ČLÁNOK
Nekrytá strata bánk vlani dosiahla 23,3 mld. Sk
27. augusta 1999

Reštrukturalizácia a súčasná privatizácia sa bude dotýkať najvýznamnejších slovenských bankových domov – Všeobecnej úverovej banky (VÚB) a Slovenskej sporiteľne (SLSP). Okrem týchto dvoch inštitúcií sa týka tiež Investičnej a rozvojovej banky (IRB), Konsolidačnej banky (KBB) a Banky Slovakia. Vyžiada si prostriedky v objeme 80 až 90 mld. Sk. Vyplýva to z návrhu na reštrukturalizáciu vybraných bánk a podnikového sektora, ktorý prijala vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Banky v reštrukturalizácii vytvorili za minulý rok stratu 4,2 mld. Sk. Celkovo na Slovensku pôsobilo 24 bánk a 2 pobočky zahraničných bánk a k 31. decembru roku 1998 vytvorili zisk z bežného obdobia vo výške 350,9 mil. Sk.
Celkový objem klasifikovaných úverov nebankovým subjektom k rovnakému obdobiu predstavoval 141,6 mld. Sk, čo je oproti roku 1997 nárast o 18,8 %. Na tomto objeme sa však reštrukturalizované banky podieľali až 83,4 % podielom. Objem ich neklasifikovaných úverov dosiahol 118,1 mld. Sk. Opravné položky ku klasifikovaným úverom dosiahli len 36 mld. Sk. Spolu zo zákonnými rezervami v objeme 31,7 mld. Sk, tak vytvorili rezervy a opravné položky v hodnote 67,7 mld. Sk.
Tempo rastu opravných položiek a rezerv však naďalej výrazne zaostáva za nárastom klasifikovaných úverov. V dôsledku tohto vývoja dosiahla predpokladaná nekrytá strata ku koncu uplynulého roka 23,3 mld. Sk, čo oproti roku 1997 predstavuje nárast o 92,5 %. Na predpokladanej nekrytej strate sa podieľajú výhradne reštrukturalizované banky.
Objem klasifikovaných úverov VÚB k ultimu minulého roka predstavoval 54,6 mld. Sk, teda 46,1 % z celkového objemu poskytnutých úverov. K najväčšiemu nárastu klasifikovaných úverov došlo v roku 1998, až o 11 mld. Sk. V roku 1997 až 84 % pochádzalo z bývalej Štátnej banky Československej (ŠBČS). Predpokladaná nekrytá strata v roku 1998 dosiahla 14,9 mld. Sk a kapitálová primeranosť poklesla na 0,31 %.
V SLSP dosiahol objem klasifikovaných úverov 31,4 mld. Sk. Podiel klasifikovaných úverov na celkových úveroch poskytnutým klientom tak predstavuje 44,7 % v roku 1998. Zaostávanie tvorby rezerv a opravných položiek za nárastom klasifikovaných pohľadávok spôsobilo nárast predpokladanej nekrytej straty ku koncu roku 1998 na 2,97 mld. Sk. Kapitálová primeranosť SLSP dosiahla 6,62 %.
Strata IRB v roku 1998 dosiahla 4,5 mld. Sk a objem klasifikovaných pohľadávok predstavuje 11,5 mld. Sk. V období rokov 1995 – 1998 rástol podiel brutto úverov poskytnutých klientom ku brutto aktívam. Tento nepriaznivý vývoj má na svedomí najmä prevzatie dvoch dlhodobých úverov zo ŠBČS, ktoré tvoria približne dve tretiny úverového portfólia banky. Jedná sa o úver pre Slovenské elektrárne a úver na družstevnú bytovú a výstavbu.
Na úverovom portfóliu KBB majú dominantný podiel úvery tzv. trvalo sa obracajúce na zásoby (TOZ), v objeme 21,2 mld. Sk prevzaté z Konsolidačnej banky, š.p.ú., Praha. Objem klasifikovaných úverov dosiahol ku koncu minulého roka 20,7 mld. Sk a v rámci nich sa zvyšuje objem pohľadávok zaradených medzi stratové. Stratové úvery ku koncu roka 1998 dosiahli až 87,4 % z celkových úverov na TOZ. Neadekvátna tvorba rezerv a opravných položiek a problémy v štruktúre úverového portfólia tak spôsobili, že predpokladaná nekrytá strata ku koncu minulého rola dosiahla 3,5 mld. Sk.
Cieľom procesu reštrukturalizácie bánk je, aby banky v čase ich privatizácie dosahovali 8-percentnú kapitálovú primeranosť a vo svojom úverovom portfóliu by nemali mať vyšší ako 20-percentný podiel klasifikovaných úverov. Uvedené ciele možno dosiahnuť prostredníctvom rekapitalizácie bánk a reštrukturalizácie ich úverového portfólia. Približne 80 % klasifikovaných úverov by sa malo v prvej etape preniesť formou transferu do KBB a následne do špecializovanej agentúry. Pôjde zväčša o úvery, ktoré sa nachádzajú v zmysle pravidiel klasifikácie úverov NBS v triede stratových. Následne by malo prísť k samotnej reštrukturalizácii a privatizácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS