ČLÁNOK
Nový výpocet dávok
14. marca 2003

Systém, ktorý platí, je neudržatelný, a musí sa zmenit. Zmeny sú súcastou dôchodkovej reformy, aj ked to navonok spolu nesúvisí. Musí sa totiž zmenit zákon o sociálnom poistení, a ten sa zmení až potom, ked sa politici dohodnú na zmene sociálneho zabezpecenia na poistenie.

Ako to bude s nemocenským poistením v budúcnosti? Na to sa PROFIT spýtal Michala Horvátha, štátneho tajomníka MPSVR SR, ktorý pripravuje túto cast sociálnej reformy.

„Z nemocenského poistenia ako z jedného z podsystémov sociálneho poistenia sa budú poskytovat dávky penažného charakteru, ktorými sa poistencovi zabezpecí náhrada straty príjmu pocas sociálnych udalostí krátkodobého charakteru. Týmito dávkami budú nemocenské, ošetrovné (v súcasnosti podpora pri ošetrovaní clena rodiny), materské (v súcasnosti penažná pomoc v materstve) a vyrovnávacia dávka (v súcasnosti vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve). Vo všeobecnosti, a to treba zdôraznit, sa zavádza nový spôsob výpoctu nemocenských dávok, v ktorom sa dôsledne uplatnuje previazanost urcovania výšky nemocenských dávok s vymeriavacím základom, z ktorého sa platí poistné na nemocenské poistenie.“

„Na rozdiel od súcasnej právnej úpravy sa navrhuje,aby sa nemocenské dávky poskytovali všetkým poistencom za kalendárne dni. Výška nemocenského bude odvodená od vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné na nemocenské poistenie, a predstavuje 55 percent z denného vymeriavacieho základu. Takto sa bude urcovat nemocenské až od jedenásteho dna docasnej pracovnej neschopnosti.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokracuje v už navrhnutých zmenách v preplácaní dávok

z nemocenského poistenia. Nevôlu už pred rokmi vyvolal návrh v koncepcii P. Magvašiho, ktorá takisto navrhovala, aby prvé dni péenky preplácal zamestnávatel. Súcasní predstavitelia prvé dni pozmenili na niekolko dní – až jedenást. Zamestnávatelom sa za to, že budú uznávat zamestnancom krátkodobé práceneschopenky, odvdacia tak, že im znížia odvody.

Odvážne rozhodnutia

„Áno, výrazné zmeny nastanú najmä v podmienkach poskytovania nemocenského,“ pokracuje M. Horváth. „Samostatne zárobkovo cinným osobám sa pri splnení zákonom ustanovených podmienok bude nemocenské poskytovat od prvého dna docasnej pracovnej neschopnosti. U zamestnancov to bude až od jedenásteho dna docasnej pracovnej neschopnosti do skoncenia docasnej pracov-

nej neschopnosti, do uznania invalidity alebo ciastocnej invalidity, a to najdlhšie do uplynutia 52 týždnov od vzniku docasnej pracovnej neschopnosti.“

Navrhuje sa, aby pocas prvých desiatich kalendárnych dní docasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi poskytoval náhradu príjmu pri docasnej pracovnej neschopnosti zamestnávatel. Výška úhrad bude stanovená osobitne pre prvé tri dni.

Zvýšené náklady zamestnávatela v súvislosti s poskytovaním náhrady príjmu pri docasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca budú zohladnené v znížení percentuálnej sadzby poistného na nemocenské poistenie z terajších 3,4 % z úhrnu vymeriavacích základov jeho zamestnancov na navrhovaných 1,8 % z úhrnu vymeriavacích základov jeho zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS