ČLÁNOK
Nové eurofondy Slovensko zatiaľ čerpá na necelých 12 %
7. decembra 2010

Čerpanie eurofondov z druhého programového obdobia rokov 2007 až 2013 v novembri stúplo o vyše 1,2 percentuálneho bodu desatín percentuálneho bodu. Z viac ako 11 mld. eur, ktoré môže Slovensko čerpať z eurofondov v rámci nového programového obdobia, sa zatiaľ vyčerpalo 1,373 mld. eur alebo 11,94 % prostriedkov, čo je o 1,24 percentuálneho bodu viac ako ku koncu októbra. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií SR. Z upraveného záväzku roku 2008, teda prostriedkov, ktoré je možné čerpať do konca budúceho roka, zníženého o zálohové platby, sa podľa rezortu ku koncu októbra vyčerpalo 96,49 %.

Obdobie oprávnenosti výdavkov štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004 až 2006 sa skončilo už ku koncu júna minulého roka. Súhrnné žiadosti o platbu však mohla platobná jednotka na platobný orgán predkladať až do vlaňajšieho októbra, pričom v individuálnych prípadoch bol termín predĺžený do novembra. V rámci prvého programového obdobia Slovensko čerpalo ku koncu novembra za všetky programové dokumenty prostriedky vo výške 1,219 mld. eur. V porovnaní s celkovým záväzkom 1,169 mld. eur to predstavuje úroveň čerpania 104,25 %. Čerpanie nad rámec 100 % bolo umožnené z dôvodu eliminácie negatívneho dopadu posilňovania kurzu slovenskej koruny voči euru. Keďže platby z Európskej komisie môžu reálne dosiahnuť maximálne 100 % záväzku, nadkontrahovanie sa financuje z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Z celkovej alokácie projektov ISPA/KF z prvého programového obdobia sa ku koncu jedenásteho mesiaca na účty platobného orgánu prijalo 318,5 mil. eur, čo predstavuje 88,12 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov Európskej únie vo výške 361,5 mil. eur. Zhotoviteľom bolo pritom spolu s preplatením záverečných 20 % zo štátneho rozpočtu schválených 357 mil. eur. Predstavuje to reálne čerpanie na úrovni 98,75 % celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov únie. „Podľa podpísaných finančných memoránd a ich schválených dodatkov bude čerpanie pre projekty ISPA/KF prebiehať do konca roka 2010,“ uvádza rezort financií.

Pre projekty Kohézneho fondu v rámci prvého programového obdobia boli ku koncu novembra tohto roku prijaté prostriedky v objeme 310,6 mil. eur, čo predstavuje 76,69 % z celkových oprávnených nákladov financovaných z prostriedkov Európskej únie. Platobným jednotkám bolo pritom schválených 403,5 mil. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,63 %. Na základe rozhodnutí Európskej komisie bude pritom čerpanie pre projekty Kohézneho fondu pokračovať rovnako do konca roku 2010.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS