ČLÁNOK
Nízka kvalita aktív slovenských bánk ohrozuje ich stabilitu
15. mája 2001

Stabilita slovenských bánk stále zostáva zdrojom znepokojenia. Vo svojej hodnotiacej správe to konštatovala misia Medzinárodného menového fondu (MMF). Podľa misie totiž koncom roku 2000 problémové úvery predstavovali podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) viac ako 15 % všetkých úverov. Napriek tomu, že 67 percent problémových úverov je krytých opravnými položkami, celková výška takých úverov by pri uplatnení medzinárodných štandardov mohla byť ešte vyššia. „Tento pretrvávajúci problém nízkej kvality aktív nielen ohrozuje stabilitu bánk, ale mohol by mať aj fiškálne dopady v budúcnosti,“ zdôrazňuje MMF.

Záverečná správa sa kriticky zmieňuje o úrovni bankového dohľadu. Realizácia účinného bankového dohľadu zostáva podľa misie veľmi slabá, hlavne v dôsledku nedostatočných možností vynútenia práva a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov dohľadu. „Bankový dohľad doteraz značne zdôrazňoval sledovanie bánk na diaľku formou analýzy vykazovaných údajov, pri ktorých sú pravdepodobné určité deformácie,“ upozorňuje MMF. Na druhej strane, dohliadky na mieste boli nedostatočné, čo je sčasti zapríčinené nedostatkom zdrojov.

Tento problém, spolu s nedostatočne energickým používaním donucovacích opatrení, vyústil do nákladného a rušivého procesu ozdravenia bánk. Ako MMF odporúča, je preto veľmi dôležité, aby NBS výrazne posilnila dohliadky na mieste, kládla väčší dôraz na včasnú detekciu problémových bánk a tak predišla akumulácii problémových úverov. Príslušné orgány by tiež mali „energicky a bezodkladne uviesť do života Plán rozvoja bankového dohľadu dohodnutý so Svetovou bankou, zabezpečiť pre funkcii bankového dohľadu potrebnú samostatnosť pri realizácii jej činností a prideliť jej dodatočné finančné a ľudské zdroje“.

Misia ocenila návrh nového zákona o bankách, ktorý by mal prispieť k aproximácii právneho rámca Slovenska k normám EÚ. Ako však zároveň upozorňuje, na zvýšenie účinnosti bankového dohľadu bude treba zdokonaliť normy upravujúce obozretné podnikanie – zrušiť úročenie problémových úverov, zdokonaliť pravidlá klasifikácie úverov, výpočtu kapitálovej primeranosti a normy účtovníctva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS