ČLÁNOK


,

Nový index podielových fondov ISIX
12. mája 2003

Do podielových fondov investovali Slováci ku koncu minulého roka celkove už 16 mld. Sk, kým rok predtým to bola len polovica. Svedcí to o vzrastajúcom záujme o kolektívne investovanie. V coraz širšej ponuke sa však investor tažko orientuje. Fondy sa totiž rozdelujú do niekolkých skupín a každá prináša iné výnosy.

PROFIT preto v spolupráci s Investicnou a Dôchodkovou správcovskou spolocnostou pripravuje index slovenského investora ISIX. Má pomôct v orientácii a pri porovnávaní vlastnej investície s priemerom na trhu. Hlavný index je váženým aritmetickým priemerom ciastkových indexov pocítaných pre jednotlivé kategórie otvorených podielových fondov (penažné, dlhopisové, akciové, zmiešané).

Význam indexu ISIX spocíva v porovnaní výkonnosti investície s trhovým priemerom, ciže v posúdení kvality investície. Ak má investor uložené prostriedky v jednom type fondov, je pren relevantným ukazovatelom ciastkový index danej kategórie. Ak má investície rozdelené do viacerých typov fondov, môže použit hlavný index ISIX. Jednotlivé fondy taktiež môžu porovnávat svoju výkonnost s príslušným ciastkovým indexom.

Pre investora

Index slúži predovšetkým investorom, ktorí sa zaujímajú o dianie na trhu, zaujímavý však môže byt aj pre správcovské spolocnosti. Predstavuje celkové investície Slovákov do podielových fondov domácich správcovských spolocností, ciže zhodnotenie portfólia, ktoré vytvorili sami investori. Pozostáva z ciastkových indexov pre jednotlivé kategórie otvorených podielových fondov, ktoré hovoria o ich priemernej výkonnosti. Základom výpoctu sú relatívne zmeny hodnoty podielu každého fondu voci hodnote v bázovom dni. V tento den sa aktuálne hodnoty zafixujú a pocas 12 týždnov sú základom výpoctu zmien hodnôt podielov fondov. Bázový den teda stanovujeme vždy po 12 týždnoch.

Váhy, ktoré berieme do úvahy pri konštrukcii ISIX, predurcuje výška majetku jednotlivých fondov aj celých kategórií. Pri zostavovaní vzorca sme ciastocne vychádzali z konštrukcie štandardných svetových akciových indexov, pri ktorých ako váha vystupuje trhová kapitalizácia akcií. V indexe podielových fondov ju nahrádza cisté vlastné imanie. Vo svete existujú podobné indexy v USA alebo v Kanade.

Do indexu sme zatial nezahrnuli fondy s domicilom mimo Slovenska, pretože by sme podla daných kritérií nemohli vypocítat ich váhy. Pri pocítaní ciastkových indexov zohladnujeme aj výplatu dividend podielnikom. Ak fond nezverejní údaje ku dnu, v ktorom pocítame hodnotu indexu, v danom týždni ho z výpoctu vylúcime. Ak by sa stalo, že vznikne nový fond a nemá relevantnú hodnotu v bázovom dni, do indexu ho zahrnieme až v nasledujúcom 12-týžnovom cykle.

ISIX pocítame na týždennom základe, podkladom na výpocet sú týždenné údaje o podielových fondoch poskytované Asociáciou správcovských spolocností.

Pociatocná hodnota hlavného indexu a všetkých ciastkových indexov k 2. januáru 2002 je 1 000 bodov.

Hlavný index, ktorý zahrna všetky spomínané typy fondov, dokumentuje mierny rast. Keby investor rozložil svoju investíciu v minulom roku do jednotlivých typov fondov v rovnakom pomere, ako to urobili všetci podielnici spomínaných fondov, dosiahol by v súcasnosti mierny zisk. K zisku najviac prispeli korunové dlhopisové fondy, naopak, výrazne negatívne ovplyvnili index akciové fondy.

Posledná hodnota 1 028,62

Zmena za mesiac (%) + 0,02

Zmena za rok (%) + 2,56

Index penažných fondov vykazoval pocas celého sledovaného obdobia najnižšiu kolísavost zo všetkých fondov. Do tejto skupiny patria takmer výlucne fondy zamerané na investície v slovenských korunách, na ktoré nevplýva kurzové riziko. Napriek tomu, že investície na penažnom trhu zvycajne prinášajú nižšie riziko a nižší výnos, priemerný výnos v sledovanom období je najvyšší práve pre ich rovnaké zameranie.

Posledná hodnota 1 083,37

Zmena za mesiac (%) + 0,32

Zmena za rok (%) + 6,54

Vývoj hodnoty korunových dlhopisových fondov priaznivo ovplyvnil pokles úrokových sadzieb. Korunové fondy dosahovali dokonca najvyššie zhodnotenie zo všetkých fondov, ale index sa znížil na úroven indexu penažných fondov vdaka posilneniu slovenskej koruny, ktorá znehodnotila investície uložené v zahranicných dlhopisových fondoch. Väcšie výkyvy ako pri penažnom indexe spôsobila väcšia citlivost dlhodobých dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb.

Posledná hodnota 1 081,26

Zmena za mesiac (%) + 0,01

Zmena za rok (%) + 6,81

Akciový index svojím vývojom potvrdzuje vysokú rozpínavost akciových trhov, predovšetkým ich výrazný pokles. Investori, ktorí vložili svoje peniaze do akciových fondov, sa museli v spomínanom období prizerat, ako ich investície dosahujú neraz aj vyše 30-percentné straty. Ako jediné dosiahli tieto fondy v uplynulom období v priemere stratu, dokonca velmi výraznú.

Posledná hodnota 619,33

Zmena za mesiac (%) + 2,13

Zmena za rok (%) – 29,69

Zmiešaný index dokumentuje vývoj fondov, ktoré vlastnia viaceré druhy cenných papierov, väcšinou kombináciu akcií a dlhopisov. Index sa preto najviac podobá na hlavný index ISIX. Kedže v indexe prevažujú fondy zamerané na domáce investície, dosahuje index na rozdiel od akciových fondov mierne zhodnotenie. Výkyvy indexu sú badatelnejšie práve pre vyššie percento rizikovejších cenných papierov v portfóliách týchto fondov.

Posledná hodnota 1 036,13

Zmena za mesiac (%) – 0,55

Zmena za rok (%) + 1,46

graf


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS