ČLÁNOK
NBS očakáva rast deficitu bežného účtu na 5,7 % HDP
28. mája 2001

Podiel deficitu bežného účtu platobnej bilancie na HDP by mal podľa schválenej Konkretizácie menového programu Národnej banky Slovenska (NBS) v tomto roku dosiahnuť 5,7 %, resp. 54,8 mld. Sk. Pôvodne centrálna banka uvažovala, že tento podiel dosiahne 4 % HDP (38,4 mld. Sk). Konkretizáciu menového programu na tento rok v piatok odsúhlasila Banková rada NBS.

„Vzhľadom na aktuálne informácie týkajúce sa oneskorenia finančného vysporiadania niektorých privatizačných projektov, zmeny predpokladov ohľadom čerpania pôžičky EFSAL, pôžičiek Fondom národného majetku (FNM), jeho príjmov a výdavkov, ako aj výplaty dlhopisov FNM, boli revidované predikcie vývoja na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, čistej pozície FNM a vývoja menových agregátov,“ informovala centrálna banka.

Konkretizovaný menový program však nepredpokladá zmenu intervalov pre vývoj celkovej a jadrovej inflácie. Aktuálne predikcie naznačujú, že koncoročná miera inflácie (celkovej aj jadrovej) by sa mala pohybovať v rámci programových pásiem. Cieľom menového programu NBS na rok 2001 je dosiahnutie jadrovej inflácie v rozmedzí 3,6-5,3 %, pričom celková koncoročná inflácia by sa mala pohybovať na úrovni 6,7-8,2 % a priemerná inflácia 7,1-8,3 %. „Možná odchýlka skutočného vývoja inflácie od programových intervalov by mala byť korigovaná opatreniami menovej politiky, čo je aj v súlade s predpokladmi monitorovacieho programu Medzinárodného menového fondu Staff monitored programme) a Vyhlásením o hospodárskej politike,“ uvádza sa v konkretizovanom menovom programe.

NBS naďalej očakáva rast HDP v stálych cenách na úrovni 2,8 – 3,2%, pričom vzhľadom na vyšší deficit zahraničnoobchodnej bilancie očakáva výslednú hodnotu v dolnom pásme tohto intervalu. Ekonomický rast by mal byť ťahaný oživením domáceho dopytu, najmä investícií, pri tlmiacom vplyve záporného salda čistého exportu. Ako zároveň NBS upozorňuje, „oneskorenie finančného vysporiadania niektorých privatizačných projektov sa odrazí v nižšom príleve priamych zahraničných investícií a súčasne ovplyvní aj zdroje financovania FNM“.

Ako NBS dodala, predpoklady menového programu sú relatívne stabilný výmenný kurz slovenskej koruny voči EUR, rast HDP v stálych cenách na úrovni 2,8 – 3% pri prorastovom vplyve domáceho dopytu a tlmiacom efekte čistého exportu, podiel deficitu bežného účtu platobnej bilancie na HDP by mal dosiahnuť 5,7%, fiskálny deficit by mal dosiahnuť 37,8 mld. Sk, t.j. 3,9% z HDP.

Z indikatívnych hodnôt rastu menových agregátov by mal rast peňažnej zásoby dosiahnuť 15,5% a vzhľadom na vývoj platobnej bilancie by čisté zahraničné aktíva mali vzrásť o 15,9%. Rast čistého úveru vláde a Fondu národného majetku by mal dosiahnuť 20%, čo je konzistentné s predpokladaným vývojom fiskálneho deficitu, ako aj predpokladanými príjmami a výdavkami FNM. „Vzhľadom na vývoj predchádzajúcich agregátnych veličín, bude vytvorený priestor pre medziročný rast úverov podnikom a obyvateľstvu o 5,8%, ich skutočný rast však bude determinovaný tempom reštrukturalizácie bankovej a podnikovej sféry,“ upozornila NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS