ČLÁNOK
Niekoľko slov o ratingu (I. časť)
2. októbra 2009

V poslednej dobe sa slová rating a ratingová agentúra skloňujú vo všetkých pádoch. Žiaľ, je nutné skonštatovať, že téma ratingu a ratingových agentúr sa dostala do nášho slovníku nie kvôli ich významnej úlohe, ktoré plnia,  ale v kontexte negatívnych skutočností zaznamenaných na svetových finančných trhoch. Hoci zlyhanie veľkých ratingových agentúr spred vyše roka bolo jedným zo spúšťacích faktorov spôsobiacich vznik finančnej a neskôr svetovej hospodárskej krízy, je rating stále dôležitým finančným nástrojom pri rozhodovaní sa investorov a finančných inštitúcií. Pri posudzovaní úloh ratingových agentúr na finančných trhoch a analyzovaní informácií, ktoré sú nám z tejto oblasti dennodenne poskytované, nie vždy sú k dispozícii aj komplexnejšie informácie o spôsobe fungovania ratingových agentúr, ratingovom procese a o samotnom produkte ratingu.

Rating je nezávislým hodnotením schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje budúce záväzky riadne, včas a v dohodnutej výške. Ratingové hodnotenie je možné priradiť nielen určitému právnemu subjektu, ale aj jeho individuálnej emisii dlhových nástrojov alebo iných nástrojov finančného trhu alebo projektu a jeho návratnosti. Rating obsahuje informáciu nielen o objektívnych schopnostiach hodnoteného subjektu a predmetu hodnotenia vytvoriť zdroje na splatenie záväzkov riadne, včas a v dohodnutej výške, ale hodnotí aj subjektívne faktory, ktoré je taktiež nutné pri úhrade záväzkov splniť. 

Nezávislé ratingové hodnotenie spoločností, emisií alebo projektov v štruktúrovanej a trhu zrozumiteľnej forme informuje účastníkov trhu o rizikovom profile hodnotenej spoločnosti, resp. projektu a emisie. Zrozumiteľnú a trhu štandardnú formu komunikácie s prijímateľmi informácií o ratingu zabezpečuje využívanie zaužívaných ratingových symbolov ratingovej škály. Stupeň rizikovosti sa vyjadruje pomocou písmen abecedy (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D), ku ktorým je priradení aj slovný komentár o rizikovosti predmetu ratingu. Vyššie uvedenými symbolmi sa označuje tzv. dlhodobý rating. Dlhodobý rating sa určuje ako pre záväzky prijímané v lokálnej mene, t.j. v Slovenskej republiky v mene EUR, tak aj pre cudzomenové záväzky.  Okrem dlhodobého ratingu ratingová agentúra stanovuje aj tzv. krátkodobý rating, a to pomocou kombinácie abecedných a číselných znakov. Každý z týchto znakov taktiež predstavuje určitý rizikový profil predmetu hodnotenia. Ako príklad uvádzame ratingové symboly využívané spoločnosťou ABCongress, s.r.o.:

Symboly dlhodobého ratingového hodnotenia:

Symbol Definícia

AAA Najvyššie hodnotenie. Tento symbol znamená, že spoločnosť/ emisia/projekt nesie minimálne investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú veľmi veľkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je tiež veľmi nepravdepodobné, že by spoločnosť/emisia/projekt bol ohrozený zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.

AA Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie veľmi nízke investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú veľkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je však pravdepodobné, že spoločnosť/emisia/projekt môže byť ohrozený výraznými zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.

A Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie nízke investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú pravdepodobnosť neistej schopnosti alebo ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je pravdepodobné, že spoločnosť/emisia/projekt môže byť ohrozený vážnejšími zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.

BBB Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie primerané investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú určité riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Schopnosť spoločnosti/emitenta  splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov môže byť narušená zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.

BB  Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie vysoké investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú vysoké riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Schopnosť spoločnosti/emitenta splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov nie je stabilná a môže byť podstatne narušená zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.

B Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie veľmi vysoké investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú veľmi vysoké riziko uprednostňovania splácania úrokov pred splácaním istiny. Aj nevýrazné zmeny vonkajšieho prostredia môžu narušiť schopnosť spoločnosti/emitenta/projektu splácať svoje záväzky.

CCC Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie mimoriadne vysoké investičné riziko, ktoré je väčšie než je obvyklé v sektore pôsobenia spoločnosti/emitenta. Negatívne zmeny vonkajšieho prostredia akéhokoľvek rozsahu znamenajú reálne riziko defaultu.

CC Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie vysoké riziko defaultu. Existuje veľmi vysoké riziko uprednostňovania splácania úrokov pred splácaním istiny, pričom aj schopnosť splácania úrokov nesie vysoké riziko. Schopnosť a ochota spoločnosti/emisie/projektu splácať záväzky je závislá aj na výrazne pozitívnom vývoji sektora a odvetvia pôsobnosti spoločnosti/emitenta/projektu.

C  Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie veľmi vysoké riziko defaultu. Existuje mimoriadne vysoké riziko uprednostňovania splácania úrokov pred splácaním istiny, pričom aj schopnosť splácania úrokov nesie veľmi vysoké riziko.

D  Tento symbol znamená, že záväzky spoločnosti/emisia/projektu  sú v defaulte. Je mimoriadne vysoká pravdepodobnosť, že spoločnosť/emitent nebude schopná plniť si svoje záväzky včas a bez zbytočných prieťahov.

Symboly ratingového hodnotenia v kategóriách AA až C (vrátane) môžu byť doplnené indexom (+/plus) alebo (-/mínus), čo označuje relatívnu pozíciu v rámci ratingovej kategórie.

Symboly krátkodobého ratingového hodnotenia:

Symbol Definícia

S1 Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie veľmi nízke investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú veľkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov.

S2  Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie primerané investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú určité riziko spojené so schopnosťou a ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je však pravdepodobné, že spoločnosť/emisia/projekt môže byť ohrozený vážnejšími zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.

S3 Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie vysoké investičné riziko. Spoločnosti/emisie/projekty označené týmto symbolom obsahujú vysoké riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je pravdepodobné, že spoločnosť/emisia/projekt môže byť ohrozený aj menej výraznými zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.

S4 Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt nesie mimoriadne vysoké investičné riziko. Existuje veľmi vysoké riziko uprednostňovania splácania úrokov pred splácaním istiny, pričom aj schopnosť splácania úrokov nesie vysoké riziko. Schopnosť spoločnosti/emitenta/projektu splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov je závislá aj na pozitívnom vývoji sektora a odvetvia pôsobnosti spoločnosti/emitenta/projektu.

NS Tento symbol znamená, že spoločnosť/emisia/projekt s mimoriadne veľkou pravdepodobnosťou nebude schopná splácať svoje finančné záväzky včas a bez zbytočných prieťahov.

Symboly ratingového hodnotenia v kategóriách S1 až S4 môžu byť doplnené indexom (+/plus) alebo (-/mínus), čo označuje relatívnu pozíciu v rámci príslušnej ratingovej kategórie.

Ratingové hodnotenie štátu (v deň pridelenia ratingového hodnotenia spoločnosťou ABCongress, s.r.o.) je obvykle maximálnou dosiahnuteľnou hodnotou ratingového hodnotenia. Táto téza platí pre väčšinu ratingových hodnotení a bez výnimky pre subjekty verejnej a štátnej správy. Dôvodom je, že fungovanie väčšiny hodnotených subjektov a často aj ich financovanie je závislé od štátu, od jeho administratívnych, fiškálnych a iných podmienok, ktoré vytvára. Výnimku tvoria prípady, kedy plnenie záväzkov hodnoteného subjektu je zabezpečené subjektom domicilovaným v inom štáte (napr. materskou spoločnosťou hodnoteného subjektu). Najvyššou možnou hranicou ratingového hodnotenia tak môže byť ratingové hodnotenie štátu, v ktorom subjekt garantujúci splnenie záväzkov hodnoteného subjektu pôsobí.

——————————–

Kapášová Sivia
Hlavný analytik spoločnosti  ABCongress, s.r.o. Má viacročnú bankovú prax v úverovej oblasti, v riadení klientskych rizík a v oblasti finančného riadenia. V ostatných rokoch pracovala v oblasti hodnotenia podnikateľských subjektov výrobného charakteru a verejného sektora (obce a mestá, vyššie územné celky), emisií, projektov a v oblasti oceňovania portfólií pohľadávok. Jej odborná prax je zameraná na všeobecný a finančný manažment, procesné riadenie, finančné a nefinančné analýzy. Má skúsenosti v oblasti projektového reštrukturalizačného manažmentu.
Spoločnosť ABCongress, s.r.o. zastrešuje tím profesionálnych analytikov, ktorí dôverne poznajú komunálny a podnikateľský sektor. Pracovníci spoločnosti vlastnia jedinečné know how z oblasti poskytovania ratingových hodnotení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS