ČLÁNOK
Ministri schválili novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách
6. februára 2003

Návrh novely zákona o cenných papieroch (CP) a investičných službách, ktorý zosúľaďuje lehoty súvisiace so zavedením nového systému evidencie CP, schválila v stredu vláda. Novelou by sa mal zabezpečiť bezproblémový prechod na nový dvojstupňový systém evidencie CP, najmä z pohľadu ochrany investorov a práv majiteľov CP. Návrh zákona predložil na rokovanie kabinetu minister financií Ivan Mikloš.

Právna norma presne definuje lehotu pre začiatok vykonávania činnosti centrálneho depozitára, lehotu pre vykonávanie prevodov zaknihovaných CP podľa nového systému evidencie, lehotu pre spustenie nového spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a tiež lehotu pre vznik mimoburzového tzv. OTC obchodu s kótovanými CP.

Stredisko cenných papierov SR (SCP), ktoré v súčasnosti vykonáva evidenciu CP, bude podľa zákona pokračovať v doterajšej činnosti do 60 dní od udelenia členstva prvému členovi centrálnym depozitárom. Po túto dobu nebude SCP meniť spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov, postup registrácie vzniku, zmeny a zániku záložného práva na CP a ani evidenciu zabezpečovacích prevodov CP. O povolenie na vykonávanie činnosti centrálneho depozitára požiadalo Úrad pre finančný trh zatiaľ len SCP.

Novela zákona o CP a investičných službách by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS