ČLÁNOK
NBS vykonáva od júla 2013 dohľad aj nad alternatívnymi investičnými fondmi
11. augusta 2013

Národná banka Slovenska informuje, že od 22. júla 2013 podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska aj subjekty, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov výhradne len privátnou ponukou profesionálnym investorom. NBS vykonáva dohľad nad týmito subjektami na základe nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., ktorá okrem iného zavádza na území Slovenskej republiky reguláciu alternatívnych investičných fondov.

Alternatívnym investičným fondom sa rozumie špeciálny podielový fond alebo tuzemský subjekt kolektívneho investovania, za ktorý sa okrem podielového fondu považuje aj tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Takýmto je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemských subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou možno vykonávať len privátnou ponukou a len od profesionálnych investorov definovaných zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Činnosť spomínaných subjektov na území Slovenskej republiky môže byť vykonávaná buď na základe registrácie v registri správcov alternatívnych investičných fondov, ktorý vedie Národná banka Slovenska alebo na základe udeleného právoplatného povolenia na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Register správcov alternatívnych investičných fondov je zverejnený na stránke NBS: http://regfap.nbs.sk/regsaif/


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS