ČLÁNOK
Na deficit zahraničného obchodu zatiaľ nie je účinný liek
13. februára 2002

Historicky najvyšší prepad bilancie zahraničného obchodu v poslednom mesiaci roku vo výške 16 mld. Sk prehĺbil kumulatívny deficit zahraničného obchodu za rok 2001 na rekordných 103,2 mld. Sk (dovtedy najvyšší deficit v roku 1998 vo výške 82,9 mld. Sk). Vláda prerokuje správu o vývoji zahraničného obchodu a bežného účtu platobnej bilancie, avšak medzi pripravenými materiálmi na rokovanie nie sú žiadne východiská a návrhy na zlepšenie. Predpokladá sa, že vzniknú až po diskusii. Text informácie v plnom znení prinášajú FINI v rubrike Analýzy a dokumenty.

Pri výške dovozu, ktorý v decembri zostal na úrovni ročného priemeru, bol decembrový deficit výsledkom výrazného poklesu vývozu na najnižšiu hodnotu v roku (o 7,9 mld. Sk nižší vývoz v decembri oproti priemeru za prvých jedenásť mesiacov).

Z teritoriálneho pohľadu sa decembrový pokles vývozu najviac prejavil smerom k EÚ, a to hlavne k nasledujúcim krajinám – Nemecko (najväčší pokles vôbec), Taliansko, Rakúsko a smerom k CEFTA – hlavne k ČR.

Z komoditného hľadiska bol v decembri najväčší pokles vo vývoze osobných automobilov, rafinérskych produktov (benzíny a oleje), plochých valcovaných výrobkov zo železa a ocele, častí a príslušenstva motorových vozidiel. Vo vzťahu k EÚ išlo aj o vývoz živých hovädzích zvierat (komodita s najväčším poklesom decembrového vývozu do Nemecka) a vzhľadom k CEFTA o vývoz priadze zo syntetických vlákien.

Dynamika vývozu klesala rýchlejšie a počas prvých sedem mesiacov sa prehlbovalo zaostávanie dynamiky vývozu za dynamikou dovozu až na rozdiel o 11,6 p.b., odvtedy sa zaostávanie dynamiky vývozu mierne spomaľovalo a za celý rok to znamená rozdiel o 9,6 p.b.

Pri medziročnom poklese dynamiky vývozu o 18,2 p.b. vzrástol vývoz medziročne o 62,2 mld. Sk. Z najvýznamnejších vývozných komodít najviac medziročne poklesla dynamika vývozu nerastných palív, vozidiel, železa a ocele, organických chemických výrobkov, nábytku, hliníka, plastov, papiera, strojov a ich častí. Absolútny medziročný pokles vývozu zaznamenali vozidlá, organické chemické výrobky a plasty.

V podrobnejšej štruktúre to znamená medziročný pokles prírastku vývozov oproti roku 2000 pre osobné automobily o 35 mld. Sk, benzíny a oleje o 17,2 mld. Sk, ploché valcované výrobky zo železa a ocele o 9,2 mld. Sk, surový hliník o 2,6 mld. Sk, sedadlá a ich časti (hlavne do motorových vozidiel) o 2,5 mld. Sk. Vývoz osobných automobilov a tiež benzínov a olejov zaznamenal súčasne medziročný pokles v absolútnych hodnotách.

Z najvýznamnejších vývozných komodít vývoz v roku 2001 rástol rýchlejšie ako v roku 2000 pri elektrických strojoch a zariadeniach, výrobkoch zo železa a ocele, odevoch a doplnkoch, kaučuku a výrobkoch (hlavne nové pneumatiky z gumy), železničných a električkových lokomotívach a vozidlách (hlavne nákladné vagóny).

Pri medziročnom poklese dynamiky dovozu o 5,0 p.b. vzrástol dovoz medziročne o 165,4 mld. Sk. Nárast dovozu oproti rovnakému obdobiu minulého roka je široko komoditne rozložený. Z najvýznamnejších dovozných komodít sa najviac medziročne zvýšila dynamika dovozu strojov, prístrojov a ich častí, železa a ocele, výrobkov zo železa a ocele, elektrických strojov a zariadení a ich častí.

Podiel obchodu s krajinami EÚ v súhrne na celkovom zahraničnom obchode sa v roku 2001 oproti predchádzajúcemu roku zvýšil. Dovoz aj vývoz rástli s dynamikou vyššou ako priemer. Podiel vývozu do EÚ dosiahol v roku 2001 59,9 % z celkového vývozu, podiel dovozu 49,8 % z celkového dovozu. Bilancia vzájomného obchodu je kladná, pri výške 10,2 mld. Sk však znamená medziročné zhoršenie o 25,1 mld. Sk.

V prípade CEFTA je medziročný rast podielu na celkovom zahraničnom obchode spôsobený rastom podielu dovozov. Dovoz z krajín CEFTA v roku 2001 dosiahol 22,5 % z celkového dovozu. Naopak podiel vývozov do krajín CEFTA medziročne poklesol na 30,0 %. Aktívna bilancia vzájomného obchodu 22,5 mld. Sk však znamená medziročné zhoršenie o 16,7 mld. Sk.

Najvýznamnejšími partnerskými krajinami v zahraničnom obchode SR sú:
– Nemecko s podielom 24,7 % na celkovom dovoze a 27,0 % na celkovom vývoze,
– Česká republika s podielom 15,1 % na celkovom dovoze a 16,6 % na celkovom vývoze.

Z teritoriálneho pohľadu sa na celkovom deficite najviac podieľajú Rusko (99,1 mld. Sk), Nemecko (11,0 mld. Sk), Japonsko (10,9 mld. Sk), Čína (10,6 mld. Sk), Španielsko (9,7 mld. Sk), ČR (6,0 mld. Sk), USA (5,9 mld. Sk).

Tradične najvyšší obchodný deficit s Ruskom je závislý hlavne na dovoze ropy a zemného plynu. Na deficite roku 2001, ktorý dosiahol 99,1 mld. Sk sa dovoz ropy podieľal 41,7 mld. Sk a dovoz plynu 45,5 mld. Sk. Medziročné zhoršenie deficitu o 3,5 mld. Sk (v predchádzajúcom roku zhoršenie o 43,9 mld. Sk) je prejavom klesajúcej ceny ropy a spomaľovania rastu cien plynu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS