ČLÁNOK
Návrh rozpočtu má vychádzať z Programu stability
10. marca 2015

Proces prípravy rozpočtu sa zrejme bude upravovať. Ministerstvo financií totiž pripravilo novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá okrem iného reaguje aj na významnejšie prepojenie národného rozpočtového procesu s procedúrami v rámci Európskej únie. Po novom by tak napríklad rezort financií nemal pripravovať východiská rozpočtu verejnej správy a predkladať ich na rokovanie vlády ako samostatný materiál, ale pri zostavovaní rozpočtu by sa vychádzalo z Programu stability, ktorý kabinet schvaľuje a každoročne do konca apríla predkladá do Bruselu. Jeho súčasťou sú totiž podľa ministerstva aj všetky relevantné údaje dôležité na zostavenie rozpočtu verejnej správy, vrátane určenia schodku rozpočtu verejnej správy.

Okrem východísk rozpočtu verejnej správy sa už zrejme nebude Národnej rade SR predkladať ani samostatný materiál o plnení rozpočtu verejnej správy za prvý polrok bežného roka s výhľadom do konca roka. Podľa súčasných pravidiel tak musí vláda urobiť najneskôr do 90 dní od uplynutia prvého polroka. Údaje z tejto správy sú však taktiež súčasťou samotného návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce obdobie, ktorý musí vláda do parlamentu predložiť najneskôr do 15. októbra. Rezort financií tak navrhuje, aby informácie o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka dostávala Národná rada SR iba v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy. „Do Národnej rady SR sa bude predkladať len jeden materiál, ktorý bude obsahovať tak údaje, ako aj informáciu o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka, ktorej obsahom bude aj vysvetlenie prípadných odchýlok od schváleného rozpočtu verejnej správy,“ vysvetľuje v návrhu ministerstvo financií.

Predložená novela, ktorá sa nachádza v pripomienkovom konaní a účinnosť predpokladá od 1. augusta tohto roka, okrem toho reaguje aj na zmenu metodiky štatistického vykazovania. Podľa novej metodiky ESA 2010 sa totiž do okruhu verejných financií zaradili aj viaceré inštitúcie, ktoré v ňom predtým nefigurovali. Po novom tak bude musieť napríklad rezort zdravotníctva vypracúvať súhrnný rozpočet za zdravotnícke zariadenia zaradené do verejnej správy, takisto bude treba zabezpečiť vypracúvanie rozpočtov ďalších subjektov, zaradených do okruhu verejnej správy, ktoré spadajú pod ostatné rezorty.

Novela upravuje aj udeľovanie pokút pre samosprávy pri porušení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Výpočet výšky pokuty má vychádzať z celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku na konci rozpočtového roka. Pokuta sa neuloží v prípade, ak jej výška nepresiahne sumu 40 eur. Na účely ukladania tejto pokuty sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku navrhuje nezapočítavať záväzky z návratných zdrojov financovania, ktoré sa poskytli zo štátnych finančných aktív alebo z banky v zakladateľskej pôsobnosti štátu. Ďalej sa navrhuje nezapočítavať pre tento účel do celkovej sumy dlhu samospráv ani prostriedky z návratných zdrojov financovania na splatenie záväzkov v nútenej správe prijatých za účelom jej ukončenia a záväzky v nútenej

Pokuta sa samospráve podľa návrhu uloží opakovane v prípade, ak bude celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku na konci ďalšieho a nasledujúcich rozpočtových rokov vyššia ako ku koncu predchádzajúceho rozpočtového roka. V prípade nárastu celkovej sumy dlhu oproti predchádzajúcemu obdobiu, bude výška ďalšej pokuty 5 % z tohto nárastu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS