ČLÁNOK
Moderné formy elektronického kontaktu majú výhodu pre banky najmä v redukcii nákladov
11. marca 2002

Ľudia prestávajú vidieť v bankách konzervatívne inštitúcie, ale začínajú sa na ne pozerať, ako na vznik nových informačných a komunikačných technológií. A preto sa aj v poslednom období skvalitnil vzťah medzi bankou a klientom. Výsledkom tohto vzťahu je priamy kontakt, pri ktorom klient môže zistiť stav účtu, zadať platobný príkaz a ďalšie bankové operácie, a to všetko bez ohľadu na to, či je doma, v kancelárii, na služobnej ceste, alebo na dovolenke. Hlavnou výhodou elektronického bankovníctva je pohodlnosť, rýchlosť ale aj bezpečnosť vo výmene informácií medzi bankou a klientom prostredníctvom určitého média. Moderné formy elektronického kontaktu majú výhodu pre banky najmä v redukcii nákladov, v radikálnom znižovaní nákladov na infraštruktúru, vo zvýšení efektívnosti a v zlepšení konkurencie schopnosti subjektu na trhu. Pre klienta sú dôležité výhody ako celodenný prístup k účtu a možnosť domáceho a zahraničného platobného styku z akéhokoľvek miesta vybaveného patričnou technológiou. Aj keď by sa možno podľa týchto slov zdalo, že vývoj elektronického bankovníctva smeruje k likvidácii bankových pobočiek, musíme si uvedomiť, že ešte veľmi dlhý čas bude existovať obyvateľstvo, ktoré sa neprispôsobí moderným technológiám.

Vzhľadom na požiadavky elektronického bankovníctva rozlišujeme dve skupiny klientov. Najväčšiu časť tvorí skupina zákazníkov, predovšetkým súkromné osoby, ktoré využívajú bankové služby pre svoje úspory. Druhú skupinu tvoria podnikateľské subjekty, pre ktoré je hlavné zefektívnenie finančných transakcií a aktuálne finančné čísla v internom informačnom systéme.

V tejto dobe je už možností komunikácie s bankou naozaj veľmi veľa, od najviac rozšírených platobných kariet, cez telefóny, počítače a v poslednej dobe mobilné telefóny. Samozrejme, že ani Slovensko sa nevyhlo zavádzaniu nových informačných technológií. Dnes už veľká skupina bánk ponúka služby elektronického bankovníctva ako napr. home banking, internet banking, GSM banking a ďalšie. A preto sa v ďalšej časti článku zameriame na tie najväčšie giganty z pomedzi slovenských bánk a ich poskytované služby elektronického bankovníctva.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s. pre svojich klientov ponúka balík služieb elektronického bankovníctva, či už pre súkromné osoby, alebo podnikateľské subjekty.

Osobné financie:

1. Internet banking
Internet banking je služba, ktorá Vám umožní spojiť sa s bankou, zrealizovať jednoduché platobné príkazy a skontrolovať aktuálne dianie na Vašom účte.

O zriadenie tejto služby môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, kde máte vedený účet. Využívanie služby internetbanking je bezplatné. Náklady na službu predstavuje jednorázový poplatok za vydanie bezpečnostného predmetu, a to buď elektronického osobného kľúča EOK za 2 500,- Sk, alebo GRID karty za 50,-Sk.

Úsporu pri používaní internetbankingu predstavuje zvýhodnenie platobných príkazov realizovaných elektronicky, pre právnické osoby o 3,- Sk a pre bežných občanov o 2,- Sk na jeden platobný príkaz.

2. SMS-banking
Ide o službu založenú na princípe prijímania krátkych textových správ na mobilný telefón klienta. Služba je určená pre tých, ktorí potrebujú priebežne sledovať zmeny na svojom účte.

Aby ste mohli začať využívať službu SMS-banking, stačí, ak máte účet vedený v Slovenskej sporiteľni a aktivovaný mobilný telefón GSM umožňujúci prijímať SMS správy.

3. SIM-toolkitbanking
Služba SIM-toolkitbanking funguje na princípe zasielania SMS správy medzi klientom a bankou. SMS správa od klienta obsahuje výzvu na server banky, ktorý spracuje požiadavku a odpoveď je opäť vo forme SMS správy odoslaná klientovi. Aktivovaním tejto služby môžete získať informácie o zostatku na účte, o pohybe na účte, kurzový lístok a taktiež môžete vykonávať nasledovné operácie, ako zadanie tuzemského príkazu na úhradu v SKK, definovanie účtov, ktoré budete cez tento komunikačný kanál spravovať, aktivovanie/deaktivovanie služby SMS-banking, aktivácia/deaktivácia zasielania správ o realizácii platobných príkazov zadaných cez elektronické komunikačné kanály (internetbanking, telephonebanking),

Pokiaľ sa chcete stať užívateľom tejto služby, tak základným technickým predpokladom je mobilný telefón schopný prijímať SMS správy a SIM karta s bankovou aplikáciou spoločnosti Globtel. Banková aplikácia umiestnená na SIM karte je nástrojom, ktorý zabezpečuje komunikáciu klienta s bankou.

4. Telephonebanking
Táto služba Vám umožní prostredníctvom telefónneho aparátu s tónovou voľbou zistiť všeobecné bankové informácie, aktuálne informácie o Vašom účte a zrealizovať jednoduché platobné príkazy. Služba funguje tak, že prostredníctvom telefónu zavoláte na verejné číslo Slovenskej sporiteľne, spojíte sa s hlasovým informačným systémom banky, ktorý Vás bude sám navádzať pri pohybe v strome aplikácií.

5. Mailbanking
Táto služba využíva verejnú komunikačnú sieť Internet. Jej cieľom je poskytnúť klientovi promptné informácie o operáciách zrealizovaných na jeho účte v elektronickej forme. Elektronický výpis môžete získavať prostredníctvom denného, alebo mesačného výpisu.

6. Sporopay
Táto služba umožňuje kupujúcemu platiť za objednaný tovar alebo služby poskytované internetovým obchodníkom prostredníctvom služby Internetbanking.

Každý klient Slovenskej sporiteľne, využívajúci službu internet banking automaticky, bez akýchkoľvek doplňujúcich poplatkov, získava možnosť zaplatiť za objednaný tovar alebo službu priamo zo stránky internetového obchodníka, na ktorej sa nachádza odkaz na službu.

7. Sporotel
Služba sporotel je nadstavbou služby Telephonebanking. Zavolaním na verejné číslo sa spojíte s automatickým hlasovým systémom sporiteľne, ktorý Vám ponúkne možnosť prepojenia na operátora.

Operátor Sporotelu vám môže poskytnúť informácie pre širokú verejnosť, ako ponuka produktov a služieb, obchodné podmienky, aktuálne úrokové sadzby, platné kurzy. Taktiež Vám môže sprístupniť informácie o Vašom účte, a to zostatok na účte, rezervácie, zákazy, vinkulácie, disponibilný zostatok, všetky zrealizované obraty, prehľad trvalých príkazov, prehľad súhlasov s inkasom. V súčasnosti je možnosť aj zadania tuzemského platobného príkazu v SKK.

Firemné financie:

Podnikateľské subjekty môžu využívať tie isté služby ako súkromné osoby, iba jednu službu máju naviac k dispozícii voči sektoru osobných financií.

Homebankig

Táto služba je svojou filozofiou určená najmä pre podnikateľov, ktorým pomáha získať úplnú kontrolu nad svojimi účtami v reálnom čase, s možnosťou konfortného spracovania dát v elektronickej forme a prepojenia s informačným systémom klienta. Homebanking Vám umožní pracovať so svojím účtom z ľubovoľného miesta, kde sa nachádza telefónna prípojka. Prostredníctvom Homebankingu môžete komunikovať priamo s pobočkou Slovenskej sporiteľne, ktorá vedia Váš účet a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez obmedzenia počtu volaní.

Homebanking teda umožňuje získanie aktuálnych informácií o stave na účtoch, získanie informácií o obratoch realizovaných na účtoch, možnosť sťahovania obratov za ľubovoľné časové obdobie pre zvolené účty, vytváranie konzistentnej databázy obratov zrealizovaných na účte, získanie kurzového lístka za zvolené obdobie, sledovanie kurzov jednotlivých mien s grafickým rozhraním, automatický import platobných príkazov z klientského informačného systému, odoslane platobných príkazov v tuzemskom platobnom styku, v cudzej mene, ale aj v zahraničí, časové plánovanie realizácie platobných príkazov, možnosť elektronicky podpísať platobný príkaz.


Všeobecná úverová banka, a. s.

1. Internet banking
Internet banking je jednou z elektronických distribučných ciest, ktorá Vám umožní príjemné a pohodlné spravovanie Vašich osobných alebo podnikových financií. Internet banking Vám umožní nadviazať spojenie s bankou prostredníctvom verejnej siete Internet. Internet banking je Vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, z ktoréhokoľvek miesta na svete. Internet banking Vám zabezpečí sledovanie, kontrolu a vykonávanie operácií na vlastných účtoch, konfort a pohodlie, ušetrenie času a bezpečnostný prenos údajov.

2. GSM banking
GSM banking je komunikácia formou krátkych textových správ v sieti GSM prostredníctvom SIM karty s bankovým menu zobrazeným na displeji mobilného telefónu. K pripojeniu na takúto službu potrebujete mobilný telefón a SIM kartu s bankovým menu (Eurotel vydáva banka, Globtel vydáva autorizovaný predajca). Prostredníctvom GSM bankingu máte možnosť zadať platobný príkaz, zadať rýchlu platbu v rámci VÚB, získať informácie o zostatkoch na účte, získať informácie o histórii transakcií na účte, nastaviť vlastné názvy účtov

3. Kontakt
Služba Kontakt Vám umožní príjemné a pohodlné spravovanie Vašich finančných prostriedkov. Služba Kontakt je Vám k dispozícii prostredníctvom bezplatných telefónnych liniek z celého územia Slovenskej republiky.

4. Homebanking
Prostredníctvom služby Homebanking komunikujete s bankou priamo z pracoviska, alebo z domu 24 hodín denne nezávisle od otváracích hodín pobočky.

5. Samoobslužné zóny
Samoobslužná zóna je prístupná 24 hodín denne. Umožňuje prístup majiteľom platobných kariet k vybraným bankovým službám. Prostredníctvom platobnej karty je možné uskutočniť vklady, výbery a bezhotovostné prevody na bežných účtoch v SKK a cudzej mene. V samoobslužnej zóne sú poskytované nasledujúce služby:
§ Informačný terminál
Terminál obsahuje tie isté aktualizované informácie ako internetová stránka VÚB, t. j. informácie o produktoch, službách, úrokových zadzbách a kurzový lístok.
§ Schránky na odkazy
Umožňujú v ktorúkoľvek nočnú hodinu zanechať odkaz, písomnú požiadavku a iné doklady, ktoré budú spracované v nasledujúci pracovný deň. Môže to byť prevodný príkaz, príkaz na úhradu, hromadný príkaz.
§ Schránky na výpisy z účtov
Slúžia na preberanie výpisov z účtov
§ Bankomaty
Umožňujú výber hotovosti, bezhotovostné platby, vklady v hotovosti a informujú o aktuálnom zostatku na účte
§ VIP mail box
Slúži na poskytovanie objednávkovej služby, t. j. vopred dohodnutých služieb pre klientov pobočky. Prístup do schránky je možný iba platobnou kartou.

6. EFT POS terminály
Všeobecným trendom, ktorý sa v čoraz väčšej miere presadzuje aj u nás v sieti obchodu a služieb, je bezhotovostné platenie platobnými kartami prostredníctvom elektronických platobných terminálov alebo printerov. Táto služba má výhody tak ako pre zákazníka, tak aj pre obchodníka, pretože obidvom stranám odpadá úloha manipulácie s hotovostnými peniazmi.


Tatra banka, a. s.

Osobné financie:

1. Internet banking
Služba uskutočňuje využívať rôzne platobné operácie ako napr. aktuálny stav na účte, pohyby na účte za vybrané časové obdobie, domáci platobný príkaz s určením splatnosti, zahraničný platobný príkaz, trvalý platobný príkaz, aktuálne informácie o kreditných kartách.

2. B-mail
B-mail umožňuje generovanie správ na základe klientom definovaných podmienok a ich následné zasielanie. .Služba B-mail Vás môže informovať o zostatku na účte, poklese hladiny disponibilného zostatku na účte, o pohyboch na účte. Tieto skutočnosti Vám táto služba môže zaslať buď prostredníctvom SMS správy alebo E-mailu.

3. TatraPay
TatraPay je produkt, vďaka ktorému majú klienti možnosť platiť prostredníctvom Internet bankingu vo virtuálnych obchodných domoch. Klienti Tatra banky túto službu môžu využiť pri objednávaní tovaru cez Internet. Obchodníci môžu využiť TatraPay pri skvalitňovaní služieb pre svojich zákazníkov. Systém funguje tak, že pod vybratí tovaru sa zákazník automaticky pripojí na aplikáciu internetového bankovníctva, kde obchodníkovi odošle príkaz na úhradu.

4. CardPay
CardPay je nový produkt, vďaka ktorému majú klienti ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA alebo EC/MC možnosť platiť vo virtuálnych obchodných domoch. Výhodou takejto transakcie je, že klient zadáva len číslo karty a jej platnosť, intenetová transakcia nevyžaduje PIN.

5. Dialog
Je to telefonická služba, ktorá Vám po zavolaní na konkrétne číslo Tatra banky umožní získať informácie o produktoch, bankových službách a umožní Vám disponovať s účtom.

6. Mobil Banking
GSM operátori sprístupnili v rámci SIM Toolkit aplikácie aj GSM Banking pre klientov Tatra banky. Menu mobilného telefónu tak neobsahuje už iba štandardné informácie, ale môžete si ho rozšíriť o bankové menu, prostredníctvom ktorého môžete disponovať so svojim účtom priamo na displeji mobilného telefónu.

7. MicroPay
MicroPay je produkt, vďaka ktorému môžu používatelia internetu platiť za on-line služby a informácie. Rozdiel medzi MicroPay a ostatnými produktami je ten, že MicroPay je určený na realizáciu malých platieb, t. j. mikroplatieb, ktoré by nebolo možné efektívne realizovať inými platobnými systémami. Pretože sa tu jedná o sumy od halierov po niekoľko desať korún. Výhody MicrPay sú v tom, že umožňuje poskytovať úplne nové produkty a služby, ktoré doteraz pomocou tradičných platobných príkazov neboli realizovateľné

Firemné financie:

8. iDeal
Táto služba umožňuje právnickým osobám aj iné priame obchody s bankou, ako napr. výmenu domácej meny za cudziu a naopak. Však podmienkou je minimálny objem transakcie jeden milión korún. Celý tento prevod prebieha priamo z vašej kancelárie alebo domu.

9. Telebanking
Telebankig umožňuje vytvárať a posielať domáce a hraničné platobné príkazy, ako aj výzvu na inkaso. Platobné príkazy sú tak finančne aj časovo zvýhodnené oproti platobným príkazom zadávaným v pobočke. Zároveň dostávate každý deň kompletný výpis zo všetkých účtov a kurzový lístok. Komunikácia s bankou sa uskutočňuje cez verejnú telefónnu sieť.


Československá obchodná banka, a. s.

1. ČSOB Linka 24
Moderný komplexný systém telefonického bankovníctva umožňujúci klientom priamu a jednoduchú komunikáciu s bankou prostredníctvom klasického alebo mobilného telefónu. Táto služba ponúka nepretržitý prístup, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Prístup k Vašim financiám máte doma aj v zahraničí. Telefonovanie z pevnej linky je bezplatné. S bankou môžete komunikovať prostredníctvom automatického hlasového systému, zavolaním poradcu klienta, alebo prostredníctvom SMS správ.

Systém ponúka nasledujúce služby:
§ Informácie o účtoch
§ Tuzemský platobný styk – príkazy na úhradu a inkaso, trvalé príkazy na úhradu
§ Zahraničný platobný styk – príkazy na úhradu
§ Prevod medzi účtami toho istého klienta v rovnakej mene alebo v rôznych menách
§ Základné informácie o Finančnej skupine ČSOB a KBC
§ Informácie o produktoch a službách ČSOB, kurzoch ČSOB/NBS, úrokových sadzbách a poplatkoch ČSOB
§ Aktuálne informácie z peňažného a kapitálového trhu

2. ČSOB EDIFACT 24
ČSOB ponúka EDIFACT ako celosvetovo uznávaný štandard pre elektronickú výmenu dát.

Prostredníctvom EDIFACTu môžu klienti ČSOB realizovať širokú škálu operácií a to v rámci tuzemského aj zahraničného platobného styku. Klienti sa môžu na EDIFACT pripojiť prostredníctvom internetu alebo mobilného telefón GSM.

EDIFACT poskytuje nnasledujúce služby:
§ Bezhotovostný korunný tuzemský platobný styk na základe príkazu na úhradu alebo inkaso
§ Devízový nedokumentárny platobný styk
§ Kreditné a debetné aktíva z bezhotovostných operácií v rámci tuzemského a zahraničného platobného styku
§ Kurzový lístok ČSOB a NBS

3. ČSOB MULTICASH 24
Systém MultiCash patrí k najrozšírenejším produktom elektronického bankovníctva svojho druhu v Európe. K jeho hlavným prednostiam patrí:
§ Vysoká úroveň ochrany dát
§ Jednoduchá integrácia s aplikáciami klienta
§ Prístup klienta k viacerým bankám, ktoré využívajú rovnaký systém

Systém MultiCash poskytuje nasledujúce služby:
§ Bezhotovostný korunný tuzemský platobný styk na základe príkazu na úhradu alebo inkaso
§ Devízový nedokumentárny platobný styk
§ Zostatok na účte
§ Výpisy z účtov
§ Nezaúčtované položky v bezhotovostnom korunovom tuzemskom platobnom styku


Citibank (Slovakia), a. s.

Elektronické bankovníctvo v Citibank zabezpečuje on-line reálne informácie na účtoch vedených v Citibank a umožňuje klientom bezpečným spôsobom iniciovať platby v slovenskej mene i v zahraničných menách priamo z ich sídla.

Elektronické bankovníctvo Citibank poskytuje nasledujúce služby:
§ Informácie o účte
Pre lepšiu kontrolu svojho bankového účtu je sprístupnená on-line služba k trom druhom informácií – zostatky na účtoch, výpisy z účtov, detaily transakcií.

§ Iniciovanie platieb
Prostredníctvom elektronického bankovníctva môžu klienti iniciovať platby s slovenskej mene i v zahraničných menách. Tento systém umožňuje klientom určiť úroveň právomocí pre jednotlivé druhy operácií v rámci spoločnosti.

§ Elektronické výpisy
Klienti si môžu stiahnuť informácie o účtoch pomocou elektronických výpisov priamo do ich účtovného systému, čím sa zjednoduší zosúlaďovanie účtov vo finančnom oddelení.

§ Informácie o účtoch celosvetovo
Ak Vaša materská firma alebo pobočka používa naše elektronické bankovníctvo v inej krajine a požaduje prístup k informáciám na účtoch na Slovensku, Citibank umožňuje získať tieto informácie v reálnom čase pomocou svojej globálnej bankovej siete.

§ CitiDirect Online Banking
CitiDirect Online Banking je online bankový systém Citibank, ktorý Vám umožní vykonávať rôzne bankové operácie cez jeden prístupový kód. Systém CitiDirect zabezpečuje automatickú aktualizáciu systému a rozšírenie prístupu a kontroly pre Vašich užívateľov po celom svete. CitiDirect Vám ponúka pasívny aj aktívny prístup k Vašim účtom. Môžete získavať aktuálne informácie o účtoch a tiež zisťovať historické dáta o Vašich transakciách. Pri aktívnom prístupe máte možnosť zadávať domáce a zahraničné platobné príkazy. Navyše je tu možnosť obojstranného prepojenia s Vašim účtovným systémom, čo zabezpečí efektívne spracovanie väčšieho počtu transakcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS