ČLÁNOK
Na budúci rok očakáva Ministerstvo financií SR zvýšenie daňových príjmov
15. júla 2002

Daňové príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu (ŠR) odhaduje Ministerstvo financií SR (MF) na úrovni 203 mld. Sk, čo je o 22,3 mld. Sk viac, ako sú rozpočtované na tento rok. Podľa rezortu financií je to však horná hranica, ktorú by mohli dosiahnuť. Daňové úrady by v roku 2003 mali vybrať na dani z príjmov fyzických osôb o 4,9 mld. Sk viac ako v tomto roku a u právnických osôb o 6,6 mld. Sk. Nedaňové príjmy by sa však v budúcoročnom rozpočte mali plánovať o 14,1 mld. Sk menej ako v tomto roku. Vyplýva to z aktualizovaných východísk ŠR na rok 2003, podľa ktorých by budúcoročný rozpočtový schodok mal pri celkových príjmoch ŠR na úrovni 224,1 mld. Sk a výdavkoch 262 mld. Sk predstavovať sumu 38 mld. Sk.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku by sa na príjmoch budúcoročného ŠR mali podieľať sumou 73,7 mld. Sk. Z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov by sa pritom malo spolu odviesť 35,5 mld. Sk a z príjmov právnických osôb očakáva MF daňové odvody na úrovni 30,9 mld. Sk. Do rozpočtov obcí by z týchto daní malo smerovať 7,5 a 1,6 mld. Sk. Rozpočtové príjmy z daní z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností by mali v budúcom roku predstavovať celkovo 1,2 mld. Sk.

V budúcoročnom ŠR by sa príjmy z dane z pridanej hodnoty mohli naplánovať podľa úrovni 90 mld.. Sk, čo je o 8 mld.. Sk viac ako sa počíta v tomto roku. Príjmy zo spotrebných daní odhaduje MF v budúcom roku na úrovni 33 mld. Sk, čo zahŕňa aj očakávané zvýšenie príjmov u spotrebnej dane z tabaku o približne 500 mil. Sk a u piva o 70 mil. Sk. Odčlenenie 15 % z výnosu tabakovej dane do rezortu zdravotníctva, čo predstavuje približne 850 mil. Sk, však tento odhad nezohľadňuje.

Nedaňové rozpočtové príjmy by podľa MF mali v budúcom roku poklesnúť na 14,2 mld. Sk. Z podnikania a z vlastníctva majetku by mal štát získať o 7,5 mld. Sk menej ako v tomto roku a nemali by sa rozpočtovať výnosy z deblokácií a aktivít Slovenskej konsolidačnej a.s. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí by v budúcom roku mali predstavovať sumu 1,9 mld. Sk, pričom pôjde najmä o splácanie návratných finančných výpomocí zo zdravotných poisťovní vo výške 1,1 mld. Sk a splátky istín a úrokov z realizovaných štátnych záruk vo výške 0,7 mld. Sk.

Celkové výdavky ŠR by v budúcom roku nemali presiahnuť úroveň 262 mld. Sk. Najmä realizácia zákona o verejnej službe si pritom vyžiada medziročný rast len v mzdovej oblasti o 11,9 mld. Sk. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania by mali v budúcom roku predstavovať podľa MF 57,7 mld. Sk. Na sociálne dávky by po zvýšení príspevku na bývanie bolo potrebné viac ako 19 mld. Sk, čo je v porovnaní s týmto rokom nárast o viac ako 5 mld. Sk. Na štátnu prémiu v stavebnom sporení minie štát aj pri ponechaní súčasných podmienok približne 3,6 mld. Sk.

Na kapitálové výdavky navrhuje rezort financií vyčleniť zo štátnych peňazí 29,3 mld. Sk, čo je o 3,9 % viac ako v tomto roku. Okrem toho by mali byť posilnené aj kapitálové výdavky vyšších územných celkov a obcí v dôsledku delimitácie niektorých zriaďovateľských funkcií z krajských úradov v celkovej sume 0,3 mld. Sk. Podstatná časť kapitálových výdavkov v rozsahu 42,3 % by mala smerovať do rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií v objeme 12,4 mld. Sk. Na výstavbu diaľnic by sa z toho malo použiť 10,9 mld. Sk a 1 mld. Sk na ostatné cesty. Na realizáciu záruk za bankové úvery bude v roku 2003 pravdepodobne potrebné z rozpočtu vynaložiť približne 7,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS