ČLÁNOK
Nafta Gbely so štvrťročným ziskom 163,17 mil. Sk
9. mája 2000

Prevádzkový zisk predstavoval 237,5 mil. Sk, strata z finančných operácií bola viac než 74,3 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli ku koncu prvého štvrťroka 729,6 mil. Sk, podnik pritom vytvoril pridanú hodnotu takmer 409,5 mil. Sk. Výrobná spotreba dosiahla ku koncu marca 322,9 mil. Sk a mzdové náklady predstavovali za uvedené obdobie 19,7 mil. Sk. Vyplýva to z nekonsolidovaných neauditovaných údajov zverejnených spoločnosťou.
Za rok 1999 dosiahla Nafta stratu podľa audítovaných nekonsolidovaných výsledkov v objeme 2,03 mld. Sk, pričom z bežnej činnosti vyšiel podnik s negatívnym hospodárskym výsledkom 1,97 mld. Sk. Prevádzkový zisk v minulom roku predstavoval 360,9 mil. Sk. Podnik vytvoril tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb v objeme 3,12 mld. Sk, výrobná spotreba dosiahla 1,53 mld. Sk. Pridaná hodnota Nafty dosiahla 1,61 mld. Sk. Podnik vytvoril v minulom roku opravné položky k finančným nákladom v objeme 1,79 mld. Sk.
Aktíva Nafty Gbely predstavovali ku koncu minulého roka 10,1 mld. Sk. Najväčšou súčasťou aktív bol hmotný investičný majetok v hodnote 4,55 mld. Sk. Portfólio finančných investícií Nafty malo ku koncu minulého roka hodnotu 2,58 mld. Sk, z toho podielové cenné papiere v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom tvorili viac než jednu miliardu korún. Krátkodobé pohľadávky mali celkovú hodnotu 1,24 mld. Sk, dlhodobé predstavovali 737 mil. Sk.
Vlastné imanie Nafty Gbely predstavovalo ku koncu minulého roka 4,7 mld. Sk, z toho základné imanie 3,23 mld. Sk. Objem cudzích zdrojov dosahoval 4,84 mld. Sk, z toho krátkodobé prevýšili hodnotu 2 mld. Sk. Podnik neevidoval žiadne dlhodobé záväzky. Objem bankových úverov čerpaných spoločnosťou k 31. decembru predstavoval takmer 2,5 mld. Sk, z toho približne 60 % tvorili bežné bankové úvery.
Nafta, a.s. vznikla v roku 1992 so základným imaním 3,2 mld. Sk. Skupina Nafty je zatiaľ monopolným skladovateľnom plynu na Slovensku. Podzemné zásobníky generovali v minulosti 45 % tržieb, v súčasnosti je podiel nadpolovičný. Majoritným akcionárom spoločnosti je Slovenský plynárenský priemysel, š.p., ktorý ku koncu apríla vlastnil 55,91 % akcií Nafty. Zahraniční akcionári vlastnia asi 20 % akcií a zvyšok je v rukách ostatných akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS