ČLÁNOK
Nový Register účtovných závierok zjednoduší podnikanie
22. mája 2013

Do testovacej prevádzky bol spustený portál Register účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/). Prostredníctvom neho budú môcť firmy bezplatne zverejňovať účtovné závierky v zmysle hesla „jedenkrát a dosť“. Po novom už totiž nebudú podnikatelia povinní predkladať účtovné závierky viacerým inštitúciám a v rôznych lehotách, a to podľa právnej formy, či predmetu podnikania. Od 1. januára 2014 predložia účtovné závierky len finančnej správe. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľských subjektov. Ďalšou výhodou registra je aj vytvorenie prístupu verejnosti k týmto údajom, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti. Súčasný stav podnikateľský sektor výrazne zaťažuje nielen administratívne, ale aj finančne. Len za zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku platia účtovné jednotky celkovo približne 510-tisíc eur ročne, pričom za nepodanie, či nezverejnenie účtovnej závierky hrozia pokuty. Medzi rokmi 2009 až 2011 pritom bolo podaných viac ako 1,1 milióna účtovných závierok. Terajšie zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku tak nahradí zverejnenie závierky v registri a to bez poplatku. Pilotná prevádzka Registra účtovných závierok, ktorý bol vytvorený v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou komorou audítorov a Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov, sa spúšťa viac ako sedem mesiacov pred plánovaným nasadením do ostrej prevádzky. Cieľom je otestovať systém z hľadiska záťaže a funkcionality. Od 1. januára 2014 bude v ostrej prevádzke plniť register úlohu centrálneho miesta predkladania účtovných výkazov a zároveň jednotného miesta pre zverejňovanie týchto výkazov. Vytvorenie centrálnej databázy účtovných závierok môže napomôcť aj v boji proti daňovým podvodom. Databáza registra v testovacej prevádzke je naplnená historickými údajmi za roky 2009 až 2011 a v priebehu toho roku sa bude dopĺňať priebežne o účtovné závierky podané za rok 2012. Od 1.1.2014 budú účtovné závierky dopĺňané do registra automaticky do 15 pracovných dní od ich podania. Súčasťou domovskej stránky portálu http://www.registeruz.sk/ je aj príručka užívateľa s podrobným návodom na obsluhu. Z dôvodu týchto zmien bolo potrebné upraviť zákon o účtovníctve, ktorý bol v meraní administratívnej záťaže a administratívnych nákladov spomedzi 48 posudzovaných zákonov vyhodnotený ako druhý najviac zaťažujúci predpis. Jeho podiel na  celkových administratívnych nákladoch dosiahol vyše 26 %. Elektronická forma realizácie úkonov cez Register účtovných závierok a zdieľanie informácií medzi úradmi bez potreby viacnásobného predkladania dokladov podnikateľmi bezpochyby prináša výrazné zjednodušenie v tejto oblasti. Ministerstvo financií SR má tiež v pláne zjednodušiť účtovné výkazy pre malých podnikateľov s obratom do 700-tisíc eur ročne. V roku 2014 sa predpokladá zavedenie zjednodušenej súvahy, výkazu ziskov a strát a skrátenej formy poznámok. Register účtovných závierok v číslach (roky 2009 – 2011):

•    počet účtovných jednotiek s aspoň jednou závierkou – 503 047 ks •    počet účtovných závierok – 1 144 279 ks •    celkový počet jednotlivých účtovných výkazov – 2 280 995 ks (z toho 94 % tvoria výkazy za FO a POD) •    celkový počet príloh – 1 612 448 ks •    celkový objem príloh – 141 GB

Analytické nástroje Registra účtovných závierok:

•    aktuálny počet záznamov v dátovej kocke – 36 miliónov •    predpočítané dáta pre 1,4 trilióna buniek


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS