ČLÁNOK
Moody’s oznámila zlepšenie vyhliadok bankového sektora SR
4. decembra 2000

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service oznámila zlepšenie vyhliadok pre slovenský bankový sektor vďaka očakávanému pokračovaniu externej podpory, prílevu kapitálu a vzdelanej pracovnej sily prostredníctvom privatizácie, a tiež vďaka výrazným zmenám v bankovej legislatíve. Avšak finančné fundamenty bánk budú stále slabé, i keď sa postupne zlepšujú.

Depozitné a úverové ratingy všetkých slovenských bánk sú podporované očakávanou pokračujúcou externou podporou, vrátane vládnej podpory v prípade Všeobecnej úverovej banky (s ratingom Ba2/E/Not Prime) a Slovenskej sporiteľne (Ba2/E/Not Prime) a podpory zo strany banky UniCredito Italiano S.p.A. (s ratingom Aa3/B/P-1), silného strategického investora v prípade Pol’nobanky (s ratingom Ba2/E+/Not Prime). Pokiaľ budú podporné faktory neporušené, vyhliadky depozitných ratingov slovenských bánk budú stabilné.

„Okrem toho, rozhodnutie slovenskej vlád reštrukturalizovať a privatizovať banky postupným predajom ich podielov silným strategickým zahraničným investorom môže priniesť uvedeným bankám potrebný kapitál a vzdelanú pracovnú silu,“ skonštatovala ratingová agentúra. Následkom toho sa vyhliadky agentúry Moody’s pre finančnú silu bankového sektora pomaly zlepšujú. „Domnievame sa, že reštrukturalizácia bola potrebným krokom v rámci snáh obnoviť rovnováhu v bankovom sektore Slovenskej republiky. Predaj vládnych majoritných podielov v bankách už prebieha, takže privatizácia hlavných vládnych podielov v bankovom sektore by sa mal uskutočniť v priebehu nasledujúceho roku,“ povedal Otto Dichtl, analytik a autor uvedeného hodnotenia bankového systému.

Okrem toho, slovenská vláda v júni 2000 schválila celý rámec dôležitých zmien v bankovej legislatíve, vrátane zákonov o konkurze. Zámerom týchto zmien je zväčšenie kompatibility slovenskej legislatívy so zákonmi EÚ a odstránenie nedostatkov, ktoré agentúra Moody’s považuje za hlavné prekážky na ceste oživovania slovenských bánk. Agentúra Moody’s sa taktiež domnieva, že výsledkom zmien legislatívy o konkurze môže v dohľadnej dobe byť zlepšenie kvality aktív, keďže bankám umožnia ľahšie vymáhať úvery.

Avšak finančné fundamenty slovenských bánk sú naďalej slabé, hoci sa mierne zlepšujú, čo sa prejavuje v utlmenej ziskovosti, vo vyšších nákladoch, v slabšej likvidite a v nízkej ekonomickej kapitalizácii. Agentúra Moody’s očakáva, že napriek doterajším snahám slovenskej vlády zlepšiť ekonomické podmienky v krajine sa Slovensko bude zbavovať značného bremena vo forme zlých úverov iba pomaly a postupne. K pretrvávajúcim problémom nízkej kvality aktív prispieva aj nedostatok skúsených a vyškolených úverových analytikov vo väčšine slovenských bánk, pričom zlepšenie v bankovom sektore bude závisieť aj od reštrukturalizácie podnikového sektora. Agentúra Moody’s sa domnieva, že napriek uvedenému zlepšeniu sú oprávky naďalej nedostatočné, pričom určité daňové znevýhodnenia nútia banky vytvárať ďalšie oprávky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS