ČLÁNOK
Návrh zákona o štátnej pokladnici je schválený vo vláde
20. decembra 2001

Vláda SR s pripomienkami schválila návrh zákona o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu je upraviť systém štátnej pokladnice (ŠP), zriadiť inštitúciu štátna pokladnica a upraviť jej vzťah ku klientovi, k Ministerstvu financií SR (MF), Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Národnej banke Slovenska.

Vládny kabinet sa mal týmto návrhom, ktorý pochádza z dielne MF, zaoberať už pred dvoma týždňami, z rokovania ho však stiahol. Dôvodom bola nedostatočne prepracovaná technická stránka súvisiaca so zapojením Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce do systému ŠP.

Návrh zákona bol pripravený na základe uznesenia vlády k materiálu Stratégia budovania systému ŠP do roku 2002, ktorým bolo uložené ministerke financií zabezpečiť jej realizáciu do 31. decembra 2002. Návrh zákona upravuje termíny účinnosti jednotlivých ustanovení zákona. Tieto nie sú v súlade s termínmi uvedenými v Stratégii budovania systému ŠP do roku 2002. Nedodržanie pôvodného harmonogramu je spôsobené meškaním ukončenia rokovacieho konania so zverejnením na dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice SR. Dôvodom je podanie troch námietok zo strany uchádzačov v rôznych etapách rokovacieho konania. Implementácia informačného systému ŠP je jednou zo základných technických podmienok fungovania celého systému štátnej pokladnice.

Klientom ŠP je štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia, štátny fond, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Národný úrad práce, Slovenský pozemkový fond a právnické osoby, v ktorých sú zriadené implementačné agentúry pre programy financované z prostriedkov Európskych spoločenstiev. MF je klientom pre realizáciu rozpočtu rozpočtovej kapitoly Štátny dlh, Všeobecná pokladničná správa, Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom. Slovenská televízia a Slovenský rozhlas sú klientmi pre prostriedky poskytované transferom zo štátneho rozpočtu. Ďalej je to Fond národného majetku SR, ktorý je klientom v rozsahu rozpočtov nákladov spojených s jeho činnosťou a použitie jeho majetku v súlade s rozhodnutím vlády. Klientom ŠP nie je vnútorná organizačná jednotka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS