ČLÁNOK
NBS zistila neplnenie ohlasovacej povinnosti v 38 prípadoch
11. marca 1999

Z tohto počtu kontrol bolo zistené neplnenie ohlasovacej povinnosti v 38 prípadoch. Z počtu kontrolných akcií, ktoré skončili zistením neplnenia ohlasovacej povinnosti, bola v 21 prípadoch uložená sankcia v rozsahu od 5 tisíc do 30 tisíc Sk. Uvádza sa to v správe guvernéra NBS Vladimíra Masára o previerke plnenia ohlasovacej povinnosti podľa Devízového zákona, ktorú kabinet prerokoval na svojom utorkovom zasadnutí.

V niekoľkých prípadoch neplnenia si povinnosti ešte nie je správne konanie vo veci uloženia sankcie ukončené, resp. je v rôznom stupni rozpracovanosti. Najčastejším zistením nedostatkov je neohlásenie peňažných pohľadávok a záväzkov pri dovoze a vývoze tovaru a služieb.

Predmetom ohlasovacej povinnosti sú skutočnosti týkajúce sa peňažných pohľadávok a záväzkov voči tuzemcom v zahraničí a voči cudzozemcom. Zároveň sú to inkasá a platby voči tuzemcom v zahraničí a voči cudzozemcom týkajúcich sa priamych zahraničných investícii, finančných úverov, cenných papierov, operácii na finančnom trhu vrátane operácii vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov a nehnuteľností v zahraničí. Ohlasovacia povinnosť sa takisto vzťahuje na skutočnosti týkajúce sa zriadenia a stavu účtu v zahraničí.

Plnenie ohlasovacej povinnosti má charakter zberu štatistických údajov, ktoré spracováva NBS pre menové účely. Pri výbere kontrolovaných subjektov devízová kontrola vychádza z podkladov colných orgánov, prípadne zo zistení v bankách pri úhradách do zahraničia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS