ČLÁNOK
Novela zákona o kolektívnom investovaní posilňuje právomoci dohľadu
18. apríla 2002

Kabinet schválil novelu zákona o kolektívnom investovaní, ktorá sprísňuje podmienky pre udelenie povolenia na vznik správcovských spoločností a tiež ich podnikanie. Novela posilňuje právomoci dohľadu a zvyšuje ochranu účastníkov kolektívneho investovania. Novelu zákona o kolektívnom investovaní predložil na rokovanie vlády minister financií.

Zákon umožňuje aj domácim správcovským spoločnostiam vytvárať tzv. strešné fondy, ktoré môžu investovať do podielových listov iných subjektov kolektívneho investovania. Tieto totiž umožňujú lepšie rozloženie rizika medzi jednotlivých správcov a fondy. Po prijatí novely by tiež všetky zdroje v peňažných fondoch mohli správcovia investovať do nástrojov peňažného trhu.

Správcovské spoločnosti aj depozitár budú musieť viesť evidenciu pokynov a zmlúv. Sprísnia sa aj ustanovenia o propagácii podielových fondov a informačná povinnosť spoločností. Dozorný orgán bude môcť udeľovať sankcie aj štatutárom správcovskej spoločnosti tak, ako je to v prípade bánk a obchodníkov s cennými papiermi.

Novela by mala plne harmonizovať pravidlá kolektívneho investovania s pravidlami Európskej únie (EÚ), pričom ustanovenia zákona o voľnom poskytovaní služieb v rámci únie, tzv. európsky pas, by mali nadobudnúť účinnosť až dňom vstupu SR do EÚ. Ostatné časti novely zákona o kolektívnom investovaní, ktorý upravuje kolektívne investovanie, činnosť správcovskej spoločnosti a depozitára, ochranu investorov a tiež štátny dozor, by mali nadobudnúť účinnosť od januára 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS