ČLÁNOK
“ Nové indexy odrážajú stav „“novej ekonomiky““
23. januára 2001

Rast a pády „novej ekonomiky“ sa tradične spájajú s vývojom indexu Nasdaq Composite, ktorý bol vytvorený na základe hodnôt akcií, ktoré sa obchodujú v rovnomennom obchodnom systéme (National Association Securities Dealers Automatic Quotation, alebo Automatický systém kótovania Národnej asociácie dílerov s akciami). Hoci je tento index citlivo spojený s vývojom cien spoločností vysokých technológii, treba však povedať, že je len realtívne závislý na spoločnostiach high tech. Podľa akých trhových indikátorov sa dá posudzovať vývoj v priemysle internetu a jeho sektoroch?

Kvôli pohodliu investorov na celom svete boli vytvorené kumulatívne indexy, ktoré sú v súčasnosti známe takmer každému malému dieťaťu. Ak sa ho opýtate čo je to Dow Jones Industial Average, alebo Standard & Poor´s 500, určite nájdete odpoveď.

Indexy, ktoré odrážajú vývoj v odevtviach novej ekonomiky a zvlášť internetu, nemajú dávnu históriu. Je ich niekoľko desiatok a každý z nich sa chce stať vedúcim indikátorom. Zatiaľ sa však ani jednému z indexov nepodarilo presadiť vlastnú obchodnú značku tak, aby prekonal „starý dobrý“ Nasdaq Composite.

Skladba tohto indexu však nie je z hľadiska „novej ekonomiky“ homogénna. Viac ako polovica spoločností, ktorých akcie sú umiestnené v tomto obchodnom systéme nemajú nič spoločné s „novou ekonomikou“, prípadne vysokými technológiami. Farmaceutický priemysel je skladbe indexu zastúpený 6 % akcií, maloobchod a veľkoobchod zastupuje 11% emitentov, 19% finančým službám a poisťovníctvu a nepatrnú časť cenných papierov z indexu pripadá na firmy z oblasti dopravy a služieb.

Nedá sa poprieť to, že mnohé z týchto spoločností využívajú v svojej činnosti internet. Týka sa to najmä komunikácie s klientom a marketingu. Podľa činnosti podobných spoločností sa nedá posudzovať vývoj investičnej príťažlivosti samotného internet-biznisu a jeho komponentov ako obchod cez internet, služby hostingu alebo nebodaj trh sieťových riešení.

Internetové indexy fondov majú riešiť podobné úlohy, ale každý z nich ich rieši vlastným spôsobom. V každom prípade sa dá použiť len jedno zovšeobecnenie. Číselná hodnota indexov pre internetové indexy fondov vyjadruje zmeny cien akcií istej skupiny spoločností. Všetky odborné spory v diskusiách sa týkajú kritérií, na základe, ktorých by sa mal ten, či iný emitent dostať do sklady internetových indexov, ktorých zloženie sa veľmi odlišuje. Dokonca ani Komisia pre cenné papiere a burzy USA (SEC – Securities and Exchange Commision), alebo iný oficiálny orgán v krajinách s vyspelou ekonomikou doposiaľ nevytvorili presnú klasifikáciu internetovej ekonomiky. Preto každý z tvorcov indexu používa vlastnú metodológiu pre jeho výpočet. Základné druhy činnosti spojené s priemyslom internetu sa dajú rozdeliť na tieto segmenty:

-sprostredkovatelia prístupu k internetu (Internet Access Providers)

-tvorcovia programového vybavenia (Software Developers)

-výrobcovia zariadení (Harvdware Manufacturers)

-sprostredkovatelia rýchleho prístupu do siete (High-Speed Service Developers)

-tvorcovia obsahu (Content Developers)

-tvorcovia bezpečnostných systémov (Security Developers)

-spoločnosti používajúce internet na odbyt produkcie (E-Commerce)

Začneme od indexu ISDEX (Internet Stock Index), ktorý vytvorila v roku 1996 spoločnosť internet.com, s ktorým sa od roku 1999 obchoduje na Kansas Stock Exchange. Táto burza je dodnes miestom kde sa vždy obchodovalo a obchoduje s kontraktmi na dodávku pšenice. Bez ohľadu na túto zvláštnosť ISDEX sa považuje za relatívnu autoritu kvôli reprezentatívnosti. Index je vytvorený na základe trhovej kapitalizácie 50 spoločností s rôznou váhou v jeho skladbe. Kotácie indexu ISDEX pravidelne zverejňuje The Wall Street Journal a Reuters. Je to nepriamym dôkazom investorov k tomuto nástroju. Hodnoty ISDEX zverejňuje dokonca Dow Jones Newswire, bez ohľadu na to, že spoločnosť Dow Jones & Co má svoj vlastný index – Dow Jones Internet Index (DJII). Tento index je sumárnym indexom dvoch ďalších indexov – Internet Commerce a Internet Services. Podľa stavu ku koncu minulého roka DJII zohľadňoval zmeny akcií 40 emitentov. V čase rastu tohto odvetvia plánovali tvorcovia zvýšiť počet cenných papierov tak, aby odrážali 80 % odvetvia.

Okrem spomínaných indexov, rôzne agentúry na základe vlastných metodík prepočítavajú množstvo iných indikátorov. Okrem toho existujú špecializované indexy, ktoré odrážajú užšiu špecializáciu firiem v oblasti internetu. Napríklad funkcie indexov užších segmentov tohto odvetvia plnia depozitárne certifikáty vydávané investičnou bankou Merill Lynch. S týmito cennými papiermi sa obchoduje na AMEX. Existujú aj indexy určené pre segment B2B, alebo IAN. Špecializované indexy sa vytvárajú na základe cien 20 či 30 akcií z určitého segmentu internetu. Umožňujú poznať situáciu v ňom jasnejšie ako pomocou NASDAQ, ktorý odráža stav asi 5000 firiem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS