ČLÁNOK
Novela devízového zákona v druhom čítaní
17. októbra 2000

Do druhého čítania poslanci posunuli novelu Devízového zákona a zákona o priestupkoch. Táto právna úprava liberalizuje pohyb kapitálu a uvoľňuje finančné transakcie so zahraničím, spojené s prijímaním alebo poskytovaním úverov a poskytovaním záruk za cudzozemcov. Novela umožňuje zahraničným osobám pre ich organizačné zložky nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na území Slovenska, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov za účelom podnikania.

Zmenou zákona sa upúšťa od plnenia ohlasovacej povinnosti za transakcie, ktoré súvisia s nákupom nehnuteľností v zahraničí v nadväznosti na potreby zostavenia platobnej bilancie. Novela ďalej uvoľňuje predaj zahraničných cenných papierov, ak boli získané v súlade s týmto zákonom. Navrhovaná účinnosť novely zákona je od 1. januára 2001.

Pri nasledujúcom hlasovaní, ktorým mali poslanci prideliť novelu na rokovanie výborom v druhom čítaní, sa prezentoval nedostatočný počet zákonodarcov a predsedajúci schôdze Igor Presperín bol nútený vyhlásiť prestávku. Poslanci predtým schválili aj žiadosť parlamentu o vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001 Najvyšším kontrolným úradom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS