ČLÁNOK
Na domácich finančných trhoch prevláda konsolidácia
8. apríla 2002

Pre situáciu na domácich finančných trhoch v priebehu roku 2001 je charakteristická prevládajúca konsolidácia väčšiny čiastkových trhov. Možno konštatovať, že po vytvorení systému úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska je domáci peňažný trh stabilný, nedochádza k výnimočným výkyvom úrokových sadzieb a síce zatiaľ len sporadicky, obchodujú sa už aj najdlhšie 12 mesačné splatnosti tohto trhu, uvádza sa v komunilké z rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

Úverový trh je významne ovplyvnený uskutočnenou reštrukturalizáciou bankového sektoru. Došlo k miernemu nárastu poskytovaných a čerpaných úverov. Výrazná rizikovosť klientov vedie k zachovávaniu existujúcej úverovej štruktúry, pre ktorú je typické uprednostňovanie krátkodobého úverovania pri zvyšovaní dynamiky úverov poskytovaných podnikom so zahraničnou majetkovou účasťou.

Na depozitno-úverovom trhu došlo k zvýrazneniu významu klientskych vkladov na cenu úverových aktív, čím sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím relatívne znížil význam úrokových sadzieb peňažného trhu ako zásadného cenotvorného faktora. Tento jav je vysvetliteľný postupujúcou individualizáciou bankového sektoru v závislosti od konkrétnej obchodnej a v tom predovšetkým depozitnej politiky bánk.

Výmenný kurz slovenskej koruny bol počas roka 2001 dostatočne stabilný, čo si nevyžiadalo výraznejšie menové intervenčné korekcie. Devízový trh zaznamenal mierne zvýšenie pohotových obchodov a v rámci toho došlo aj k zvýšeniu podielu obchodov denominovaných v euro. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, domáci bankový systém uprednostňuje derivátne swapové obchody s rozhodujúcimi obchodnými aktivitami medzi domácimi a zahraničnými bankami.

Osobitná situácia je na kapitálovom trhu, kde možno badať rozdielnu úroveň jeho jednotlivých segmentov. Časť kapitálového trhu zameraná na štátne dlhové cenné papiere napriek čiastkovým problémom zaznamenala potvrdenie dosiahnutého stavu, v hodnotenom období došlo dokonca k niektorým pozitívnym skutočnostiam v podobe nových používaných postupov a techník. Za podstatné možno najmä z pohľadu emitenta považovať pokračujúce znižovanie výnosov štátnych cenných papierov.

Zásadnejším problémom je stále nedostačujúce až minimálne sekundárne obchodovanie s týmito bezrizikovými aktívami. Pri ďalších segmentoch trhu, trhu s podnikovými dlhopismi a majetkovými cennými papiermi pretrváva situácia známa z predchádzajúcich rokov. Trh je v obidvoch prípadoch nerozvinutý a stagnujúci, prípadné pozitívne zmeny nie sú presvedčivé a je potrebné dlhšie obdobie na ich potvrdenie. Obchodovanie s akciami sa neorientuje na, z hľadiska trhu podstatné, kurzotvorné obchody. Nízky obrat a záujem o tento trh popri všeobecne známych ekonomických a psychologických prvkoch zvýrazňuje jeho neprehľadnosť a nečitateľnosť, čo dlhodobosť až neriešiteľnosť súčasného stavu zvýrazňuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS