ČLÁNOK
Návrhy Porady ekonomických ministrov znížia riziko na strane príjmov rozpočtu o 12 mld. Sk
17. apríla 2002

Realizácia opatrení, ktoré v pondelok navrhla vláde Porada ekonomických ministrov (PEM), by mohla znížiť riziko neplnenia príjmov štátneho rozpočtu (ŠR) z odhadovaných 22 mld. Sk na úroveň približne 10 mld. Sk. Riziko zvýšenia výdavkov rozpočtu by sa navrhovanými opatreniami mohlo odstrániť úplne. Uviedol to riaditeľ odboru štátneho rozpočtu Ministerstva financií SR (MF) Miloš Nosál. Podľa slov vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša však politické rozhodnutia o naplnení navrhovaných opatrení musí urobiť samotný vládny kabinet.

Na príjmovej strane rozpočtu sú podľa MF ohrozené najmä nedaňové príjmy. PEM preto vláde odporúča presvedčiť poslancov, aby neschválili niektoré zákony, medzi nimi aj zákon, ktorým by sa znížili prebytky osobitného účtu ozbrojených zložiek a SIS. Prijatie normy by totiž mohlo spôsobiť výpadok príjmov ŠR v objeme 0,9 mld. Sk. Zástupcovia vlády by mali presadzovať výplatu čo najvyšších dividend z akcií Slovenských telekomunikácií, Transpetrolu a distribučných podnikov v objeme najmenej 0,8 mld. Sk. Dividendy z podnikov, v ktorých má štát účasť, by mali smerovať prostredníctvom Fondu národného majetku do štátnych finančných aktív. Vláda by tiež mala dôsledne zabezpečiť podmienky predaja telekomunikačných licencií, aby sa dosiahli predpokladané príjmy v objeme 4,5 mld. Sk.

Vláda by podľa PEM mala opätovne prehodnotiť odpustenie realizácie návratnej finančnej výpomoci zo strany Štátneho fondu trhovej regulácie v objeme 1 mld. Sk a mala by odmietnuť odsun splátok návratných finančných výpomocí od zdravotných poisťovní v objeme 567,5 mil. Sk. Jedným z odporúčaní je, aby sa úroky z prostriedkov z privatizácie určených na úhradu štátneho dlhu použili v tomto roku aj v roku 2003 na zvýšenie príjmov štátnych finančných aktív.

Napriek tomu, že MF u daňových príjmov ešte nedokáže kvantifikovať riziko výpadku, vláda by mala urýchliť prijatie novely zákona, ktorou sa zvýšia spotrebné dane z liehu a tiež zvýšiť spotrebnú daň z minerálnych olejov. Malo by sa tiež zamedziť zníženiu vratiek dane z pridanej hodnoty, čím by sa zvýšil príjem z tejto dane už v tomto roku o 1 mld. Sk. Okrem toho by mali ministri zabezpečiť neprijatie poslaneckej novely o spotrebnej dani z tabaku, na základe ktorej by časť výnosov z tejto dane smerovala priamo do zdravotníctva, s rozpočtovým dopadom 850 mil. Sk.

Najrizikovejšími kapitolami na výdavkovej strane ŠR sú podľa MF sociálna oblasť a tiež zadlženie krajských úradov, čo by mohlo spôsobiť zvýšenie výdavkov o 4 mld. Sk. V ostatných kapitolách treba podľa návrhu prehodnotiť zdroje, viazať výdavky a hľadať rezervy v rámci rozpočtovaných prostriedkov. PEM odporúča znížiť napríklad výdavky na novozačínanú výstavu diaľnic o 1 mld. Sk.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny by mal zabezpečiť neprijatie resp. posunutie termínu účinnosti zákonov na zvýšenie sociálnych dávok, konkrétne prídavkov na deti a rodičovského príspevku, čím by sa mali ušetriť zdroje vo výške 0,8 mld. Sk. Podľa PEM by sa nemal prijať ani zákon na zvýšenie príspevku na bývanie. Okrem toho by mal minister práce konkretizovať opatrenie na realizáciu zníženia výdavkov na sociálne dávky a zabezpečiť, aby v tomto roku neprekročili 16,5 mld. Sk, čo je o 2,6 mld. Sk nad rozpočtovaný objem.

Neprijatie poslaneckého návrhu zákona o zvýšení štátnej prémie v stavebnom sporení zo súčasných 4000 Sk na 4500 Sk by v parlamente mal zabezpečiť minister financií. PEM mu tiež navrhuje použiť do konca júna na krytie neuhradených výdavkov za úsek školstva časť viazanej položky tovarov a služieb v kapitole všeobecnej pokladničnej správy (VPS). PEM odporúča nezvyšovať výdavky rozpočtových kapitol nad rámec schváleného rozpočtu okrem nevyhnutných výdavkov na sociálne dávky a výdavkov na zníženie zadlženosti krajských úradov. Minister financií by vláde mal predložiť návrh na viazanie výdavkov po zohľadnení predpokladaného vývoja inflácie. V rámci kapitoly VPS má zaviazať rezervu na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Národného úradu práce v objeme 186 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS