ČLÁNOK
Nekrytá predpokladaná strata stúpla na 27,5 mld. Sk
24. septembra 1999

Bankový sektor k 30. júnu 1999 vykázal stratu z bežného obdobia vo výške 3,9 mld. Sk. Bilančná suma bánk pôsobiacich na slovenskom peňažnom trhu dosiahla hodnotu 741,9 mld. Sk a oproti začiatku roka klesla o 58,1 mld. Sk (-7,3 %), pričom výrazný pokles bilančnej sumy bol zaznamenaný vo februári 1999. Uvádza sa to v Správe o vývoji bankového sektora z pohľadu obozretného podnikania za I. polrok 1999, ktorú na štvrtkovom stretnutí prerokovala Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS).
Na pokles bilančnej sumy malo vplyv uvoľnenie menovej politiky NBS v devízovej oblasti zrušením limitu devízovej pozície bánk a pobočiek zahraničných bánk pre menové účely. Bankový sektor ako celok, oproti rastu v predchádzajúcich rokoch po spomalení vývoja v roku 1998, zaznamenal v I. polroku 1999 ďalší pokles. Dôsledkom tohto vývoja sa zvýšila nekrytá predpokladaná strata o 4,2 mld. Sk na 27,5 mld. Sk. Zvýšil sa počet bánk (6) neplniacich 8 % limit kapitálovej primeranosti. Deficit kapitálového vybavenia bankového sektora sa v priebehu I. polroka ďalej prehĺbil. Potreba zdrojov na dosiahnutie 8 % kapitálovej primeranosti podkapitalizovaných bánk v bankovom sektore vzrástla na 44,6 mld. Sk. „Napriek negatívnemu vývoju je v tomto smere potrebné uviesť, že mnohé, najmä však transformujúce sa banky, uskutočnili v priebehu sledovaného obdobia viac úsporných opatrení,“ uvádza sa v správe.
V záujme riešenie zložitej situácie reštrukturalizovaných bánk a nadväzne na úlohy vyplývajúce z Uznesenia vlády SR č. 90/1999, NBS pripravila v spolupráci s Ministerstvom financií SR materiál „Návrh programu reštrukturalizácie bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora“, ktorý bol prerokovaný vládou SR koncom augusta 1999. Uznesením vlády SR (č. 730/1999) bol program reštrukturalizácie vybraných bánk a podnikového sektora schválený. Vláda SR schválila ďalšie konkrétne kroky ozdravenia bankového sektora, ako napríklad pripraviť návrh prvej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk, inštitucionálne riešenie presunu úverov a návrh schémy na riešenie pohľadávok štátu a verejno-právnych inštitúcií. NBS má aktívne zastúpenie v riadiacej skupine a koordinačnej jednotke zriadené pre riadenie procesu reštrukturalizácie a privatizácie bánk a podnikového sektora.
V bankovom sektore SR pôsobilo v prvom polroku 1999 dvadsaťšesť bankových subjektov, z toho dvadsaťštyri bánk a dve pobočky zahraničných bánk, a desať zastúpení zahraničných bánk. Počet bankových subjektov zostal v tomto období nezmenený.
Ako sa uvádza v správe, na výsledkoch bankového sektora za 1. polrok 1999 sa prejavil zložitý vývoj a rastúca zadlženosť podnikov Slovenska. Banky sa v priebehu prvého polroka sústredili na obchodovanie s cennými papiermi, najmä štátnymi, čím reagovali na celkový stav hospodárstva a spomalenie ekonomického rastu. Zhoršená finančná situácia podnikateľských subjektov ovplyvnila rast nesplácaných úverov s negatívnym dopadom na kvalitu úverových portfólií bánk. Banky, najmä v reštrukturalizácii, obmedzili úverové aktivity, čo následne spomalilo finančné toky do podnikovej sféry. Vzrástli klasifikované aktíva a vo viacerých bankách pokračovalo zaostávanie tvorby rezerv a opravných položiek vyplývajúce z rastu nesplácaných úverov a zhoršujúcej sa ekonomickej situácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS