ČLÁNOK
Minuloročný konsolidovaný zisk Nafty bol 120,9 mil. Sk
12. júla 2001

Nafta, a.s., Gbely dosiahla v minulom roku na základe slovenských účtovných štandardov konsolidovaný zisk 120,9 mil. Sk. Strata pripadajúca na podiely iných spoločníkov predstavovala takmer 7 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou. Konsolidovaná strata Nafty v roku 1999 bola 2,04 mld. Sk. Spôsobila ju tvorba opravných položiek individuálnej účtovnej závierky Nafty, ktoré sa netýkali konsolidačného poľa. Spoločnosť vytvorila v individuálnej účtovnej závierke opravné položky aj v minulom roku, tie však výrazne neovplyvnili hospodársky výsledok, keďže vplývali na konsolidačné pole Nafty.

Konsolidovaný prevádzkový zisk Nafty predstavoval vlani zhruba 1,5 mld. Sk, strata z finančných operácií však bola 1,02 mld. Sk. Celkové aktíva spoločnosti boli 10,47 mld. Sk, z toho stále aktíva tvorili takmer 8 mld. Sk a obežné 1,64 mld. Sk. Základné imanie Nafty bolo na úrovni 3,23 mld. Sk. Z celkových cudzích zdrojov v objeme necelých 6,2 mld. Sk tvorili najväčšiu položku bankové úvery, a to 3,69 mld. Sk.

Po zostavení konsolidovanej účtovnej závierky nastali zmeny v niektorých skutočnostiach. Nafta ID, a.s. a Nafcon, s.r.o. vstúpili do likvidácie. Dozorná rada spoločnosti schválila zlúčenie Nafty s Nafta Trade, a.s., ŠK Nafta Gbely, s.r.o. zmenila názov na Nafta Služby, s.r.o. a napokon vedenie spoločnosti Nafta pripravuje predaj dcérskej spoločnosti JSC Anaco.

Akciová spoločnosť Nafta vznikla v roku 1992. V súčasnosti je monopolným skladovateľnom plynu na Slovensku. Jej majoritným akcionárom je Slovenský plynárenský priemysel, š.p., vlastniaci 55,91 % akcií podniku. Nemecká spoločnosť Westfälische Ferngas AG Dortmund, ktorej právny nástupca už v súčasnosti nesie názov RWE Gas, nadobudla cez verejný prísľub 10,9 % akcií Nafta Gbely a jej podiel na základnom imaní Nafty je 40 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS