ČLÁNOK
Novela živnostenského zákona prinesie liberálnejšie podmienky
5. februára 2001

Novela Živnostenského zákona, ktorej gestorom je Ministerstvo vnútra SR, prinesie pokles koncesovaných živností zo 47 na 15 a rovnako poklesne aj počet reglementovaných živností zo 164 na 97. Ako pre novinárov povedal minister hospodárstva Ľubomír Harach po rokovaní Rady vlády pre malé a stredné podnikanie, novelou sa skracuje aj lehota na vydanie koncesného listu zo 60 na 30 dní.

„Zákon obmedzí povoľovaciu činnosť a eliminuje voľnú úvahu rozhodovania Živnostenských úradov, čím zabezpečí transparentnejšiu činnosť týchto úradov v oblasti kontrolnej činnosti,“ povedal minister. Dodal, že počas rokovania vyslovila Živnostenská komora a Slovenský živnostenský zväz požiadavku, aby vyjadrenie živnostenskej komory malo záväzný charakter pre rozhodovanie Živnostenských úradov. „Dohodli sme sa, že ešte pred prerokovaním tejto novely Legislatívnou radou Vlády SR, ktorá už raz prerušila rokovania v tejto veci, a pred jej prerokovaním vládou, sa ešte uskutoční jedno dohodovacie rokovanie na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR,“ uviedol minister. Dodal, že cieľom jeho rezortu je, aby sa v zákone zakotvili liberalizačné tendencie a samosprávne orgány plnili úlohu monitorovacích a poradných orgánov.

Témou porady bola podľa slov ministra aj analýza súčasného stavu malého a stredného podnikania v SR. „Analýzy ukázali, že v tejto oblasti vládne vysoká diverzifikácia a nízky stupeň koordinácie,“ skonštatoval Ľ. Harach. Materiál na riešenie tejto situácie predloží do Rady vlády pre malé a stredné podniky podľa neho aj Živnostenská komora, Slovenský živnostenský zväz, Združenie podnikateľov, ako aj Záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava. „Pre rok 2001 disponuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania prostriedkami vo výške 1,23 mld. Sk, pričom 280 mil. Sk tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu, 344 mil. Sk získala agentúra z fondu Phare, 400 mil. Sk pochádza z revolvingu, čo je forma štandardného financovania aktív malého a stredného podnikania,“ dodal minister.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS