ČLÁNOK
NBS neočakáva zmiernenie deficitu zahraničného obchodu
25. februára 2002

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodla o ponechaní kľúčových úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. Prihliadla pritom najmä na vývoj bežného účtu platobnej bilancie, ktorého deficit sa na odhadovanom hrubom domácom produkte (HDP) za minulý rok podieľal 9,1 %. V roku 2001 síce nedošlo k problémom s prefinancovaním vytvoreného schodku v zahraničnom obchode, z dlhodobého hľadiska však nie je možné považovať takýto vývoj za udržateľný. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.

Na základe aktuálnej predikcie v nasledujúcich mesiacoch NBS neočakáva zlepšenie vývoja zahranično-obchodného deficitu. Na stranu vývozu bude aj naďalej nepriaznivo pôsobiť pokles ekonomickej aktivity našich obchodných partnerov. Nedostatočná zostane aj flexibilita mikrosféry z hľadiska meniacich sa podmienok na zahraničných trhoch a vysoká dovozná náročnosť produkcie.

V najbližšom období možno podľa NBS očakávať sezónny útlm domácej výroby a vývozu. Vzhľadom na vysokú dovoznú náročnosť slovenskej ekonomiky sa tak zrejme zmierni dynamika dovozov. Predstih tempa rastu dovozov pred vývozmi však bude naďalej generovať vysoké schodky obchodnej bilancie.

Očakávaný vývoj spotrebiteľských cien naznačuje relatívne priaznivý dezinflačný trend najmä vďaka pribrzdeniu deregulačného procesu. Vývoj menových agregátov nevykazuje signály na zmenu trendu v porovnaní s menovým programom na rok 2002. Rizikom budúceho ekonomického vývoja je však podľa NBS vysoký deficit obchodnej bilancie. Predikcia na prvý kvartál tohto roku nenaznačuje zmenu tohto nepriaznivého vývoja.

V nasledujúcich mesiacoch by mal byť vývoj spotrebiteľských cien determinovaný zánikom efektu úprav regulovaných cien z februára 2001. To by sa malo prejaviť vo výraznom znížení celkovej inflácie až pod úroveň 5 %. Súčasne NBS predpokladá útlm pôsobenia aj iných nákladových faktorov, čo dokumentuje spomaľujúca sa dynamika cien priemyselných výrobcov. Tento vývoj by sa mal premietnuť aj v postupnom znižovaní jadrovej inflácie.

Bežný účet platobnej bilancie SR skončil za obdobie január až november minulého roka so schodkom 72,182 mld. Sk. Pod tento výsledok sa podpísal najmä deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ktorý predstavoval 87,161 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 64,921 mld. Sk. Nezačlenené položky predstavovali 9,231 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci novembra deficit 1,97 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Na celkovom schodku bežného účtu platobnej bilancie sa okrem zahraničného obchodu negatívne prejavila aj bilancia výnosov s deficitom 13,741 mld. Sk. Prebytok bilancie služieb na úrovni 19,85 mld. Sk naopak deficit bežného účtu zmiernil.

Kapitálový účet platobnej bilancie skončil ku koncu novembra s prebytkom 108,1 mil. Sk a finančný účet s kladným saldom 64,813 mld. Sk. V rámci finančného účtu dosiahol za prvých jedenásť mesiacov objem priamych investícií v SR 68,667 mld. Sk, celkové saldo priamych investícií bolo pozitívne v objeme 66,054 mld. Sk. Portfóliové investície vykázali záporné saldo 15,571 mld. Sk. Ostatné investície vykázali kladných 14,33 mld. Sk.

Bežný účet platobnej bilancie za desať mesiacov skončil so schodkom 60,485 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil s prebytkom 39,122 mld. Sk. Celková platobná bilancia tak vykázala na konci októbra schodok 13,335 mld. Sk. Za celý rok 2000 vykázal bežný účet platobnej bilancie SR pasívne saldo takmer 33 mld. Sk. Za minulý rok predpokladá konkretizovaný menový program NBS schodok bežného účtu na úrovni 78,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS