ČLÁNOK
NBS nepovažuje vývoj zahraničného obchodu SR za rizikový
25. marca 2001

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) na svojom pravidelnom mesačnom zasadnutí rozhodla o znížení kľúčových úrokových sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu na 6 % pre jednodňové sterilizačné obchody, 9 % pre jednodňové refinančné obchody a 7,75 % pre dvojtýždňové repotendre s komerčnými bankami. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS. BR

Rozhodnutie BR NBS vychádzalo z priaznivého makroekonomického vývoja od začiatku roka, ktorý pokračoval aj vo februári a bol v súlade s predpokladmi NBS. „Najmä aktuálny cenový vývoj bol v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejší, čo ovplyvnilo spomalenie tempa rastu cien obchodovateľných tovarov a potravín. Zníženie ročnej miery celkovej ako aj jadrovej inflácie naznačuje posun vývojovej trajektórie cenového vývoja smerom k dolnej hranici očakávania NBS,“ uviedol hovorca centrálnej banky.

V ďalšom období je možné podľa NBS očakávať mierny nárast medziročnej miery tak celkovej, ako aj jadrovej inflácie predovšetkým v dôsledku možného rastu cien potravín a čiastočného prenosu zvýšenia cien elektrickej energie pre podnikateľov do spotrebiteľských cien. Pozitívny vplyv rozvoja konkurencie na úrovni maloobchodu a pretrvávajúci relatívne nízky spotrebiteľský dopyt by však aj naďalej mali pôsobiť ako tlmiace faktory cenového vývoja.

Napriek zvyšovaniu deficitu obchodnej bilancie od posledného štvrťroku 2000 nepovažuje NBS vývoj zahraničného obchodu za rizikový, pretože súvisí predovšetkým s reštrukturalizáciou ekonomiky, ako aj s cenovými vplyvmi dovozu ropy a plynu.

BR NBS zobrala na svojom zasadnutí na vedomie Audítorskú správu k účtovnej závierke NBS k 31. decembru 2000 vypracovanú audítorskou firmou Deloitte & Touche. Audit sa uskutočnil v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami a audítor v správe vyjadril názor, že účtovná závierka banky vyjadruje verne vo všetkých vzájomných súvislostiach finančnú situáciu banky k 31. decembru 2000, ako aj výsledky jej minuloročného hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike.

Audítorská správa bude spolu s ročnou správou o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska predložená Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR).

BR NBS zároveň schválila Správu o výsledku hospodárenia NBS za uplynulý rok, ktorú v súlade so zákonom o NBS predloží do NR SR do 30. marca 2001. Zároveň BR NBS schválila odvod zostávajúceho zisku v objeme približne 346 mil. Sk do štátneho rozpočtu. Celkový odvod NBS do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za minulý rok predstavuje približne 7,735 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS