ČLÁNOK
NBS neuvažuje o uvoľnení menovej politiky
30. marca 1999

Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS) sa na svojom včerajšom rokovaní zaoberala okrem iného aj súčasným vývojom verejného sektora a jeho pôsobením na výkon menovej politiky NBS. Vyplýva to z komuniké, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca NBS Ján Onda.

BR NBS schválila dnes aj Správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 1998. Počas hodnoteného obdobia realizovala centrálna banka preddavky na odvod zostávajúceho zisku do štátneho rozpočtu SR v objeme 2,2 mld. Sk. NBS predloží tento materiál na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky do 31. marca. Rada zobrala na vedomie Audítorskú správu k účtovnej uzávierke NBS. Nezávislý zahraničný audítor určený Najvyšším kontrolným úradom vyjadril názor, podľa ktorého účtovné výkazy centrálnej banky zobrazujú finančnú situáciu banky k 31. decembru 1998 verne a výsledky jej činnosti za uvedený rok sú v súlade so zákonom o účtovníctve a príslušnými právnymi normami a predpismi SR.

BR NBS tiež schválila Pravidlá činnosti oddelenia dealingu Rule Book a Knihy limitov. Na základe tohto materiálu ceduľová banka zabezpečuje plnenie úloh v oblasti správy devízových rezerv na svetových finančných a kapitálových trhoch. NBS počas celého obdobia svojej existencie zabezpečovala ich bezporuchové riadenie a systém správy devízových rezerv dosahuje vysoký štandard, porovnateľný s centrálnymi bankami vyspelých krajín sveta.

Rada schválila aj Súhrnnú správu o realizácii investičnej politiky NBS v oblasti devízových rezerv. Správa je analýzou procesu investovania devízových rezerv NBS a dosiahnutých výsledkov za uplynulé obdobie. Dosiahnuté výsledky v oblasti správy devízových rezerv, ktoré boli porovnateľné s výsledkami renomovaných zahraničných bánk, potvrdili správnosť prijatej investičnej stratégie centrálnou bankou SR.

Ďalší materiál, ktorý BR schválila je Návrh dohody medzi NBS a Českou národnou bankou o spolupráci pri výkone bankového dohľadu. Legislatívne zmeny v oblasti bankovníctva si vyžiadali aktualizáciu pôvodne uzatvorenej zmluvy z roku 1993. V súčasnosti schválený návrh dohody zohľadňuje posledné novelizácie zákonov o bankách prijaté v obidvoch republikách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS