ČLÁNOK
NBS žiada zmierniť podmienky výberu z druhého piliera
17. decembra 2013

Národná banka Slovenska (NBS) odporúča rezortu práce a sociálnych vecí zmierniť podmienky, za ktorých si budú môcť sporitelia vybrať svoje úspory z druhého piliera. Kým podľa ministerského návrhu by sa výber umožnil len tým sporiteľom, ktorých dôchodok z prvého piliera alebo z prvého a druhého piliera v súčte je viac ako štvornásobok sumy životného minima, čo je v súčasnosti približne 800 eur, centrálna banka navrhuje túto hranicu znížiť na dvojnásobok sumy životného minima, teda na približne 400 eur.

NBS argumentuje tým, že v súčasnosti sa priemerná výška dôchodku z prvého piliera približuje sume dvojnásobku životného minima. „Preto takto nastavenú hranicu na poberanie dôchodku z druhého piliera považujeme za dostatočne vysoký a primeraný doplnok k dôchodku z prvého piliera,“ odkázala NBS ministerstvu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Jozef Burian v polovici novembra uviedol, že hranica 4-násobku životného minima je kompromisom, na ktorom sa zhodol výbor pre riešenie výplatnej fázy druhého piliera. „Niektorí členovia výboru boli zásadne proti programovému výberu, napríklad Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa, ministerstvo financií a Konfederácia odborových zväzov,“ povedal Burian.

Za nižšiu hranicu penzie, po presiahnutí ktorej by mohol sporiteľ využiť tzv. programový výber, sa prihovárajú aj samotné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Ich názor na konkrétne nastavenie však nie je jednotný. DSS VÚB Generali rovnako ako centrálna banka žiada uzákoniť túto hranicu ako dvojnásobok životného minima. „Hranica štvornásobku je zbytočne vysoká a zásadne obmedzuje okruh sporiteľov, ktorí budú môcť časť svojich úspor čerpať formou programového výberu,“ tvrdí DSS VÚB Generali. Upozorňuje, že počet dôchodcov, ktorí v súčasnosti poberajú dôchodok vo výške približne 400 eur, je asi tretina. Ešte benevolentnejšia by bola DSS Poštovej banky, ktorá odporúča ponechať ako hranicu sumu zodpovedajúcu 1,2-násobku životného minima. „Veľká časť sporiteľov, ktorí vstupovali do systému, sa pre vstup rozhodla aj pre možnosť výberu svojich nasporených prostriedkov po splnení podmienky kúpy dôchodku vo výške 1,2-násobku životného minima, pričom zvyšok úspor zostal majetkom sporiteľa,“ uviedla DSS Poštovej banky.

Odborári upozorňujú na to, že navrhovaná novela zákona obsahuje prvky a nároky, ktoré v pôvodnom znení zákona neboli a ktoré menia v celom rozsahu starobné dôchodkové sporenie. „Z tohto dôvodu by predkladateľ mal zvážiť opätovné „otvorenie“ starobného dôchodkového sporenia a umožniť jeho účastníkom rozhodnúť sa o zotrvaní alebo vystúpení z druhého piliera,“ uviedla Konfederácia odborových zväzov SR. Odborári okrem toho žiadajú zákonom obmedziť náklady na uzatvorenie zmluvy o vyplácaní dôchodku. Výška nákladov na uzatvorenie jednej takejto zmluvy by podľa návrhu KOZ nemala prekročiť 1 % z hodnoty osobného účtu sporiteľa, maximálne 10 % minimálnej mzdy.

Výrazná väčšina ľudí, ktorí si na dôchodok sporia v druhom dôchodkovom pilieri, si podľa návrhu rezortu práce a sociálnych vecí bude musieť z celej nasporenej sumy povinne kúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. Tzv. programový výber, ktorý umožní postupne vyplatiť nasporenú sumu po odchode na dôchodok, bude totiž určený pre tie osoby, ktorých dôchodok z prvého piliera alebo prvého a druhého piliera v spolu je viac ako štvornásobok sumy životného minima.

Druhou skupinou sporiteľov, pre ktorých bude dostupný programový výber nasporenej sumy, budú tí sporitelia, ktorí vzhľadom na nízky nasporený objem prostriedkov nedostanú od životných poisťovní žiadnu ponuku na vyplácanie doživotného dôchodku. Postupné vyplácanie penzijných úspor pritom musí trvať buď najmenej 10 rokov, alebo vyplácaná suma musí byť maximálne vo výške životného minima. Rezort práce a sociálnych vecí chce súčasne od začiatku budúceho roka zrušiť terajšiu podmienku minimálne desiatich rokov sporenia v druhom pilieri. Jedinou podmienkou pre vyplácanie prostriedkov z kapitalizačného piliera tak bude dosiahnutie dôchodkového veku.

Ak sporiteľ požiada po dosiahnutí dôchodkového veku o vyplácanie doživotnej penzie zo životnej poisťovne, bude musieť urobiť dve rozhodnutia. Prvým je to, či bude chcieť mať svoj doživotný dôchodok pravidelne zvyšovaný o vopred dohodnuté percento, alebo mu bude životná poisťovňa vyplácať rovnakú sumu dôchodku až do jeho smrti. Percento zvyšovania dôchodkov z druhého piliera pritom stanoví Národná banka Slovenska na základe strednodobého inflačného cieľa Európskej centrálnej banky. Ak sa sporiteľ rozhodne pre tzv. indexáciu doživotného dôchodku, tak jeho prvotný dôchodok bude nižší, ako by bol dôchodok bez pravidelného zvyšovania o stanovené percento.

Sporiteľ sa tiež bude musieť pri žiadaní o doživotnú penziu rozhodnúť, či po jeho smrti budú mať jeho pozostalí nárok na vdovské, resp. vdovecké a sirotské dôchodky. Ak bude mať záujem o vyplácanie pozostalostných penzií po jeho smrti, jeho doživotný dôchodok z druhého piliera bude pri jeho priznaní nižší približne o 10 %. Vyplácanie vdovských, resp. vdoveckých a sirotských dôchodkov pritom môže trvať jeden alebo dva roky.

Ponuku na vyplácanie doživotného dôchodku zo strany životných poisťovní dostane sporiteľ v centrálnom elektronickom ponukovom systéme. Žiadať o doživotnú penziu v rámci tohto systému bude povinné pre všetkých sporiteľov. Ponuka od jednotlivých životných poisťovní bude platná 30 dní. Ak nebude mať žiadna životná poisťovňa záujem vyplácať sporiteľovi doživotný dôchodok, a to pre nízku sumu dôchodkových úspor, takýto sporiteľ bude dostávať prostriedky z druhého piliera vo forme programového výberu od príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo vo forme dočasného dôchodku od životnej poisťovne.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS