ČLÁNOK
Niekoľko slov o ratingu (II. časť)
6. októbra 2009

V minulej časti sme Vám predstavili rating ako štandardný produkt finančného a kapitálového trhu a oboznámili sme Vás so symbolmi dlhodobého a krátkodobého ratingového hodnotenia.  Aj keď sa ratingovou agentúrou priraďuje dlhodobé a krátkodobé ratingové hodnotenie pre transakcie v lokálnej mene (EUR), ako aj v cudzej mene, platnosť ratingového hodnotenia je 1 rok. Ratingové hodnotenie je počas svojej platnosti ratingovou agentúrou monitorované s cieľom analýzy vývoja ekonomickej, majetkovej a záväzkovej situácie hodnoteného subjektu / emisie / projektu a všetkých subjektívnych faktorov ovplyvňujúcich splatnosť záväzkov riadne, včas a v plnej výške. 

Hlavným a najdôležitejším predpokladom pri priraďovaní ratingových hodnotení je ich nezávislosť, objektívnosť a spracovanie tímom analytikov na vysokej odbornej úrovni. Len naplnenie týchto parametrov umožňuje skutočné objektivizovanie a kategorizovanie rizík subjektov rôznych segmentov.

Ratingové agentúry musia preto pri svojej činnosti spĺňať niekoľko základných etických a morálnych kritérií. Kým do vzniku finančnej krízy v roku 2008 boli tieto morálne kódexy právom každej ratingovej agentúry, pripravovaná legislatíva sa snaží, aby dodržiavanie etických kódexov bolo povinnosťou každej ratingovej agentúry.

Transakčná a politická nezávislosť patria medzi základné normy, ktorými by sa mala riadiť každá ratingová agentúra.  Proces priraďovania ratingových hodnotení nesmie byť ovplyvnený žiadnym externým ani interným záujmom. Vlastnenie ratingovou agentúrou majetkových podielov, akcií alebo iných cenných papierov emitovaných hodnoteným subjektom, alebo participácia na realizácii projektu, ktorý je predmetom ratingového hodnotenia, môže mať vplyv na objektívnosť ratingového hodnotenia. Rovnako aj príslušnosť alebo uprednostňovanie určitého politického subjektu alebo názorového prúdu môže spôsobiť chybné alebo skresľujúce zohľadnenie všetkých faktorov a skutočností, ktoré ovplyvňujú ratingové hodnotenie.

Okrem uvedených externých faktorov je nutné zohľadňovať aj interné faktory, ktoré môžu mať vplyv na ratingový proces a jeho objektivitu. Ide najmä o služby ratingovej agentúry konzultačného charakteru, od implementácie a výsledku ktorých môže závisieť ratingové hodnotenie. Je preto snahou, aby sa výkon takýchto konzultačných služieb odčlenil od ratingových činností a zamedzilo sa tak vzniku prípadného konfliktu záujmov.

Nezávislosť ratingového hodnotenia sa neposudzuje len z pohľadu nezávislosti ratingového procesu, ale aj z pohľadu nezávislosti pracovníkov zúčastňujúcich sa na procese priradenia ratingového hodnotenia. Ich nezávislosť sa neposudzuje len z pohľadu transakčnej a politickej nezávislosti, ale aj z pohľadu ich nezávislosti v rámci organizačnej štruktúry a vnútorných analytických procesov. Hodnotenie a odmeňovanie analytika by nemalo byť priamo závislé od kvality práce „obchodníkov“ a zisku spoločnosti. Najvyššou prioritou by preto mala byť ochrana analytika pred väzbou medzi ratingovým hodnotením a možnosťou uzatvorenia ďalšieho obchodného vzťahu. Nemenej dôležitým faktorom jeho nezávislosti je možnosť profilovať svoj vlastný názor na základe poznania skutočností o hodnotenom subjekte / projekte alebo emisii a iných skutočností a schopnosť analytika profilovať vlastný názor a schopnosť obhájiť tento názor. Predchádzanie konfliktu záujmov je tak dôležitou časťou ratingového procesu.

Ako sme už uviedli, ratingové hodnotenie je možné priradiť nielen samotnému subjektu, kedy je predmetom komplexného hodnotenia spoločnosť a jej schopnosť a vôľa plniť svoje záväzky riadne, včas a v dohodnutej výške, ale aj emisii dlhových cenných papierov alebo projektom, kedy sa posudzuje pravdepodobnosť úhrady emisie riadne, včas a v plnej výške alebo návratnosť investície a vložených prostriedkov do projektu.

Z hľadiska spôsobu fungovania a financovania existujú dve hlavné skupiny, ktorým je možné priradiť ratingové hodnotenie. Ide o subjekty verejnej a štátnej správy a o subjekty podnikateľského sektora.

Ratingové hodnotenia je možné členiť podľa viacerých kritérií:

1. Podľa predmetu ratingového hodnotenia
– rating spoločnosti
– rating emisie
– rating projektu
 
2. Kritérium zverejnenia
– verejný rating – hodnotený subjekt  alebo objednávateľ ratingovej služby sa  rozhodne priradený rating zverejniť
– neverejný rating – hodnotený subjekt  alebo objednávateľ ratingovej služby sa  rozhodne priradený rating nezverejniť

3. Podľa súčinnosti klienta pri udeľovaní ratingu
– rating spoločnosti / emisie / projektu stanovený za súčinnosti hodnotenej spoločnosti
– rating bez súčinnosti hodnotenej spoločnosti – spracovaný na základe verejne dostupných informácií o hodnotenej spoločnosti bez jej aktívnej spoluúčasti (tzv. P-rating).
Vzhľadom na skutočnosť, že  pri spracovávaní tohto druhu ratingu hrozí riziko nezabezpečenia všetkých relevantných informácií o hodnotenom subjekte / emisii / projekte ratingovou agentúrou a existuje reálna hrozba neúplného posúdenia všetkých skutočností ovplyvňujúcich ratingové hodnotenie, spoločnosť ABCongress, s.r.o. tento druh ratingu nepriraďuje.

Pri spracovávaní ratingových hodnotení ratingová agentúra pracuje s rôznymi zdrojmi dát a informácií, pričom musia spĺňať kritérium spoľahlivosti a úplnosti tak, aby jej stanovisko spracované na základe ich zhodnotenia neobsahovalo žiadnu významnú odchýlku. Požiadavkám na databázy a úlohe ratingových výborov sa budeme venovať v ďalších častiach.

———————————–

Kapášová Sivia
Hlavný analytik spoločnosti  ABCongress, s.r.o. Má viacročnú bankovú prax v úverovej oblasti, v riadení klientskych rizík a v oblasti finančného riadenia. V ostatných rokoch pracovala v oblasti hodnotenia podnikateľských subjektov výrobného charakteru a verejného sektora (obce a mestá, vyššie územné celky), emisií, projektov a v oblasti oceňovania portfólií pohľadávok. Jej odborná prax je zameraná na všeobecný a finančný manažment, procesné riadenie, finančné a nefinančné analýzy. Má skúsenosti v oblasti projektového reštrukturalizačného manažmentu.
Spoločnosť ABCongress, s.r.o. zastrešuje tím profesionálnych analytikov, ktorí dôverne poznajú komunálny a podnikateľský sektor. Pracovníci spoločnosti vlastnia jedinečné know how z oblasti poskytovania ratingových hodnotení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS