ČLÁNOK


, ,

Návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu neschválili
10. apríla 2003

Úrad pre financný trh vydal rozhodnutie, ktorým zamietol spolocnosti MOL Hungarian Oil and GAS Public Limited Company písomný návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií emitenta Slovnaft, a.s. Rozhodnutie sa stalo vykonatelným dorucením dna 8.4. 2003.

Návrh povinnej ponuky bol zamietnutý pre nesúlad s ustanovením § 118 ods. 3 zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investicných službách.

Proti tomuto rozhodnutiu Úradu pre financný trh je možné podat rozklad do 15 dní odo dna jeho dorucenia.

Podla zákona o cenných papieroch nemôže byt ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na burze za posledných šest mesiacov pred získaním podielu na hlasovacích právach spojených s cennými papiermi preberanej spolocnosti. MOL však do výpoctu priemernej ceny nezahrnul obchod z 20. marca, ked sa previedlo 202 tis. akcií Slovnaftu pri jednotkovej cene 1 541 Sk. Pri zapocítaní tohto obchodu by sa priemerná cena akcií Slovnaftu za posledných šest mesiacov zvýšila približne z 1 100 Sk na 1 380 Sk. MOL pritom oznámil, že minoritným akcionárom Slovnaftu ponúkne za ich akcie 1 200 Sk za kus.

MOL v utorok oznámil, že sa proti rozhodnutiu ÚFT, ktorým neschválil jeho návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií Slovnaftu, odvolá do 15 dní. MOL je totiž nadalej presvedcený, že obchod uskutocnený 20. marca na Burze cenných papierov v Bratislave s 202 tis. akciami Slovnaftu bol pokusom o manipuláciu s cenou akcií Slovnaftu a pred jeho vyšetrením ÚFT nemôže o návrhu povinnej ponuky právoplatne rozhodnút.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS