prípade, ak kumulatívna strata za dva po sebe idúce roky dosiahne 30 % základného imania a kapitálových rezerv. Banková licencia by mala byť odobratá aj v prípade straty dosahujúcej 50 % v jednom roku, prípadne 10 % na základnom imaní a kapitálových rezervách v troch po sebe idúcich rokoch. Pri nenaplnení stanovených kritérií sa majú zvýšiť aj postihy bánk, ktoré budú môcť dosiahnuť až 20 mil. Sk, doterajšia maximálna čiastka dosahuje 10 mil. Sk. „Zavádzajú sa aj priame postihy manažmentu banky, ktorých horná hranica by mala byť až 1 mil. Sk,“ dodáva V. Hromý.
V novopripravovanom zákone sa aj detailne vymedzuje význam a cieľ nútenej správy. Činnosť správcu by mala byť prednostne smerovaná k ozdraveniu banky. Dopracované boli aj niektoré doteraz sporné oblasti, ako napríklad otváranie vkladov v bankách pod nútenou správou, postupy správcu banky v nútenej správe a povinnosti súdov pri registrácii nútenej správy. „Zastavenie nakladania s vkladmi by malo byť ohraničené na 3 mesiace a doba nútenej správy by mala, rovnako ako doteraz, maximálne dosahovať 2 roky,“ dodáva V. Hromý.
Zákon navrhuje rozšíriť výkon bankového dohľadu nielen na individuálnom, ale aj konsolidovanom základe. Podľa slov V. Hromého to znamená, že zákon by mal umožniť činnosť bankového dohľadu aj v tých subjektoch, ktoré sú súčasťou nejakého finančného celku, do ktorého patrí aj banka.
Podľa pripravovaného zákona by mal byť zvýšený dôraz v povoľovacom procese, pri ktorom sa vo zvýšenej miere bude skúmať preukázanie pôvodu a čistoty prostriedkov základného imania bánk. Bankový dohľad bude mať možnosť podľa pripravovaného zákona sa vyjadriť k členom predstavenstva, priamym pracovníkom spadajúcich pod činnosť predstavenstva, členom dozornej rady, vedúcemu kontroly v banke a vedúcemu novozavádzaného odboru v banke – auditu. Do vedenia banky budú navrhovaní pracovníci s minimálne 5-ročnou praxou v bankovníctve a s 3 rokmi v zodpovedajúcej riadiacej funkcii.
Ďalšou významnou časťou nového zákona je podľa V. Hromého vymedzenie práv a povinností pri vstupe zahraničných bánk na územie SR, ako aj práv tuzemských bánk pri prenikaní na územie štátov EÚ. Tieto časti zákona nadobudnú platnosť až po vstupe SR do EÚ, pričom už dnes sú s viacerými krajinami EÚ uzavreté dvojstranné dohody upravujúce tieto vzťahy.
Podľa Hromého by sa mal návrh novely dostať po pripomienkovacom konaní na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka.
„Súčasný bankový trh SR je malý na počet bánk pôsobiacich na našom území. Budúci vývoj na trhu bude v znamení fúzií a akvizícií bankových domov. Celkový počet bánk by sa mal stabilizovať podľa mňa na počte sedem až desať. Bude tu existovať pár univerzálnych bánk a ostatné banky budú nútené detailnejšie špecializovať svoju činnosť,“ dodal V. Hromý.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS