ČLÁNOK
Možnosti outsourcingu aj vo vládnych službách
30. augusta 2002

Outsourcing, bežne využívaný ako relatívne obmedzený nástroj na zníženie nákladov na vedľajšie funkcie vlády, dnes odborníci skúmajú aj ako možný spôsob transformácie celkovej kultúry a efektivity vládnych pracovísk, pričom sa nemusí nevyhnutne spájať s transferom pracovných pozícií súkromného sektora. Vládni predstavitelia hodnotia možnosti outsourcingu vysoko, súčastne však pripúšťajú, že v tejto oblasti stále existuje priestor na zlepšenia. Vyplýva to z výsledkov štúdie spoločnosti Accenture.

Základné problémy, prekážky a často aj diskutabilné výsledky vládneho outsourcingu naznačujú, že je ešte mnoho oblastí, v ktorých by bolo žiaduce si vziať príklad a podučiť sa od niekoľkých priekopníckych vládnych agentúr, ktoré dosiahli prelomový úspech.

Nezanedbateľné úspory nákladov

Štúdia obsahuje špecifické odporúčania od odborníkov a vládnych predstaviteľov z celého sveta, ktorí úspešne využili outsourcing a zvýšili si výkonnosť aj efektivitu na svojich pracoviskách. Niektorí vedúci pracovníci označili úspory nákladov za primárny cieľ využitia outsourcingu. Úspory nákladov preferujú pred zameraním na zvýšenie celkovej hodnoty poskytovaných služieb. Štúdia uvádza, že počas trvania outsourcingového kontraktu (zvyčajne trvá 3 – 10 rokov) môžu vlády vo všeobecnosti dosiahnuť úspory nákladov vo výške 20 – 40 percent.

,,Až donedávna bolo slovo outsourcing vo verejnom sektore takmer ,,neslušné“ a v niektorých štátoch USA sa stále označuje iným termínom,“ poznamenal Tom Healy, partner spoločnosti Accenture pre oblasť vládnych služieb. ,,Outsourcing vládnych služieb začína v súčasnosti konečne demonštrovať svoj obrovský potenciál a schopnosť pomôcť pri poskytovaní služieb rýchlejšie, efektívnejšie a s rovnakými, ak nie lepšími, výsledkami.“

Rozhodujúce odporúčania štúdie

Aktívna angažovanosť. Predstavitelia verejného sektora musia radšej zostať zaangažovaní prostredníctvom riadenia stratégie a prevádzky, ako by delegovali zodpovednosť za outsourcingované aktivity

Riadenie očakávaní. Úlohy, ktoré predtým zamestnanci verejného sektora plnili tak, že ,,požiadali niekoho z vedľajšej miestnosti“, si môžu v prípade outsourcingu vyžadovať formálnu požiadavku alebo schválenie manažérom. Včasné objasnenie nových pracovných procesov prispeje k tomu, že nové kroky budú menej problematické a diskutabilné.

Včasná zaangažovanosť zamestnancov a odbory. Pocit počiatočnej neistoty zamestnancov môže eliminovať včasná a otvorená komunikácia. Zároveň pomáha vyrovnať sa s procesom zavedenia outsourcingu do praxe.

Nezameriavať sa iba na úspory. Tvorba hodnoty je pri outsourcingu podľa väčšiny riadiacich pracovníkov významnejším faktorom ako úspory nákladov . Až 70 % respondentov označilo úspory nákladov iba za jeden z množstva prínosov outsourcingu. Ostatné prínosy sú napríklad: zlepšenie rozhodovacích spôsobilostí, zlepšenie zamerania riadiacich pracovníkov na prioritné problémy a zlepšenie služieb poskytovaných voličom.

Využitie inovačných podnikových modelov. Niektorí vládni riadiaci pracovníci zavádzajú do outsourcingu inovačné modely (napr. joint venture), ktorými niekedy dokonca rozširujú aktivity verejného sektora do celkom nových, príjmy generujúcich oblastí.

Štúdia spoločnosti Accenture vznikla na základe rozhovorov s 50 vládnymi riadiacimi pracovníkmi na vyššej úrovni, ktorí majú priamu skúsenosť s riadením outsourcingových projektov a s ďalšími jedenástimi politickými poradcami so skúsenosťou s outsourcingom vo verejnom sektore. Respondenti pochádzali z ôsmich krajín – Austrália, Kanada, Nový Zéland, Singapur, Južná Afrika, Španielsko, Veľká Británia, USA – a reprezentovali vládne odvetia od daňovej a finančnej oblasti až po obranu, zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.

Menšia časť vládnych predstaviteľov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili prieskumu, využívala outsourcing na viditeľnú a významnú zmenu kultúry a efektivity svojich pracovísk. Títo predstavitelia často zistili, že ich vlastná úloha sa posunula z pôvodnej – prevažne riadiacej infraštruktúry – na novú úlohu, koordinujúcu neustály tok a výmenu informácií medzi rastúcim množstvom poskytovateľov služieb (vláda a jej dodávatelia) a príjemcami služieb (občania a podnikateľská komunita).

Hoci sa zaangažovaním odborov do outsourcingových vládnych procesov dosiahol výrazný pokrok, štúdia preukázala, že vyriešenie problémov súvisiacich s obavou o stratu práce zostáva i naďalej najväčšou výzvou pre outsourcing. Medzi ďalšie hlavné problematické oblasti štúdia zaradila interný odpor k zmene a obavy manažmentu zo straty kontroly.

Pohľad do budúcnosti

Vládni úradníci vo všeobecnosti hodnotia podľa prieskumu budúci potenciál outsourcingu vyššie ako efektívnosť súčasných outsourcingových projektov zameraných na podporu dosahovania strategických úloh ich organizácie. V oblasti outsourcingu pripúšťajú širšie možnosti využitia a ďalší priestor zlepšovania vládnych služieb.

Z výsledkov štúdie taktiež vyplýva, že s rastúcou orientáciou vlád na poskytovanie služieb s väčším zameraním na občana sa pre mnoho vládnych agentúr stane nevyhnutnosťou zameranie na moderné technológie v kľúčových procesoch. Ide najmä o zdroje, ktoré si väčšina vlád nebude môcť sama dovoliť. Tento problém ešte znásobuje vysoká konkurencia na trhu s technickými zručnosťami, čo poukazuje na zvýšenú potrebu a využitie outsourcingu v nasledujúcich rokoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS