ČLÁNOK
Nedostatok PZI môže znásobiť vnútorné problémy ekonomiky SR
28. mája 1999

Celková platobná bilancia tak po prvý krát v histórii SR skončila so schodkom, keď devízové rezervy centrálnej banky po vylúčení kurzových rozdielov poklesli o 19,5 mld. Sk. Uvádza sa to v informácii o vývoji platobnej bilancie SR za rok 1998, ktorú vláda na svojom zasadnutí v stredu vzala na vedomie.

Bežný účet platobnej bilancie vykázal deficit 72,7 mld. Sk, pričom jeho podiel na HDP predstavoval 10,1 %. Nedostatočná schopnosť ekonomiky získavať devízové prostriedky na krytie jej devízových potrieb cestou zvyšovania exportnej výkonnosti viedla k deficitu v obchode s tovarmi a službami vo výške 80,1 mld. Sk, čo je 11,2 % HDP. Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa už tretí rok pohybuje na úrovni 10 % HDP. Túto hranicu považuje vláda SR za dlhodobo neudržateľnú. Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) je kritickou hranicou 3 až 5 % HDP v závislosti od prílevu zahraničných investícií. Trvalé prekračovanie tejto hranice z veľkej časti financované zahraničnými úvermi vedie k neudržateľným deformáciám ekonomiky a môže mať negatívne dôsledky na jej ďalší vývoj. Okrem výšky deficitu bežného účtu považuje vládny kabinet za kritické aj jeho financovanie. Obmedzený prístup podnikového sektora k dlhodobým zahraničným zdrojom v poslednom období totiž ukazuje, že v nasledujúcich rokoch nebude pravdepodobne možné financovať rozvoj ekonomiky narastajúcimi dlhovými zdrojmi. Ak nedôjde k zvýšenému prílevu priamych zahraničných investícií (PZI), môžu medzinárodné faktory znásobiť nahromadené vnútorné problémy slovenskej ekonomiky.

V roku 1998 sa na Slovensko doviezol tovar za 456,7 mld. Sk, pričom medziročne vzrástol o 16,4 %. Rast a dynamiku dovozu ovplyvnil dopyt po investíciách, materiálových vstupoch do výroby, ako aj po spotrebnom tovare. Vývoz predstavoval 375,9 mld. Sk. Oproti roku 1997 sa zvýšil o 16 %. Slovenský export do krajín Európskej Únie (EÚ) vzrástol o 37,6 % na 209,9 mld. Sk. V obchode so službami zaznamenala SR pomalší rast inkás ako platieb. Obchod so službami klesol z 2,5 mld. Sk v roku 1997 na 0,7 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo vo výške 11,4 mld. Sk vykázali dopravné služby. Devízové príjmy zo zahraničného cestovného ruchu dosiahli 17,2 mld. Sk pri medziročnom poklese 6 %. Vplyvom rastu záväzkov SR sa v minulom roku prehĺbil deficit bilancie výnosov na 5,5 mld. Sk. Nárast platieb úrokov z rastúcej zadlženosti podnikov a bánk bol čiastočne kompenzovaný predovšetkým prijatými úrokmi z devízových rezerv NBS a komerčných bánk, z výnosov ich devízových aktív v zahraničí. Aktívne saldo bežných transferov vo výške 12,9 mld. Sk medziročne vzrástlo na viac ako dvojnásobok.

Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie skončil prebytkom 63,8 mld. Sk a jeho podiel na HDP predstavoval 8,9 %. Priame zahraničné investície kryli schodok bežného účtu vo výške 21 %, kým v roku 1997 to bolo len 4,4 %. Prílev kapitálu formou PZI dosiahol 19,9 mld. Sk. V minulom roku zaznamenal slovenský kapitálový trh odchod zahraničných portfóliových investorov, ktorí predali svoje podiely v slovenských firmách a opustili trh. Čerpanie oficiálnych pôžičiek prevýšilo v roku 1998 nové úvery podnikového sektora a dosiahlo 37,5 mld. Sk. Po odpočítaní splátok čistý prílev do oficiálneho sektora predstavoval 28 mld. Sk. Čerpaním podnikových finančných úverov priamo zo zahraničia pribudol do podnikového sektora kapitál vo výške 35,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS