ČLÁNOK
Na ohodnocovanie majetku treba podla ministerstva financií nový zákon
12. mája 2003

Stanovovanie hodnoty majetku a nehnutelností nie je v súcasnosti podla Ministerstva financií SR (MF) vyjasnené po legislatívnej ani kompetencnej stránke. Dôsledkom toho je netransparentné ohodnocovanie nehnutelností, ich zdanovanie, problémy s vyvlastnením a súdne spory. MF preto navrhuje vytvorit nový samostatný zákon na ohodnocovanie majetku, ktorý by vychádzal z aktuálnej cenovej úrovne a vo väcšine prípadov by zvýšil hodnotu nehnutelností až na dvojnásobok súcasnej úrovne.

Ako uvádza MF v správe o súcasnom systéme stanovenia hodnoty nehnutelností v SR, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v malých obciach alebo v priemyselne nerozvinutých a stagnujúcich regiónoch by mali ceny zostat na doterajšej úrovni, prípadne poklesnú do 20 %. Hodnota nehnutelností by sa podla MF mohla stanovovat podla porovnávacej metódy, ktorá najreálnejšie preukazuje úroven realizovaných dohodnutých cien pri prevodoch nehnutelností.

Nový zákon o stanovení hodnoty nehnutelností by mal byt podla MF vypracovaný v gescii Ministerstva spravodlivosti SR (MS), nakolko tento nebude cenovým predpisom ani predpisom, ktorý by riešil základnu výlucne na danové úcely. Mal by sa používat len na zistovanie hodnoty majetku na úcely ako sú súdne konania, exekúcie alebo vyvlastnovanie. Zákon by má zabezpecit kvalifikované ohodnotenie všetkých druhov nehnutelností, pricom okrem ohodnotenia stavieb zo stavebného zákona (obytné domy, obcianske, priemyselné, vodné stavby, podzemné stavby) má podla MF spresnit aj stanovenie hodnoty polnohospodárskej a lesnej pôdy vrátane trvalých porastov, vodných plôch a pozemkov zastavaných i nezastavaných.

Ocenovanie nehnutelností na základe cenovej mapy pri zohladnení tzv. polohovej renty chce MF zapracovat do nového zákona o dani z nehnutelností v rámci danovej reformy. Tento spôsob ohodnocovania nehnutelností však bude slúžit výlucne na stanovenie základu dane z nehnutelností.

Nový zákon o ohodnocovaní nehnutelností z dielne MS by mal nadobudnút úcinnost podla rezortu financií od januára 2005.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS