ČLÁNOK
Novela zákona o NBS mení hlavný cieľ menovej politiky
9. novembra 2000

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska (NBS) v budúcnosti sa má stať zabezpečenie cenovej stability. Uvádza sa to v návrhu novely zákona o NBS, ktorý schválila Banková rada NBS na svojom poslednom zasadnutí. Posun od súčasne platnej legislatívy, podľa ktorej hlavným cieľom centrálnej banky je udržanie stability meny, vyjadrila banka už vo svojom menovom programe na rok 2000.

Novela zákona o NBS ďalej upravuje oblasť emisie bankoviek a mincí, ako aj oblasť platobného styku.

Zmeny by sa mali dotknúť i bankového dohľadu, kde detailnejšie vymedzuje jeho postavenie a činnosť. Novú štruktúru by mala dostať aj organizácia centrálnej banky, ktorá by sa mala skladať z ústredia v Bratislave, pobočiek a účelových organizačných jednotiek.

Podľa pripravovaného zákona o NBS by malo byť funkčné obdobie člena Bankovej rady stanovené na päť rokov. Výraznou zmenou oproti v súčasnosti platnému stavu bude aj možnosť realizácie všetkých druhov bankových obchodov, napríklad podľa zákona o cenných papieroch. Počíta sa aj so zavedením úročenia súhrnného kreditného zostatku na účtoch štátnych fondov, štátnych a rozpočtových organizácií. NBS bude mať možnosť pri zabezpečovaní kurzu pre štátne cenné papiere uskutočňovať operácie s ďalšími právnickými osobami aj prostredníctvom kapitálového trhu.

Novela vytvorí možnosť založenia termínovaných vkladov pre klientov centrálnej banky, ktorými by sa v budúcnosti mohli stať aj niektoré právnické osoby. Výsledky hospodárenia NBS budú po overení jedným audítorom predkladané ako informácia do parlamentu, poslanci ich na rozdiel od súčasného stavu nebudú schvaľovať. Návrh zohľadňuje požiadavky Európskej únie na postavenie centrálnych bánk.

Novela zákona o NBS po medzirezortnom pripomienkovaní a schválení vo vláde a v parlamente by mala nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS