ČLÁNOK
Noví členovia predstavenstva sa asi stanú viceprezidentami
26. októbra 1998

Obaja boli za členov štatutárneho orgánu spoločnosti zvolení na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) akcionárov VSŽ Holding, kde sa zúčastnili akcionári vlastniaci 58,3 % celkového počtu akcií. S ich vymenovaním by mala následne vysloviť súhlas aj dozorná rada VSŽ Holding. Posty po odstupujúcich členoch predstavenstva a viceprezidentov pre vonkajšie vzťahy, ktorým bol do dnešného dňa Viktor Háber a pre služby, ktorý zastával Igor Grega, zostanú neobsadené. Agentúre SITA to dnes potvrdil hovorca VSŽ Holding Jozef Marko. Ako ďalej uviedol, zmeny v stanovách spoločnosti, ktoré akcionári schválili na dnešnom MVZ na základe návrhu spoločnosti Hutník, a.s. vlastniacej vyše 10 % základného imania VSŽ Holding, sledujú posilnenie právomocí dozornej rady a domácich akcionárov. Podľa dnešného rozhodnutia akcionárov už bude valné zhromaždenie (VZ) voliť a odvolávať len členov dozornej rady s výnimkou členov rady volených zamestnancami. Právomoc voľby a odvolania členov predstavenstva prislúcha po dnešnom MVZ dozornej rade. Akcionári dnes schválili aj návrh, podľa ktorého bude VZ schopné uznášať sa o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, voľbe a odvolávaní členov dozornej rady a o zrušení spoločnosti, ak budú na ňom prítomní akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou viac ako 55 % základného imania spoločnosti. V ostatných prípadoch stačí prítomnosť akcionárov s 30-percentným podielom na majetku podniku. Podľa ďalšej zmeny v stanovách bude na voľbu a odvolanie dozornej rady potrebná nie absolútna ale dvojtretinová väčšina hlasov akcionárov prítomných na VZ. Akcionári VSŽ Holding dnes posilnili právomoc dozornej rady spoločnosti aj v tom zmysle, že jej členovia budú môcť ukončiť funkčné obdobie člena predstavenstva z vlastného podnetu, alebo na návrh akcionára aj pred riadnym ukončením jeho funkčného obdobia. Výsledkom dnešného MVZ je aj doplnenie stanov o právo akcionára požiadať predstavenstvo o premenu svojich akcií v lehote do 30 dní od zverejnenia výzvy predstavenstvom spoločnosti o možnosti premeny akcií na doručiteľa na akcie na meno. Predstavenstvo je povinné túto žiadosť zrealizovať na náklady akcionára a na najbližšom zasadnutí VZ predložiť návrh na zmenu stanov spoločnosti v tomto zmysle.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS