ČLÁNOK
NBS hospodárila so ziskom
3. apríla 1998

NBS pritom v minulom roku počítala so ziskom na úrovni 20 mil. Sk, čo znamená, že 55-násobne prekročila svoj plán. Oproti roku 1996 však dosiahnutý výsledok znamená pokles zisku o 68,3 %. Minuloročné náklady NBS dosiahli 42,012 835 mld. Sk, výnosy boli 43,112 835 mld. Sk. Centrálna banka skonštatovala, že trvale od roku 1993 klesá v jej hospodárení tvorba zisku. „Tento vývoj a trend bude pokračovať a predpokladá sa aj pre rok 1998,“ uvádza sa v správe. Dôvodom pretrvávajúceho poklesu zisku sú podľa NBS predovšetkým zmeny úročenia pohľadávok a záväzkov štátu v neprospech NBS. Zníženie zisku okrem toho spôsobujú aj zmeny situácie v menovej oblasti, kde je nutné prijímať opatrenia v záujme stabilizácie slovenskej meny, čo prináša vyššie náklady. Podľa výročnej správy NBS mali na konečný hospodársky výsledok pozitívny vplyv najmä inkasované úroky od komerčných peňažných ústavov, ktoré prevýšili zaplatené úroky o 5,595 655 mld. Sk a devízové operácie NBS, ktoré jej do rozpočtu priniesli 4,093 657 mld. Sk. Negatívny vplyv mala najmä tvorba a použitie rezerv a opravných položiek, ktoré znamenali zníženie zisku banky o 9,255 729 mld. Sk. NBS skonštatovala vo svojej správe, že „vývoj rozpočtu najmä v prvom polroku nedával príliš veľa predpokladov na splnenie ročných úloh a to najmä v oblasti výnosov a zisku“. Plnenie rozpočtu bolo v priebehu roka nerovnomerné a dlho deficitné. NBS sa dostala do relatívne ziskovej pozície v máji a predovšetkým k ultimu roka. Oproti minulému roku zaznamenala NBS pokles nákladov o 25,1 %. Celkový pokles nákladov o 13,1 mld. Sk spôsobili predovšetkým nižšie náklady na devízové operácie o 22,5 mld. Sk, ktorý podľa NBS súvisel najmä s aktuálnou kurzovou politikou NBS a so zmenou metodiky účtovania kurzových strát. So zmenou metodiky účtovania súvisel aj pokles nákladov o 4,4 mld. Sk za úroky za štátne pokladničné poukážky a poukážky NBS. Nárast nákladov v položke tvorbe rezerv a opravných položiek o 13,4 mld. Sk bol spôsobený vyššou tvorbou opravných položiek na redistribučné úvery s otvorenú devízovú pozíciu. Pokles výnosov o 15,5 mld. Sk bol zaznamenaný v porovnateľných položkách ako pri nákladoch. Vo výnosoch však poklesli aj príjmy z úrokov prijatých od štátnej pokladnice o 2,2 mld. Sk, čo súviselo so zmenou záväzok a pohľadávok štátu. NBS hodnotí svoje hospodárske výsledky slovami, že sú v neposlednom rade odrazom stabilizácie banky, konsolidácie jej prístupov a postupov v procesoch riadenia a rozhodovania, spätých s hospodárskou činnosťou na úrovni odborných útvarov a organizačných jednotiek, ich prevádzkovým dobudovávaním a postupnou racionalizáciu jednotlivých častí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS