ČLÁNOK
MSP na Slovensku v súčasnosti stagnuje
5. októbra 2000

V rozhodujúcich ekonomických parametroch sa u živnostníkov, malých a stredných podnikov v poslednom období prejavuje stagnácia. Konštatuje sa to v Správe o stave a rozvoji malého a stredného podnikania (MSP) v roku 1999 zverejnenej tento týždeň Úradom vlády SR. Medzi najväčšie problémy stavu MSP analýza vypracovaná Štatistickým úradom SR (ŠÚ) zaraďuje nedostatok kapitálu, obmedzený prístup k úverom, problém platobnej neschopnosti, vysoké daňové zaťaženie, neprehľadné legislatívne prostredie, etiku podnikania a početné administratívne bariéry.

Smerovanie podpory rozvoja MSP by sa preto v roku 2001 malo opierať hlavne o systémové opatrenia smerujúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, ktoré by mali zahŕňať riešenie problémov v oblasti legislatívnych a administratívnych bariér, prístupu ku kapitálu, vzdelávania, poradenstva pre MSP, analýz a prognóz, podporných programov a v oblasti regionálneho rozvoja.

„Jednou z úloh na rok 2001 sa javí odstránenie niektorých administratívnych a legislatívnych bariér,“ konštatuje materiál. V oblasti dane z príjmu sa navrhuje okrem iného znížiť daňové zaťaženie podnikateľov prostredníctvom zrušenia obmedzovania výdavkov na spotrebované pohonné hmoty, obmedzenie možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku obstaraného z dotácií. Medzi pripravované opatrenia tiež možno zaradiť umožnenie odpočítania časti investícií od základu dane a zrovnoprávnenie samostatne zárobkovo činných osôb so zamestnancami. Výraznú zmenu by mala tiež priniesť realizácia systémovej zmeny určovania výšky odpočítateľných položiek a zrušenie rozdielov medzi zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami.

V oblasti odvodov do fondov sa pripravuje riešenie problému nerovnováhy v nemocenských dávkach podnikateľa a zamestnancov. Postupne by sa mal riešiť problém sociálnych fondov aj pre podnikateľov, zmeny výšky platby odvodov pre podnikateľov a zníženie administratívnej náročnosti platieb odvodov.

V roku 1999 podľa údajov ŠÚ SR bolo zaregistrovaných 38 619 nových živnostníkov a 9 583 malých a stredných podnikov. V rámci kategórie živnostníkov bolo zamestnaných celkove 445 tisíc pracovníkov, v malých podnikoch 284,8 tisíc pracovníkov a v stredných podnikoch 382,9 tisíc pracovníkov. V kategórii malých podnikov klesla zamestnanosť medziročne o 7,1 % a celkove za MSP vrátane živnostníkov poklesla zamestnanosť o 4,0 %. MSP poskytovali v roku 1997 zamestnanie 59,4 % zamestnaného obyvateľstva, čo v roku 1998 pokleslo na 57,1 % a v roku 1999 na 56 %.

Malé a stredné podniky sa podieľali významnou mierou aj na zahraničnom obchode. Podiel MSP na exporte dosiahol v minulom roku 30,5 %, čo v medziročnom vyjadrení znamenalo pokles MSP na exporte o 14,8 percentuálnych bodov (zo 45,3 % v roku 1998). Tento bol spôsobený prudkou expanziou exportu niektorých veľkých podnikov.

Správa bola vypracovaná na základe údajov publikovaných ŠÚ SR. Analýza exportu malých a stredných podnikov bola spracovaná na základe údajov Fondu na podporu zahraničného obchodu. Dáta pre hodnotenie počtu vydaných a zrušených živnostenských oprávnení poskytlo Ministerstvo vnútra SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS