ČLÁNOK
Novela zákona o burze by mala upraviť manipuláciu s trhom
18. februára 2004

Cieľom návrhu novely zákona o burze cenných papierov, ktorú na pripomienkové konanie predkladá Ministerstvo financií SR, je plne harmonizovať zákazy manipulácie s trhom s pravidlami Európskej únie. Novela má tiež posilniť právomoci orgánu dohľadu nad obchodovaním s finančnými nástrojmi a zvýšiť úroveň ochrany účastníkov finančného trhu. Vyplýva to z dôvodovej správy k návrhu novely.

Novela by mala zosúladiť slovenskú legislatívu najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Európskej rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií, teda o zneužívaní trhu. Keďže cieľom boja proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií je to isté ako v prípade boja proti manipulácie s trhom, je podľa dôvodovej správy vhodné prijať v týchto oblastiach univerzálne pravidlá.

Dôvernou informáciou je podľa správy akákoľvek presná, nezverejnená informácia priamo či nepriamo súvisiaca s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi. Využívanie dôverných informácií môže spočívať v získaní alebo nakladaní s finančnými nástrojmi osobou, ktorá vie alebo by mala vedieť, že jej informácie sú dôverné informácie. Pri obchodovaní s využitím dôverných informácií by sa mala venovať pozornosť prípadom, keď dôverné informácie pochádzajú z trestnej činnosti, ktorá môže mať významný vplyv na ceny finančných nástrojov alebo na tvorbu cien na regulovanom trhu. Európska smernica ustanovuje povinnosť emitentov uverejňovať dôverné informácie emitentmi na ich internetových stránkach. Rýchle a čestné zverejnenie informácií verejnosti zvyšuje integritu trhu, pričom selektívne zverejnenie emitentmi môže viesť k strate dôvery investorov v integritu finančných trhov.

Návrh novely rozširuje výpočet činností, ktoré podľa skúseností z vyspelých finančných trhov je potrebné pokladať za manipuláciu s trhom. Zákaz manipulácie sa vzťahuje na všetky finančné nástroje obchodované na regulovaných trhoch v členských štátoch, vrátane finančných nástrojov, ktoré sú v procese prijatia na takýto trh. Návrh novely obsahuje aj rozšírenie okruhu osôb, ktoré sú povinné hlásiť úradu podozrenie z manipulácie s trhom.

Ministerstvo financií navrhuje účinnosť novely zákona od 1. augusta 2004.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS