ČLÁNOK
Národná banka Slovenska neznížila základné úrokové sadzby
27. augusta 2001

Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS) na základe aktuálneho, ako aj očakávaného ekonomického a menového vývoja rozhodla o nezmenení kľúčových úrokových sadzieb.

BR NBS konštatovala, že vývoj základných makroekonomických parametrov je s výnimkou zahraničného obchodu v súlade s predpokladmi konkretizovaného menového programu. Centrálna banka konštatuje, že vývoj inflácie v júli bol v súlade s očakávaniami NBS z predchádzajúceho mesiaca. Úroveň spotrebiteľských cien sa v porovnaní s júnom nezmenila a ich vývoj bol ovplyvnený na jednej strane poklesom cien položiek jadrovej inflácie a na druhej strane zvýšením regulovaných cien. Medziročná dynamika celkovej inflácie si zachovala júnovú úroveň.

Pokles cien položiek jadrovej inflácie bol ovplyvnený predovšetkým znížením cien pohonných hmôt a očakávaným sezónnym poklesom cien potravín, najmä zeleniny. Medziročná dynamika cien potravín však vzrástla vzhľadom na ich výraznejší sezónny pokles v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tento cenový segment aj naďalej vytvára určitú mieru neistoty vývoja jadrovej inflácie, čo je v súčasnosti charakteristická črta cenového vývoja v rámci stredoeurópskeho regiónu. Medziročná miera jadrovej inflácie sa v porovnaní s júnom mierne znížila.

Medziročný rast čistej inflácie bez vplyvu pohonných hmôt si dlhodobo udržiava stabilný vývoj, pričom v júli zaznamenal mierne spomalenie. Bolo to ovplyvnené pokračujúcou nízkou dynamikou cien obchodovateľných tovarov, ale aj tendenciou poklesu medziročného rastu cien trhových služieb. Tento vývoj nenaznačuje výraznejší vplyv dopytových faktorov na vývoj spotrebiteľských cien.

V júni naďalej pokračovala tendencia rastu deficitu bežného účtu platobnej bilancie, ovplyvnená predovšetkým vývojom zahraničného obchodu, ktorý je determinovaný jednak poklesom hospodárskeho rastu našich obchodných partnerov a reštrukturalizáciou niektorých exportných odvetví, ale aj rýchlejším rastom dovozov v dôsledku dynamizácie domáceho investičného dopytu a rastu domácej ekonomickej aktivity. V štruktúre prírastku importov aj naďalej dominujú stroje a prepravné zariadenia a polotovary. Rýchlejší rast však zaznamenáva aj dovoz cestných motorových vozidiel. Znižujúca sa dynamika tržieb v maloobchode (v júni zaznamenali v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka pokles) a ich pretrvávajúci medziročný pokles vo veľkoobchode v súčasnosti nenaznačujú ďalšiu výraznejšiu akceleráciu spotrebiteľských dovozov. Isté riziko ich rastu však bude súvisieť s vyplácaním dlhopisov FNM.

V auguste NBS neočakáva výraznejšiu zmenu dynamiky jadrovej ani celkovej inflácie. Spotrebiteľské ceny budú pravdepodobne v najbližšom období determinované predovšetkým volatilitou cien potravín a pohonných hmôt, bez výraznejších dopytových tlakov. Možný rast spotrebiteľského dopytu, najmä v poslednom štvrťroku, by mohol súvisieť s prebiehajúcim vyplácaním privatizačných dlhopisov FNM, čo by sa mohlo prejaviť v spomalení poklesu jadrovej inflácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS