ČLÁNOK
Národná rada SR v úvode ôsmeho rokovacieho dňa 45. schôdze schválila návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
6. apríla 1998

Parlament tak urobil napriek tomu, že vo štvrtok zamietol rovnaký návrh Tibora Šagáta (DÚ). Obaja poslanci požiadali o vrátenie zákona do druhého čítania z dôvodu potreby vykonania vecnej zmeny, čo už v treťom čítaní nie je možné. Žiadali zmenu termínu homeopatický liek na homeopatikum z dôvodu, že homeopatiká nie sú liekom. Považujú to za veľmi dôležitú zmenu z hľadiska ochrany zdravia a života pacienta. Poslanci uvedenú terminologickú úpravu neschválili. Opätovný presun zákona do druhého čítania bol teda zbytočný. Nový zákon definuje okrem iného pojmy liek, zdravotnícka pomôcka, stanovuje podmienky na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, skúšanie liekov, ich registráciu ako aj schvaľovanie zdravotníckych pomôcok. Podľa tohto zákona môžu byť prevádzkovateľmi lekární len osoby s farmaceutickým vzdelaním. Ak do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona nesplní držiteľ povolenia na prevádzkovanie lekárne túto podmienku, stráca povolenie platnosť. Zákon určuje aj náležitosti, ktoré musí obsahovať lekársky predpis a poukaz. Ak niektoré z nich nespĺňa, môže o vydaní dôležitého lieku na lekársky predpis rozhodnúť farmaceut. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júna 1998. Parlament schválil v treťom čítaní aj novelu zákona o zdravotnom poistení a zdravotných poisťovniach. Z 99 prítomných poslancov hlasovalo za 82, piati boli proti. Hlasovania sa zdržalo desať poslancov a dvaja nehlasovali. Podľa novely by sa mala upraviť výška zdravotného poistenia pre samostatne zárobkové osoby na 6,3 % z vymeriavacieho základu, ak je samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou. Nová úprava upresňuje predovšetkým okruh poistencov, ich povinnosti a povinnosti platiteľov poistného. Zmenou je aj úprava výšky účelového vkladu a spôsobu nakladania s ním a tiež spresnenie tvorby a použitia fondov, ktoré poisťovne tvoria. Navrhované zmeny sú vykonané aj v nadväznosti na zákon o účtovníctve s cieľom sprehľadnenia príjmov a výdavkov aj v účtovných dokladoch poisťovne. Novela upresňuje spôsob predkladania návrhov poistného rozpočtu a účtovnej závierky a zavádza povinnosť poisťovní predkladať ministerstvu zdravotníctva SR štvrťročne správu o hospodárení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS