ČLÁNOK
Národná banka Slovenska spresnila údaje o výsledkoch platobnej bilancie v roku 1997
23. apríla 1998

Národná banka Slovenska spresnila údaje o výsledkoch platobnej bilancie v roku 1997. Oproti zverejnených údajom sa mierne korigovali údaje v položkách kapitálového a finančného účtu i bežného účtu platobnej bilancie. Vyčíslený prebytok platobnej bilancie zostal na úrovni 1,7762 mld. Sk. Podľa údajov, ktoré NBS poskytla agentúre SITA, predstavuje deficit bežného účtu sumu 45,149 mld. Sk a nie pôvodne uvádzaných 45,280 mld. Sk. O takmer 200 mil. Sk sa pritom znížil deficit bilancie výnosov na 4,085 mld. Sk. Podľa NBS sa totiž zvýšili predovšetkým inkasá z úrokov. Pohyb na bežnom účte bol tiež spôsobený korekciou salda bilancie služieb z 2,554 mld. Sk na 2,536 mld. Sk v dôsledku mierneho poklesu príjmov zo služieb. Podľa súčasnej verzie platobnej bilancie dosiahol prebytok na kapitálovom a finančnom účte 54,689 mld. Sk, pričom pôvodne ho NBS vyčíslila na 55,228 mld. Sk. Mierne zníženie prebytku bolo podľa spresnených údajov NBS zapríčinené znížením aktívneho salda v kategórii portfóliových investícií zo 767,4 mil. Sk na 382,2 mil. Sk po zarátaní portfóliových investícií bankového sektora. Bilancia úverov prijatých zo zahraničia po spresnení dosahuje prebytok 37,341 mld. Sk (doteraz 37,569 mld. Sk), keďže sa čerpalo o 228 mil. Sk menej úverov. Celkovo sa bilancia na čistom stredno- a dlhodobom finančnom účte korigovala zo 42,134 mld. Sk na 41,521 mld. Sk. Mierne korekcie nastali i v rámci čistého krátkodobého finančného účtu, ktorý NBS spresnila z 13,094 mld. Sk na 13,168 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS