ČLÁNOK
Najväčšia trojka slovenských bánk prešla hodnotením ECB
26. októbra 2014

Najväčšia trojka slovenských bánk, teda Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka, prešla hodnotením Európskej centrálnej banky (ECB). Ako ďalej informovali v spoločnom stanovisku Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR, výsledky testov potvrdili, že slovenské banky majú ukazovateľ vlastného kapitálu Tier I nad referenčnou hodnotou 8 %. V žiadnej zo slovenských bánk, ktoré boli predmetom komplexného hodnotenia, nebol identifikovaný nedostatok kapitálu a komplexné hodnotenie potvrdilo ich veľmi dobrú kapitálovú pozíciu a dlhodobú stabilitu, uvádza sa ďalej v stanovisku.

Nie je preto potrebné, aby slovenské banky predložili plány na posilnenie kapitálu. Podobne zo strany vlády nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na posilnenie kapitálových pozícií hodnotených bánk. Výsledky súčasne preukazujú, že v komplexnom hodnotení uspeli všetky materské spoločnosti slovenských bánk. „Výsledky komplexného hodnotenia ECB potvrdili, že slovenské banky sú stabilné, dôveryhodné a zdravo fungujúce. V porovnaní s inými európskymi bankami dosahujú vo väčšine ukazovateľov priaznivejšie výsledky,“ povedal guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch.

Výsledky testovania zobral na vedomie aj minister financií Peter Kažimír. „Tento výsledok je dôkazom výbornej kondície slovenských bánk aj napriek externým rizikám a ekonomickým problémom v eurozóne. Banky sú zdravé s komfortnými rezervami vytvorenými pre prípad negatívnych šokov,“ povedal Kažimír.

Hlavný kapitálový ukazovateľ CET1 (Core Tier I), upravený na základe AQR, dosiahol v Slovenskej sporiteľni 19,49 %. Druhou časťou hodnotenia boli záťažové testy, ktorých výsledkom je odhad chýbajúcich vlastných zdrojov bánk pri rôznych scenároch vývoja ekonomiky. Upravený kapitálový ukazovateľ CET1, ktorý hodnotí budúci možný dopad základného scenára v horizonte troch rokov, dosiahol v sporiteľni hodnotu 19,91 %. Pri nepriaznivom scenári dosiahla Slovenská sporiteľňa úroveň 19,51 %, pričom požiadavka regulátora je 5,5 %. „Výsledky, ktoré dosiahla Slovenská sporiteľňa, sú vynikajúce. Podľa kapitálových ukazovateľov, ktoré nám priznala ECB, si udržiavame pozíciu jednej z najstabilnejších bánk eurozóny,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Jozef Síkela.

Ako informovala VÚB banka, podľa výsledkov záťažových testov spĺňa VÚB všetky požiadavky, vrátane tých v nepriaznivom scenári, a to s veľkou rezervou nad stanovenými limitmi. Ku koncu roka 2013 mala VÚB ukazovateľ kapitálovej primeranosti CET1 na úrovni 16,01 %. Základný scenár záťažového testu predpokladá, že ukazovateľ CET1 by ku koncu roka 2016 dosiahol 15,92 %, pri nepriaznivom scenári by to bolo 13,82 %. Oba výsledky sú podľa VÚB výrazne nad stanovenou minimálnou úrovňou 8 % pre základný a 5,5 % pre nepriaznivý scenár.

Tatra banka v prípade základného scenára dosiahla hodnotu 14,79 % primeranosti vlastného kapitálu a v prípade nepriaznivého scenára hodnotu 11,68 %. Samotné hodnotenie kvality aktív zo strany ECB, ktoré je založené na konzervatívnom metodickom prístupe, predstavuje úpravu hodnoty primeranosti vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) o 55 bázických bodov, a to najmä pre úpravu portfóliových opravných položiek.

Európska centrálna banka v nedeľu zverejnila výsledky komplexného hodnotenia bánk v eurozóne. Hodnotenie pozostáva z rozsiahleho preskúmania kvality aktív (AQR) a záťažových testov v bankách zúčastnených členských štátov. Komplexné hodnotenie sa uskutočnilo v 130 bankách, pričom v hodnotenej vzorke sú zahrnuté aj dcérske spoločnosti bánk so sídlom mimo eurozóny. Na Slovensku sa komplexné hodnotenie uskutočnilo v troch bankách, a to v Slovenskej sporiteľni, vo VÚB banke a v Tatra banke.

Komplexné hodnotenie bánk sa vykonalo na základe jednotnej metodiky v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu zúčastnených členských štátov eurozóny a Litvy. V rámci AQR sa skúmali pohľadávky bánk voči klientom, vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich zdrojov krytia rizík. V rámci záťažových testov sa preverila odolnosť bánk počas trojročného obdobia (2014 – 2016) v rámci základného scenára a nepriaznivého scenára. Výsledky komplexného hodnotenia bánk preukázali nedostatok kapitálu k 31. decembru 2013 v 25 preverovaných bankách, v objeme takmer 25 mld. eur. Viaceré banky už v počas roka 2014 prijali opatrenia na zlepšenie situácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS