ČLÁNOK
Nové správy o privatizácii bankových inštitúcií
21. januára 2001

Uplynulý týždeň nepriniesol žiadne prevratné udalosti. Slovenská ekonomika sa uberala pokojným tempom, hoci v polovici týždňa slovenská koruna oslabila a jej kurz sa dostal nad hranicu 44 SKK/EUR, čo vyvolalo reakciu Národnej banky Slovenska v podobe jej intervencie. Objavili sa nové správy týkajúce sa privatizácie bankových inštitúcií ako aj ďalších podnikov vo vlastníctve štátu. V piatok zverejnené údaje informovali o decembrovom zvýšení miery nezamestnanosti. Potešujúce boli očakávania centrálnej banky ohľadom prílevu priamych zahraničných investícií, ktoré prevyšujú kumulatívny objem priamych zahraničných investícií na Slovensku vykázaný do konca roku 1999.

Vláda v stredu rozhodla, že celkový objem emisií štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie úverového portfólia Slovenskej sporiteľne (SLSP), Investičnej a rozvojovej banky (IRB) a Všeobecnej úverovej banky (VÚB) dosiahne do 105 mld. Sk. Pôjde o verejne obchodovateľné dlhopisy, kótované na Burze cenných papierov v Bratislave, zaknihované a na doručiteľa.

Predlžovanie termínu na privatizáciu IRB je podľa štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Viliama Vaškoviča spôsobené nevyjasnenými právnymi problémami. Dôvodom je aj prejavenie záujmu istého zahraničného investora, ktorý však v súčasnosti zároveň kupuje banku v inej krajine, kde realizuje due diligence, a preto sa mu poskytne možnosť uskutočniť hĺbkový audit v IRB až od marca tohto roka.

V najbližšom období by sa mali uskutočniť posledné rokovania medzi Fondom národného majetku SR (FNM) a konzorciom Českej poisťovne, a.s. a slovenskej spoločnosti Hanco týkajúce sa predaja majoritného podielu v najmenšej slovenskej banke, banskobystrickej Banke Slovakia. Tieto rokovania by mali rozhodnúť o tom, či sa jediný subjekt, ktorý o banku prejavil záujem, teda spomínané konzorcium, stane majiteľom majority v banke.

K týmto správam sa pridali aj informácie o hospodárskych výsledkoch VÚB. Podľa predbežných výsledkov by mala banka ukončiť minuloročné hospodárenie podľa medzinárodných štandardov s čistým ziskom 4 mld. Sk. Podľa slovenských účtovných štandardov by mala jeho úroveň dosahovať 1 mld. Sk.

Ďalšia významná finančná inštitúcia, Slovenská poisťovňa, a.s., by mala podľa predbežných výsledkov ku koncu predchádzajúceho roka dosiahnuť predpísané poistné vo výške 13 mld. Sk. Predpis poistného v neživotnom segmente by z toho mal predstavovať 71,6 %, zvyšných 28,4 % tvorí predpísané poistné v životnom poistení.

Podľa ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej je privatizáciu podielov štátu v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) a v Transpetrole nevyhnutné uskutočniť do konca októbra. Veľmi dôležitým krokom však bude transformácia SPP na akciovú spoločnosť do konca apríla. Podľa jedného variantu je totiž možné predpokladať umiestnenie malej časti akcií SPP na kapitálovom trhu ešte pred vstupom strategického investora do podniku.

O ďalšom postupe transformácie a.s. Slovenských elektrární (SE) rozhodne mimoriadne valné zhromaždenie koncom apríla. „Kľúčovým bude vyčlenenie Slovenskej prenosovej sústavy, a.s., ktorej vznik je naplánovaný k 1. máju,“ povedal v piatok minister hospodárstva Ľubomír Harach. Pôvodne mala táto spoločnosť vzniknúť začiatkom apríla. Výšku jej základného imania určí špeciálne vytvorená pracovná skupina, zloženie akcionárov zostane zrejme obdobné ako pri elektrárňach v súčasnosti. Prípadný investor do nej vstúpi až v závere procesu po niekoľkých rokoch. Ďalšími novovzniknutými spoločnosťami na báze elektrární budú akciové spoločnosti Košická teplárenská, Prešovská teplárenská a SE, ktoré by mali byť tiež čiastočne privatizované.

Národná banka Slovenska (NBS) v stredu zasiahla do vývoja slovenskej meny, keď sa kurz koruny voči euru dostal až na 43,970 / 44,030 SKK/EUR. Centrálna banka následne reagovala nákupmi devíz a kurz koruny korigoval na 43,740 / 800 SKK/EUR. Do konca týždňa slovenská koruna mierne zhodnotila voči svojej referenčnej mene euro, keď sa kotácia ich vzájomného kurzu posunula na 43,650 / 750 SKK/EUR pred záverom týždenného obchodovania. Podľa dílerov je momentálne ťažké predikovať vývoj kurzu koruny. Podľa nich je možné, že mena oslabí, skôr však predpokladajú, že koruna začne pozvoľna posilňovať k opornej úrovni 43,500 SKK/EUR. Centrálna banka podľa nich už presvedčila trh, že si neželá korunu nad 44 SKK/EUR.

Národný úrad práce zverejnil v piatok údaje o decembrovej nezamestnanosti. Stav evidovaných nezamestnaných v decembri minulého roka dosiahol 506 497 osôb, čo je nárast o 28 727 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti tak vzrástla na 18,8 % z novembrových 17,73 %. Miera disponibilných nezamestnaných (schopných okamžite nastúpiť do práce) dosiahla pri počte 481 767 osôb 17,88 %, v novembri predstavovala 16,7 %. Nárast nezamestnanosti spôsobil predovšetkým prítok ľudí vracajúcich sa z projektu verejnoprospešných prác (VPP), ktorým skončila pracovná zmluva na konci uplynulého roka. Stav evidovaných nezamestnaných by však bez projektu VPP dosiahol ku koncu decembra 555 tis. osôb, takže miera nezamestnanosti by opäť presiahla úroveň 20 %.

Porada ekonomických ministrov (PEM) v pondelok odporučila vláde na prerokovanie návrh zákona o investičných stimuloch, ktorého súčasťou sú aj desaťročné daňové prázdniny. Úľavy budú môcť využívať domáci aj zahraniční investori, pričom minimálna výška investície predstavuje 400 mil. Sk a v regiónoch s viac ako 10-percentnou nezamestnanosťou 200 mil. Sk. Poskytnutie úľav však bude posudzovať Ministerstvo hospodárstva SR.

Ekonomickí ministri odporučili aj návrh na zmenu postupu privatizácie podniku Imuna, š.p., Šarišské Michaľany tak, že strategickému investorovi by mal byť predaný celý majetok podniku. Strategického investora vyberie Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Návrh zohľadňuje nezáujem zamestnancov a manažmentu o 5 % majetku Imuny a zároveň mení aj rozhodnutie o dočasnom ponechaní 34 % majetku vo FNM.

Dobrou správou pre kapitálový trh je ďalší výsledok pondelkovej PEM, ktorá odporučila odblokovanie 1 146 895 akcií (5,6 %) spoločnosti Slovnaft. Cieľom tohto uvoľnenia je umožniť nakladanie s akciami Slovnaftu z portfólia FNM. Ekonomickí ministri pritom odporučili predaj celého balíka akcií prostredníctvom kapitálového trhu.

Ďalšia správa sa týkala transformácie štátnych podnikov Vodární a kanalizácií, ktorá by sa podľa premiéra Mikuláša Dzurindu mala ukončiť v závere júna 2002. Výsledkom procesu bude maximálne 14 obecných vodárenských spoločností. „Našou snahou je koncentrácia a znižovanie ich počtu, celý proces chceme definitívne uzavrieť do konca volebného obdobia,“ povedal predseda vlády.

NBS očakáva v tomto roku na Slovensku prílev priamych zahraničných investícií (PZI) na úrovni 120 – 122 mld. Sk. Predpokladaný prílev prevyšuje kumulatívny objem PZI na Slovensku vykázaný do konca roku 1999. Zároveň by to znamenalo približne 12-percentný podiel prílevu zahraničných investícií na hrubom domácom produkte v bežných cenách podľa vládneho odhadu.

Na Slovensku sa v minulom roku dokončilo 12 728 bytov pri stanovenom pláne 12 500 dokončených bytových jednotiek. Na rok 2001 bol prijatý plán výstavby 15 500 bytových jednotiek vrátane približne 3000 nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.

V minulom roku bolo na Slovensku vyrobených viac ako 30,8 TWh elektrickej energie, čo je o 1,35 % viac ako bol predpoklad. Z toho predstavovala v sledovanom období domáca spotreba elektrickej energie 28,2 TWh, do zahraničia Slovensko vyviezlo 2,672 TWh vyrobenej elektriny. V samotnom mesiaci december pritom predstavovala výroba 2,98 TWh, čo predstavuje 103,2 % pôvodného plánu.

Devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu vzrástli za prvých desať mesiacov 2000 podľa údajov NBS v porovnaní s rovnakým obdobím roka 1999 v korunovom vyjadrení o 5,3 % a dosiahli objem 16,97 mld. Sk. V dolárovom vyjadrení to bolo 372,2 mil. USD, čo bol pokles o 5 %. Saldo zahraničného cestovného ruchu je aktívne a dosiahlo objem 5,2 mld. Sk, resp. 107,6 mil. USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku to znamená nárast o 27,5 %, resp. o 15,6 %.

Zahraničný obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami zaznamenal za obdobie január až november minulého roku záporné saldo v hodnote 14,388 mld. Sk, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 prehĺbenie záporného salda o 987 mil. Sk. Z tohto celkového salda však tvoria nenahraditeľné komodity (napr. káva, čaj, banány, citrusové plody, ryža, koreniny a pod.) 57,99 %, čo je 8,344 mld. Sk. Po odčítaní tejto hodnoty predstavuje záporné saldo zahraničného obchodu agropotravinárskeho sektoru s nahraditeľnými komoditami za sledované obdobie 6,044 mld. Sk. V medziročnom porovnaní je to prehĺbenie záporného salda nahraditeľných komodít o 672 mil. Sk.

Železnice Slovenskej republiky vykázali za jedenásť mesiacov roka 2000 stratu vo výške 2,22 mld. Sk, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zlepšenie o 2,66 mld. Sk a oproti plánu plus o 927 mil. Sk. Celkové náklady za dané obdobie dosiahli 25,28 mld. Sk a oproti plánu sa zvýšili o viac ako 500 mil. Sk. Celkové výnosy podniku dosiahli 23,06 mld. Sk a v porovnaní s plánom sa zvýšili o 1,43 mld. Sk.

V pondelok uplynula dodatočná týždňová lehota na to, aby sa akcionári slovenského leteckého dopravcu Slovenské aerolínie, a.s. (SA) vyjadrili k predkupnému právu na kúpu 34-percentného podielu štátu v tejto spoločnosti. Do tohto dátumu neprejavila ruská korporácia Jak, ktorá v SA vlastní nepatrný 0,02-percentný podiel, záujem o tieto akcie, preto Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR v najbližších dňoch začne rokovať o predaji svojho podielu so spoločnosťou Wili, a.s. Pre agentúru SITA to potvrdil podpredseda predstavenstva SA a vedúci úradu ministerstva Peter Klučka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS