ČLÁNOK
Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o ŠR na rok 1998
15. decembra 1997

Za schválenie rozpočtu hlasovalo poslancov 81 zo 140 prítomných poslancov, proti bolo 57, zdržali sa dvaja poslanci. Štátny rozpočet SR na rok 1998 predpokladá celkové príjmy vo výške 179,8 mld. Sk, výdavky 184,8 mld. Sk a deficit 5 mld. Sk. Deficit štátneho rozpočtu je na rozdiel od predchádzajúcich rokov definovaný vo fiskálnej pozícii, teda očistený o príjmy z prijatých úverov a výdavku na splátky štátneho dlhu. Takmer 92,6 % príjmov štátneho rozpočtu tvoria daňové príjmy, z ktorých najvyššiu položku tvoria príjmy z domácich daní na tovary a služby vo výške 88,6 mld. Sk. V rámci tejto oblasti sa podieľa DPH sumou 64,3 mld. Sk a spotrebné dane tvoria 24,3 mld. Sk. Daň z príjmov fyzických osôb prispeje do štátného rozpočtu 26,9 mld. Sk, daň z príjmov právnických osôb sa bude podieľať na rozpočtových príjmoch 27,8 mld. Sk. Daň z majetku tvorí 1,1 mld. Sk. Takmer 14,2 mld. Sk priniesú do štátného rozpočtu dane z medzinárodného obchodu a transakcií. Nedaňové príjmy sa podieľajú na rozpočtových príjmoch 5,9 %, z čoho najväčšiu položku predstavujú administratívne a iné poplatky a platby a kapitálové príjmy. Ich výška dosahuje 6,1 mld. Sk. Tretiu časť príjmov štátného rozpočtu vo výške 2,7 mld. Sk tvoria príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín. Podstatnú časť výdavkov tvoria bežné výdavky, medzi ktorými dominuje verejná spotreba obyvateľstva (74,5 mld. Sk). V tom smeruje 28,6 mld. Sk do oblasti školstva a vzdelávania, 18,4 mld. Sk tvoria dávky sociálneho zabezpečenia a 11,5 mld. Sk predstavujú transfery poisťovniam. Štátny rozpočet ráta s 1,2 mld. Sk do rezortu zdravotníctva a s 3,8 mld. Sk do oblasti kultúry. Verejná spotreba štátu dosiahne v budúcom roku 53,2 mld. Sk, z čoho najväčšia časť vo výške 19,8 mld. Sk bude smerovať do obrany a bezpečnosti a druhú najvyššiu položku budú tvoriť výdavky na správu a súdy (17,6 mld. Sk). Krajským a okresným úradom budú smerovať výdavky vo výške 4 mld. Sk. Úroky zo štátneho dlhu pohltia 15,3 mld. Sk. Predpokladané transfery obciam predstavujú 1,2 mld. Sk. Kapitálové výdavky spolu zahrňajú 7,8 mld. Sk kapitálových aktív a 5,9 mld. Sk kapitálových transférov. V tom je nasmerovaných 2,1 mld. Sk podnikateľským subjektom a 632 mil. Sk obciam. Úvery, pôžičky a účasť na majetku zaťažia štátny rozpočet 3,3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS