ČLÁNOK
Na Slovenské telekomunikácie, š.p., Bratislava (ST) súd nikdy nevyhlásil konkurz a zastavil konkurzné konanie, ktoré navrhla spoločnosť HBD Slovakia, s.r.o., Láb (konateľ Ivan Matušík).
15. mája 1998

Vyplýva to zo stanoviska ST k údajnému prevzatiu telekomunikácií spoločnosťou Herold Tele Media, s.r.o, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca ST Ľubomír Štancel. Spoločnosť HBD Slovakia podala v januári 1996 na súd návrh na dohodovacie konanie voči Slovenským telekomunikáciám, š. p., Bratislava podľa v tom čase platného znenia zákona o konkurze a vyrovnaní. V návrhu spoločnosť uplatnila pohľadávky, ktoré jej údajne vznikli voči ST ako zmluvná pokuta zo zmluvy a vydávaní telefónnych zoznamov z roku 1990 a jej dodatku z roku 1992. ST vo svojom vyjadrení súdu oznámili, že nároky navrhovateľa a ostatných „veriteľov“ neuspokojili nie z dôvodu, že by neboli schopné plniť svoje záväzky, ani preto, že by boli v predĺžení, ale jednoducho preto, že uplatňované nároky čo do dôvodu a výšky neuznávajú a namietajú, že s navrhovateľom nie sú v žiadnom právnom vzťahu, pretože spomínanú zmluvu uzatvorili s fyzickou osobou – pánom Matušíkom (IMCO) a nie so spoločnosťou HBD Slovakia, s. r. o. Súd voči Slovenským telekomunikáciám konkurz nikdy nevyhlásil a v októbri 1996 konkurzné konanie zastavil zo zákonných dôvodov (na základe zák. č. 292/96 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o konkurze a vyrovnaní a podľa ktorého ST, š. p., ako strategický podnik podľa zákona č. 192/1995 Z. z. nemôžu byť v konkurze). Voči tomuto uzneseniu sa firma HBD Slovakia odvolala a Najvyšší súd SR v odvolacom konaní zastavenie konkurzu voči ST v marci roku 1997, teda v čase účinnosti citovaného zákona ako vecne správne potvrdil. Medzitým prebiehalo na návrh skupiny poslancov konanie na Ústavnom súde SR o vyslovení nesúladu čl. I a čl. II. citovanej novely zákona o konkurze a vyrovnaní s Ústavou SR. Ústavný súd nálezom zo dňa 4. marca 1998 vyslovil síce nesúlad čl. II s Ústavou, tento výrok však podľa stanoviska ST neznamená zrušenie rozhodnutí súdov vydaných v predmetnej veci za účinnosti nálezom dotknutého právneho predpisu. Podľa Ústavy SR a zákona o Ústavnom súde SR totiž rozhodnutie Ústavného súdu má iba tie dôsledky, že ním dotknuté právne predpisy strácajú účinnosť. V žiadnom prípade však rozhodnutie Ústavného súdu vo vzťahu k uvedenej právnej norme nemá retroaktívne účinky na účinnosť alebo platnosť právnej normy. Napriek tomu protistrana koná tak, akoby dohodovanie voči Slovenským telekomunikáciám pokračovalo a pokračuje tak podľa Ľ. Štancela v snahách o manipuláciu s majetkom v správe štátneho podniku, Jedným z takýchto úkonov je aj zmluva o predaji štátneho podniku spoločnosti Herold Tele Media, s. r. o. (opäť konateľ I. Matušík), ktorú za podnik „Slovenské telekomunikácie, š. p. v dohodovaní“ podpísala osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom podniku. Takýto predaj je v rozpore s platným zákonom o strategických podnikoch, v ktorom sú Slovenské telekomunikácie výslovne uvedené. Údajná „Rada veriteľov“ (predseda Ing. Matušík), ktorá vznikla v decembri 1996, teda po zastavení konkurzu uznesením bývalého Mestského súdu v Bratislave, podľa do 31. 1. 1998 platného znenia zákona o konkurze a vyrovnaní rozhodnutím o predaji časti štátneho podniku (4 odštepné závody) a tiež rozhodnutím o predaji celého podniku spoločnosti Herold Tele Media, s. r. o., prekročila kompetencie dané jej týmto zákonom. Zmluva o predaji podniku, na ktorú sa protistrana v médiách odvoláva, nemôže byť z týchto dôvodov podľa ST dôvodov platným právnym úkonom. „Navyše treba poznamenať, že všetky kroky, ktoré táto protistrana doteraz urobila, sa udiali bez toho, aby o tom upovedomila zakladateľa podniku – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, hoci do februára t. r. platné časti zákona o konkurze a vyrovnaní, týkajúce sa dohodovania, ukladali projekt ozdravenia aj schôdze veriteľov vypracovať a uskutočňovať za účasti zakladateľa, ak je dlžníkom štátny podnik,“ pokračuje stanovisko. Podľa ľ. Štancela treba zároveň poznamenať, že spoločnosť Herold Tele Media vznikla účelovo v januári 1997 a nemá príslušné povolenia na predmet činnosti podľa telekomunikačného zákona, nemôže teda poskytovať telekomunikačné služby v tom rozsahu ako Slovenské telekomunikácie. Voči skupine ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom snažia o manipuláciu s majetkom v správe ST podal podnik návrh na trestné konanie a v súčasnosti orgány činné v trestnom konaní zhromažďujú údaje, potrebné k prípadnému vzneseniu obvinenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS